Найближчий випуск

Прийом статей:

до 30 квітня

Публікація на сайті:

31 травняОпубліковано

новий номер

№ 5/2018 від 31.01.2019.

ЗАПОВНИТИ ДОВІДКУ ПРО АВТОРА

ЗАВАНТАЖИТИ ВИМОГИ У ФОРМАТІ MS WORD (УКР)

ЗАГРУЗИТЬ ТРЕБОВАНИЯ В ФОРМАТЕ MS WORD (РУС)

 

Юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей у
електронному науковому фаховому виданні «Порівняльно-аналітичне право»

Видання «Порівняльно-аналітичне право» включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати  дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін.

(Наказ Міністерства освіти і науки України № 463 від 25 квітня 2013 р.)

(Перереєстрація: Наказ Міністерства освіти і науки України № 326 від 04 квітня 2018 р.)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

ГРАФІК ФОРМУВАННЯ ТА ОПУБЛІКУВАННЯ № 1

Прийом статей до електронного наукового фахового видання
«Порівняльно-аналітичне право» № 1

До 30 квітня

2019 р.

Направлення довідки авторам про прийом статті та про її подальше опублікування

Впродовж тижня з дня прийому статті

Розміщення статей на офіційному сайті електронного наукового фахового видання «Порівняльно-аналітичне право» № 1

До 31 травня

2019 р.

 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ:

Загальні вимоги:
Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7­05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

 • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

 • стаття обов’язково повинна містити УДК;
 • стаття обов’язково повинна містити вказівку на номер юридичної наукової спеціальності, з якої вона написана (наприклад, 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень);
 • обсяг статті – 8-17 стор. через 1,5 інтервалу, шрифт 14-­го кегля;
 • посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];
 • список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);
 • стаття обов’язково повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову; обсяг анотації – мінімум 3 речення,  кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Розділи видання:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • Конституційне право; муніципальне право;
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 • Трудове право; право соціального забезпечення;
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 • Міжнародне право;
 • Філософія права.

Для зручності авторів рекомендуємо у якості зразку оформлення розглянути приклад вже опублікованої статті у електронному науковому фаховому виданні «Порівняльно-аналітичне право» на офіційному сайті видання.

Приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.  За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

Редакційний збір становить 400 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення допустимої кількості сторінок сплачується 30 грн. за кожну додаткову сторінку статті. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням, а також поштовою пересилкою довідки авторам.

Статті проходять внутрішнє анонімне рецензування та перевірку на наявність плагіату. Після рецензування автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування Вашої статті необхідно:

І. На офіційному сайті видання (www.pap.in.ua) заповнити довідку про автора у розділі вимоги до статей.
ІІ. Надіслати електронною поштою до редакції видання до 30 квітня 2019 року (включно) наступні матеріали:
1)  статтю;
2)  відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору (після отримання реквізитів).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора із вказівкою для статті – Стаття, підтвердження сплати редакційного збору – Збір.
Наприклад: Фоменко_Стаття, Фоменко_Збір

Електронна адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

З питань опублікування, будь ласка, звертайтеся до редакції видання.

Адреса редакції: 88000, м. Ужгород, вул. Капітульна 26, к. 8.
(кафедра конституційного права та порівняльного
правознавства юридичного факультету УжНУ)
Телефон: +3 8 066 349 08 93
Електронна пошта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Сторінка видання: www.pap.in.ua