Найближчий випуск

Прийом статей:

до 31 жовтня

Публікація на сайті:

30 листопадаОпубліковано

новий номер

№ 3/2019 від 04.10.2019.

ЗАПОВНИТИ ДОВІДКУ ПРО АВТОРА

ЗАВАНТАЖИТИ ВИМОГИ У ФОРМАТІ MS WORD (УКР)

ЗАГРУЗИТЬ ТРЕБОВАНИЯ В ФОРМАТЕ MS WORD (РУС)

 

Юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей у
електронному науковому фаховому виданні «Порівняльно-аналітичне право»

Видання «Порівняльно-аналітичне право» включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати  дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін.

(Наказ Міністерства освіти і науки України № 463 від 25 квітня 2013 р.)

(Перереєстрація: Наказ Міністерства освіти і науки України № 326 від 04 квітня 2018 р.)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

 

ГРАФІК ФОРМУВАННЯ ТА ОПУБЛІКУВАННЯ № 4

Прийом статей до електронного наукового фахового видання
«Порівняльно-аналітичне право» № 4

До 31 жовтня

2019 р.

Направлення довідки авторам про прийом статті та про її подальше опублікування

Впродовж тижня з дня прийому статті

Розміщення статей на офіційному сайті електронного наукового фахового видання «Порівняльно-аналітичне право» № 4

30 листопада

2019 р.

 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ:

Загальні вимоги:
Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7­05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

 • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

 • стаття обов’язково повинна містити УДК;
 • стаття обов’язково повинна містити вказівку на номер юридичної наукової спеціальності, з якої вона написана (наприклад, 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень);
 • обсяг статті – 8-17 стор. через 1,5 інтервалу, шрифт 14-­го кегля;
 • посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];
 • список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);
 • стаття обов’язково повинна містити анотації та ключові слова мовою статті та англійською мовою, переклад назви статті на англійську мову; обсяг анотації – мінімум 1800 знаків без пробілів,  кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Розділи видання:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • Конституційне право; муніципальне право;
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 • Трудове право; право соціального забезпечення;
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 • Міжнародне право;
 • Філософія права.

Для зручності авторів рекомендуємо у якості зразку оформлення розглянути приклад вже опублікованої статті у електронному науковому фаховому виданні «Порівняльно-аналітичне право» на офіційному сайті видання.

Приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.  За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

Редакційний збір становить 400 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення допустимої кількості сторінок сплачується 30 грн. за кожну додаткову сторінку статті. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням, а також поштовою пересилкою довідки авторам.

Статті проходять внутрішнє анонімне рецензування та перевірку на наявність плагіату. Після рецензування автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування Вашої статті необхідно:

І. На офіційному сайті видання (www.pap.in.ua) заповнити довідку про автора у розділі вимоги до статей.
ІІ. Надіслати електронною поштою до редакції видання до 31 жовтня 2019 року (включно) наступні матеріали:
1)  статтю;
2)  відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору (після отримання реквізитів).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора із вказівкою для статті – Стаття, підтвердження сплати редакційного збору – Збір.
Наприклад: Фоменко_Стаття, Фоменко_Збір

Електронна адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

З питань опублікування, будь ласка, звертайтеся до редакції видання.

Адреса редакції: 88000, м. Ужгород, вул. Капітульна 26, к. 8.
(кафедра конституційного права та порівняльного
правознавства юридичного факультету УжНУ)
Телефон: +3 8 066 349 08 93
Електронна пошта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Сторінка видання: www.pap.in.ua