Найближчий випуск

Прийом статей:

до 30 квітня

Публікація на сайті:

31 травняОпубліковано

новий номер

№ 5/2018 від 31.01.2019.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Грицай І.О. ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Калєніченко Л.І. СУТНІСТЬ ЗАКОННОСТІ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Касяненко Є.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСФОРМАЦІЇ СТАТУСУ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Качанов Є.О. НЕДЕРЖАВНІ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ: МОДЕЛІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ІЗ ДЕРЖАВНИМИ ПРАВОВИМИ СИСТЕМАМИ

Копча В.В. ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Крижановська О.В. ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ В СУЧАСНІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Курусь Т.В. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЇХ ВЗАЄМОДІЇ

Мельник О.О. ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ У ХІV–XVІ СТОЛІТТЯХ

Молдавчук Н.М. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДИ, ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСНИХ ОЗНАК «ЗЛОВЖИВАННЯ СУБ’ЄКТИВНИМ ПРАВОМ»: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Мухін В.В. СУДОВЕ РІШЕННЯ ЯК ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ АКТ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ СПРАВЕДЛИВОГО СУДУ

Галас В.І., Попович Т.П. ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ФОРМИ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Степаненко К.В. ДОКТРИНАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ У ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ НАУЦІ

Форостянко Д.В. ФІСКАЛЬНІ ОРГАНИ СТАРОДАВНІХ ДЕРЖАВ

Ярмол Л.В. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ: ПРИРОДНО-ПРАВОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Бровко Н.І. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Голяк Л.В. ВИНИКНЕННЯ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ІНСТИТУТУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОМБУДСМАНІВ

Маслова Н.Г. ДОСТУПНІСТЬ ПРАВА НА ОСВІТУ ПІД ЗАХИСТОМ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Нечипорук К.О. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ СТАТУСУ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ

Піфко О.О. ВИМОГИ ЩОДО ЧЛЕНІВ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ: ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Тетянич А.Т. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБОРОНИ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Ахмач Г.М. СУД АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ В АСПЕКТІ ЗМІН ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Борисова Ю.Є. НАЯВНІСТЬ ВИНИ ЯК УМОВА ДЕЛІКТНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА США

Брайченко С.М. ПРОБЛЕМИ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЯК ЗАКЛЮЧНОЇ СТАДІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Булеца С.Б. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ОСОБЛИВИХ ПОСЛУГ

Василенко Л.П. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЗА ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ

Виноградова А.І. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Долинська М.С. НОТАРІАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ДЖЕРЕЛА

Кодинець А.О. ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН: ПОНЯТТЯ, ПРАВОВІ ЗАСАДИ, ОСОБЛИВОСТІ

Кочина О.С. ВИНА ЯК УМОВА ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

Лазаренко М.М. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАСОБІВ, СПОСОБІВ ТА ФОРМ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Лісніча Т.В. МЕЖІ ПРАВА ПУБЛІЧНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА СВОБОДУ ВИСЛОВЛЕННЯ ВЛАСНОЇ ДУМКИ

Мельник М.Б. ОСОБЛИВОСТІ ОЗНАК ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ПРИ ПРИПИНЕННІ ПРАВА НА АЛІМЕНТИ НАБУТТЯМ У ВЛАСНІСТЬ ДИТИНОЮ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Парасюк В.М. СКЛАД ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ПІДСТАВА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Перунова О.М. ФІКСАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ДОКАЗУВАННЯ

Романюк У.В. СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ В УКРАЇНІ

Самагальська Ю.Я. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМП’ЮТЕРНУ ПРОГРАМУ

Сібільов Д.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ ЯК БОРЖНИКА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Слома В.М. МНОЖИННІСТЬ СУБ’ЄКТІВ У ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ

Соколов О.М. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ СПАДКУВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ

Токарева В.О. ВІЛЬНІ ЛІЦЕНЗІЇ ТВОРЧИХ СПІЛЬНОТ

Юнін О.С. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ОХОРОНИ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Брайченко С.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Лапінська Є.І. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Січко Л.О. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДОВОЇ БІРЖІ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Даниліна Ю.С. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бондар В.В. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В МІСТАХ

Залеська А.С. НАБУТТЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛЮЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кошеленко К.В. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Лисанець О.С. ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Семенець Р.Ю. ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ВІДПОВІДНО ДО НОРМ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Цилюрик Р.А. ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Чирик А.О. ДО ПИТАННЯ ПРО СПІЛЬНУ ЧАСТКОВУ ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Білецький В.О. ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Бортник С.М. СПЕЦИФІКА СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НИМИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Волік В.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

Голота Н.П. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Грабар Н.М., Федик С.Є. ДО ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

Греца Я.В. ПРАВОВА ОЦІНКА ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ У ПРОЦЕСІ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Григор’єв Д.Т. ОБ’ЄКТ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Гришко О.М. РОЗУМНІСТЬ СТРОКІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Грищук А.Б. ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАБОРОНИ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ПРОХОДЖЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ

Дем’янчук В.А. РІВНІ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Денисюк І.І. ДО ПИТАННЯ УЧАСТІ ЕКСПЕРТА ТА СПЕЦІАЛІСТА У СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Задихайло О.А. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Зливко С.В. ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Ілюшик О.М., Пилипець М.Я. ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Кравченко І.А., Колодочка О.Є. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ДРІБНОГО ХУЛІГАНСТВА

Литвин Н.А. СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Литвиненко А.А. ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Лозинський Ю.Р. ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

Майданевич Г.А. ФІЗИЧНІ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦІ – СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Михайлова Ю.О. ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПОЗИТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Москаленко С.І. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Пашинський В.Й. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Подолінний Л.А. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПРОКУРОРА

Прокопенко В.В. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ЩОДО ТОВАРІВ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ

Різак М.В. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОБІГУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Рой О.В. НОВЕЛИ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ ПРАВОВИХ АКТІВ

Скоропад Т.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ

Сокол А.В., Фоменко Ю.О. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ВСТАНОВЛЕННЯ МОРАТОРІЮ

Сулім В.В. СТРУКТУРА ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ

Тимчишин Т.М. ОКРЕМІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ

Харківський С.А. СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ ВІД НЕРАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Христофоров А.Б. ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

Шаталова Л.М. ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Шоптенко С.С. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВАДЖЕНЬ ЗА СКАРГАМИ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Гладкий В.В. КРИТЕРІЇ ОСУДНОСТІ СУБ’ЄКТА КОРУПЦІЙНОГО ЗЛОЧИНУ У СВІТЛІ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Horinetskyi Y.I. SYSTEMIC BACKGROUND FOR OPERATION OF THE CRIME PREVENTION MECHANISM

Дрьомін В.М. «ІНФОРМАЦІЙНА» ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ФАКТОР КРИМІНАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Дячкін О.П. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Жерж Л.А., Мирончук К.В., Харковець Ю.М. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ «ПРЕЗУМПЦІЇ ЗГОДИ» ТА «ПРЕЗУМПЦІЇ НЕЗГОДИ» ПРИ НЕЗАКОННІЙ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ АБО ТКАНИН ЛЮДИНИ

Климосюк А.С. ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ ЯК ОБ’ЄКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, ЙОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА

Комірчий П.О. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Лісіцина Ю.О. ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ЧАСТИНОЮ 2 СТАТТІ 143 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Марко С.І. ЗАХОДИ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НЕЗАКОННИХ ЗАВОЛОДІНЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

Назарчук В.В. ПІДСТАВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 336–1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Павленко Т.А. ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА: ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Сарніцька О.В., Лисенко В.В. ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ

Сімакова С.І. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЕЗГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

Сторчак Н.А. ПОШУКИ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВИПРАВНОГО ВПЛИВУ НА ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ

Шалгунова С.А., Шевченко Т.В. СУБ’ЄКТ ХУЛІГАНСТВА

Ясиновський П.В.ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ: СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. ПОНЯТТЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ

Воробей О.В. ОБСТАНОВКА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДІЯЛЬНІСТЮ КОНВЕРТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

Грібов М.Л., Шевченко Т.В. ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ОСОБИ ЗА ЇЇ ЗГОДОЮ

Демідов І.І. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНТРОЛЬОВАНОЇ ПОСТАВКИ, КОНТРОЛЬОВАНОЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ЗАКУПКИ ТОВАРІВ, ПРЕДМЕТІВ І РЕЧОВИН

Костогриз Я.О. ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Лисаченко С.Л. ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Маілунц Б.Е. СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Черненко А.П., Шиян А.Г. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ АБО ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ

Черняк А.М. КОНТРОЛЬ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ОБМІНУ

Шурашкевич В.М. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ В КОНТЕКСТІ ЗМІН ДО ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОДЕКСІВ

Іванцова А.В. СТАЖУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДЛЯ НАБУТТЯ ОСОБОЮ ПРАВА НА ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Коцкулич В.В. РОЛЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ В МЕХАНІЗМІ СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Волченко Н.В., Клєцова Н.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У РАМКАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Горпинюк О.П. ТИПИ ПОЗИТИВНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВ ЩОДО ГАРАНТУВАННЯ ПРАВА НА ПОВАГУ ДО ПРИВАТНОГО Й СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Дерунець Н.О. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ

Кравчук М.Ю. ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДИЧНОГО І ДУХОВНОГО ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Павленко І.В. ПРИНЦИПИ ТЛУМАЧЕННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЗА МАТЕРІАЛАМИ СПРАВ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Кондратьєв Р.І. ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Федоренко В.В. МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД В УМОВАХ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ