Найближчий випуск

Прийом статей:

до 30 червня

Публікація на сайті:

31 липняОпубліковано

новий номер

№ 1/2020 від 10.06.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Богачова Л.Л. ОПРИЛЮДНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА ЯК СТАДІЯ ПІДЗАКОННОГО НОРМОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Водоп’ян Т.В. ЛЮДИНА В ПРАВІ

Горбова Н.А. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Дашковська О.Р. ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ВПЛИВОМ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Долинська М.С. ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1649–1783 РР.)

Завгородній В.А. ДЖЕРЕЛЬНІСТЬ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Загребельна Н.А. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА

Матвійчук А.В. ДОКТРИНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ДЕРЖАВИ

Наливайко Л.Р., Момот А.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ҐЕНДЕРНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Наливайко Л.Р., Фуріна А.І. ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Трепак Л.М. ОРГАНІЗАЦІЯ НЕНІМЕЦЬКОГО СУДОЧИНСТВА В ПОЛЬСЬКОМУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ГУБЕРНАТОРСТВІ

Турчак О.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА У СФЕРІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Хомченко О.В., Коваль І.О., Миронець О.М. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЕВТАНАЗІЇ В УКРАЇНІ

Цигульський С.М. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІВОБЕРЕЖНОГО КОЗАЦТВА ЗАДЛЯ СТВОРЕННЯ ДОБРОВОЛЬЧИХ ПОЛКІВ ЛЕГКОЇ КАВАЛЕРІЇ В РОКИ КРИМСЬКОЇ ВІЙНИ (1853–1856 РОКИ)

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Бондарев О.Б. ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМАНА З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Vitkova V.S. LEGAL MORALITY AS A FUNCTIONAL COMPONENT OF THE PREVENTION OF TERRORISM IN THE CONTEXT OF ENSURING CONSTITUTIONAL RIGHTS OF HUMAN AND CITIZEN

Галіахметов І.А. КОЛЕКТИВНІ СУБ’ЄКТИ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА

Турецька Я.П. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «БІЖЕНЕЦЬ» ТА «ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА»

Чиж І.С. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Шалабай А.В. ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО СКЛАДНИКІВ

Шкабаро В.М. ТИПОЛОГІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ: АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бориславська М.В. ЩОДО ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКА В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ

Гнідан Р.М. ВІДМЕЖУВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВІД СУМІЖНИХ ДОГОВІРНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Гуйван О.П. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СПОСІБ ГАРАНТУВАННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ІНФОРМАЦІЮ

Гуйван П.Д. МОТИВОВАНІСТЬ ТА ОБГРУНТОВАНІСТЬ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЮРИДИЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

Кліницький І.І. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН З ВИКОРИСТАННЯМ КРИПТОВАЛЮТ

Майкут Х.В. ПРАВО НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ: ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ

Миронюк С.А., Волошина Г.Ю. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ

Нечипорук М.Ю., Філик Н.В. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Резникова М.О., Ковалевська Т.Ю. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ

Резникова М.О., Мерцалов М.Ю. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ

Руденко В.Ю., Мирославський С.В. СПІВВІДНОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА НОУ-ХАУ

Смирнов А.І. АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Тимченко Л.М. УСУНЕННЯ ВІД ПРАВА СПАДКУВАННЯ

Федоренко Т.В. НОВАЦІЇ В СУДОВІЙ РЕФОРМІ УКРАЇНИ

Шевченко Р.В. ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Юніна М.П. УСУНЕННЯ ВІД ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ ЯК ВИД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Яковенко В.В., Філик Н.В. ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ: ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ

Яроцька М.В. ЮРИДИЧНИЙ (ФАКТИЧНИЙ) СКЛАД У ЦИВІЛІСТИЦІ: СУТНІСНИЙ ТА ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Боднарчук О.Г. ПРАВОВА РОБОТА В ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИНАХ

Лапінська Є.І. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Несинова С.В. ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ ЯК СУЧАСНИЙ ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ЕФЕКТИВНОГО ПОЗАСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Трегубенко Г.П., Дзюба Н.В., Метелиця А.С. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЙДЕРСТВА В УКРАЇНІ І ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Андріїв В.В. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Ласько І.М., Прус І.М. ПРАВО НА ПОВАГУ ДО «ПРИВАТНОГО» ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА ВІДПОВІДНО ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Соцький А.М. ПРОЕКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕПОВНО ЗАЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Власенко Ю.Л. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Грушкевич Т.В. СТРАТЕГІЯ ЄС У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ

Демчук Т.І. ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Межевська Л.В., Кукса О.О. ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЛІ

Межевська Л.В., Майорова А.О. РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСКІЙ ДОСВІД

Чабаненко М.М., Мірошніченко О.О. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ГРОМАДЯН З ІНШИМИ ВИДАМИ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бєлих Д.В. СТАН ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДЖЕРЕЛ У СФЕРІ ОБОРОТУ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ

Бенедик В.І. ОКРЕМІ ПИТАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЬОГО В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

Борсук Н.Я. ЩОДО ДЕЯКИХ НЕУЗГОДЖЕНОСТЕЙ ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГЛАМЕНТУЄ ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Гарбінська-Руденко А.В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО ПРАВА ЯК ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Гудзь І.Г., Шамрук М.Ю. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дудченко В.В. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ЯК РІЗНОВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Іванов Ф.О. ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЯК ПІДСТАВА АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН

Карпин Н.П., Блажко Н.О. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Кобзаренко М.О. ЗАВДАННЯ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Козинець І.Г. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Костенко І.В. БЕЗПЕРСПЕКТИВНІСТЬ РЕПРЕСИВНИХ ЗАХОДІВ У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯМ СТАНУ СУСПІЛЬНОГО ОРГАНІЗМУ

Кошкош О.О. ЮРИСДИКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ І РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ

Крівов В.А. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОДАТКОВА ПІЛЬГА» В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Крущук О.С. ТИМЧАСОВЕ ЗБЕРІГАННЯ ЯК ІНСТИТУТ МИТНОГО ПРАВА

Кушнір І.П. НАПРЯМИ ПРИКОРДОННОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Логвиненко Б.О. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНІ СКЛАДОВІ

Манжула А.А. ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Миронюк Р.В. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Мізіна І.В., Кочергіна О.В. ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Москаленко С.І. ФУНКЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Настенко М.О. ФІНАНСОВИЙ КОТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Носарівська О.С. ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ НАРАХУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА СПЛАТИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ДЕТІНІЗАЦІЇ ДОХОДІВ

Пахомова А.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Пашинський В.Й. РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

Прокопенко В.В. ХАРАКТЕРИСТИКА МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПРИ МИТНОМУ КОНТРОЛІ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Сарибаєва Г.М. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Семеній О.М. ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ЧЕРЕЗ АНАЛІЗ АКТУАЛЬНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Тимчак В.В., Лошак О.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Хараїн І.І. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ПЕРЕМІЩЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ»

Цимбалюк В.І., Петровський О.І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПАСПОРТНИХ ДАНИХ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Швагер О.А., Петренко К.Г. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛІКВІДАЦІЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ

Шклярук О.В., Шевкунов С.В. ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ВЧИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Шульга М.В. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СЛУХАЧ» (НА ПРИКЛАДІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ)

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Гладкова Є.О. ОСНОВНІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЙ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ У СВІТІ

Іваніна Ю.В. СУБСИДІАРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ В ПРОЦЕСІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Керопян А.А, Кулик К.Д. ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ

Козаченко В.В. ЛАТЕНТНІСТЬ ХУЛІГАНСЬКИХ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Кулик К.Д., Земська Ю.О. ВЗАЄМОДІЯ ЖЕРТВИ ТА ЗЛОЧИНЦЯ У ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ

Кутєпов М.Ю., Ілліна А.В. ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНКИ ЯК ЖЕРТВИ НАСИЛЬНИЦЬКОГО ПОСЯГАННЯ

Мирошниченко С.С., Боднарчук О.Г. ДЕТЕРМІНАНТИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 188-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Брисковська О.М., Осетрова О.С. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ ПІД ЧАС ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЙ

Давиденко С.В., Гуменюк І.С. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ, КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ, НА ПОВІТРЯНОМУ, МОРСЬКОМУ ЧИ РІЧКОВОМУ СУДНІ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ ПІД ПРАПОРОМ АБО З РОЗПІЗНАВАЛЬНИМ ЗНАКОМ УКРАЇНИ, ЯКЩО ЦЕ СУДНО ПРИПИСАНО ДО ПОРТУ, РОЗТАШОВАНОГО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Козаченко В.І. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ЗАКОННОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НІМЕЧЧИНИ

Красилич А.Р. ПРОБЛЕМА ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Ларкін М.О. КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ЧЛЕНАМИ МОЛОДІЖНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП (ОБ’ЄДНАНЬ)

Невмитий О.Ю. ПРАВОТВОРЧІСТЬ І ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗДІЙСНЕННЯ

Семеногов В.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИСУНЕННЯ ВЕРСІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ОЗНАК ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ

Чемерис І.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Черкесова А.С. ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ГАРАНТІЙ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Черненко А.П., Шиян А.Г. ПРО ГОЛОВНУ ФУНКЦІЮ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Чернобаєв С.І. РЕАЛІЗАЦІЯ СЛІДЧИМ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Шведова О.В., Бєлова Л.М., Білоус І.В. МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РУКОПИСІВ, ВИКОНАНИХ У НЕЗВИЧНИХ УМОВАХ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ОРДЕРА ТА ДОВІРЕНОСТІ ЯК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ АДВОКАТА В КОНТЕКСТІ ЗМІН ДО ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОДЕКСІВ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Алексеєнко В.Ю. СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бакуменко Н.В. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ В КРАЇНАХ-УЧАСНИЦЯХ ЄС

Білецький В.Д. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ERGA OMNES У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Вишневський В.Л. ОРГАНИ РОЗСЛІДУВАННЯ МОРСЬКИХ АВАРІЙ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Горбовець І.С. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ У РАМКАХ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Дронгаль А.М. ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Киселева Е.В. НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНОВ ООН

Кулик Д.Є. РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ ТА ЇЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК

Маніна М.А. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Маркуш Д.Ю. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

Маркуш О.Ю. ЗАТРИМАННЯ СУДЕН У ПОРТУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРЕПЛАВСТВА

Савчинець Є.Є. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ СПРОЩЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ МИТНИХ ПРОЦЕДУР В УКРАЇНІ

Савчук О.О. СУЧАСНИЙ ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННОЮ ТОРГІВЛЕЮ ПСИХОТРОПНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Топольницька М.І. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА ПРАВОВУ СИСТЕМУ

Шобат Р.Д., Плахотнюк Н.В. ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Ткаченко В.І. ПРИЧИНА І НАСЛІДОК: ІНВЕРСІЯ ІДЕЙ ПРИРОДНОГО ПРАВА

Степанченко О.О. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ВІКТИМІЗАЦІЇ ЖЕРТВ ЕТНОРЕЛІГІЙНОГО ТЕРОРИЗМУ