Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Дічко Г.О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Долинська М.С. РОЗВИТОК НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПІД ЮРИСДИКЦІЄЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

Загребельна Н.А. РИТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМІВ ВПЛИВУ ПІД ЧАС ВИГОЛОШЕННЯ ПРОКУРОРОМ СУДОВОЇ ПРОМОВИ

Леонтьєва Л.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В УКРАЇНІ

Миронець О.М., Капустяк І.О. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРОСТИТУЦІЇ

Сташків Н.М. ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ПОВАГИ ДО СУДУ ТА АВТОРИТЕТУ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Стеценко Н.С. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ПЕРІОДУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Харасик Н.О. ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД ТОТАЛІТАРНО-РЕПРЕСИВНОГО РЕЖИМУ (1929–1939 РР.)

Щербина В.С. РІЗНОВИДИ ЗАСОБІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Афанасьєва М.В., Стоянов М.М. ЗНЯТТЯ ДЕПУТАТСЬКОГО ІМУНІТЕТУ: ПРАВОВА ПРИРОДА, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ

Бреус С.М. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНУ ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ В МОЛДОВІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Кундік Р.І. РОЛЬ РЕКОМЕНДАЦІЙ ВЕНЕЦІАНСЬКОЇ КОМІСІЇ У СФЕРІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ДЛЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Мойсей Г.Г. ПРАВО НА ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ: ПОНЯТТЯ ТА ГАРАНТІЇ

Полякова Ю.О. ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ СУВЕРЕНІТЕТУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Андрієвська Л.О., Свєчнікова К.В. ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ: АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ЗАХИСТУ ЗАКОННИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Ахмач Г.М. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ «ФІЛЬТРІВ» ПІД ЧАС ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КАСАЦІЙНІЙ ІНСТАНЦІЇ

Бабаскін А.Ю. ПРО НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТРОКОВОГО ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ КРЕДИТУ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Бабецька І.Я. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРЕСУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Бондарчук Н.В., Сторожук К.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТАЙМШЕРУ

Воронов К.М. КОНЦЕПЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ СУДІВ І МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖІВ

Гринько П.О., Балюк В.М. ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА СЕКУНДАРНИХ ПРАВ

Дейкун І.В. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ (TAKEDOWN NOTICE)

Жарко О.Г. ЩОДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ПРАВА СПІВАВТОРСТВА

Жушман М.В. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВ, ПРИЙНЯТИХ НОТАРІУСОМ ЯК ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРАТОРОМ

Кохановський В.О. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Кучма О.Л. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ РОБОТОДАВЦЮ ПРАЦІВНИКОМ ВНАСЛІДОК ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Марченко О.В., Чигрин В.Д. ОКРЕМІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОГОВОРІВ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ

Марченко О.В., Бугайова Д.О. ВОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ: РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОРТІВ

Мороз М.В. РОЗМЕЖУВАННЯ ДОГОВОРІВ ФАКТОРИГНУ ТА ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ (НА МАТЕРІАЛАХ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

Старікова Н.М. ВИДИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Тупицька Є.О. КАТЕГОРІЯ ГРОШОВОГО БОРГУ ТА БОРГОВИХ ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Ходак С.М. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРЕСІВ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Андріїв В.І., Сімонов Р.Р. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Канарик Ю.С., Саченко О.А. ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Канарик Ю.С., Поліщук О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУДНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Новікова В.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Таран Л.В. ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Головачова А.О. СИСТЕМА ФУНКЦІЙ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Дуравкіна Н.І. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ АДВОКАТІВ ЯК НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Попова-Коряк К.О. АМОРАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК, НЕСУМІСНИЙ ІЗ ПРОДОВЖЕННЯМ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ СВОЄЇ РОБОТИ, ЯК ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Трюхан О.А. ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПЕРЕДПЕНСІЙНОГО ВІКУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Межевська Л.В., Фоміна Д.О. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Борсук Н.Я. ЗНОВУ ДО ПРОБЛЕМИ РЕЄСТРІВ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Гулак Л.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Калініченко З.Д. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Кобзар Т.С. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЗНАЧЕННЯ ОФШОРНИХ ЗОН У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Ковтун М.С. АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Константий О.В. ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТІВ СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДДЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

Кравченко М.Г. ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Лапінська Є.І. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Маріц Д.О. «ПРАВОВА ТАЄМНИЦЯ» ЯК ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Марченко О.О. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЯК ДЖЕРЕЛО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Марченко В.Б. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

Михальський Ю.А. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНСПЕКТУВАННЯ ТА АУДИТУ У СФЕРІ ГРОШОВОГО ОБІГУ

Окопник О.М., Іващенко І.Ю. ДІЯЛЬНІСТЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

Павлович-Сенета Я.П. ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ – СФЕРА РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ

Пузирний В.Ф. ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В СИСТЕМУ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ

Рябченко Я.С. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ОСКАРЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Сіренко Д.О. СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ФІКСАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ ТА ФАКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОРУПЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Федоров С.Є. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК АБСТРАКТНА КАТЕГОРІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ

Шевчук О.Р., Лабовська Х.І. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Шевчук О.Р., Ороновська М.Є. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бочарова К.А. ТИПОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ЗЛОЧИНЦЯ-ВАНДАЛА

Валуйська М.Ю. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАРНИХ КАТЕГОРІЙ У ДОСЛІДЖЕННІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ

Йосипів А.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗЛОЧИНЦЯ, ЗАСУДЖЕНОГО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Komirchyi P.O. RESEARCHES OF LATENT CRIMINALITY: PROBLEMS AND PROSPECTS

Кутєпов М.Ю. ЩОДО ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ

Мезенцева І.Є. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ СТАНОВЛЯТЬ КОРУПЦІЙНУ ЗЛОЧИННІСТЬ

Мокряк М.О. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН: ГЕНЕЗИС НАУКОВОЇ ДУМКИ

Онокієнко О.А. ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Орлеан А.М. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ, ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЛЮДИНИ ВІД БІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Піддубна М.В. ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Сімакова С.І. ПОЗИТИВНІ МОМЕНТИ РОЗВИТКУ СЛУЖБИ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

Сотула О.С. ОСОБЛИВА ЖОРСТОКІСТЬ В УМИСНОМУ ВБИВСТВІ: КВАЛІФІКАЦІЯ ТА КОМПАРАТИВІСТИКА

Швагер С.В. СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАПОБІГАННЯ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД МОЛОДІ

Шеховцова Л.І., Єфіменко В.Г. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ: ОБІЦЯНЕ НЕПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОСТОВІРНО ВІДОМИЙ ПІДГОТОВЛЮВАНИЙ ЧИ ВЧИНЮВАНИЙ ЗЛОЧИН

Юрченко О.Ю. РОЛЬ ВІКТИМОГЕННИХ ЧИННИКІВ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабецький Р.В. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ СВІДКІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Бєгалов Є.П. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО НЕЗАКОННЕ ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Білецька Г.А. ВИБУХОВА ТРАВМА В ПРАКТИЦІ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА

Гулак О.В., Нікулін М.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПОВЕРНЕННЯ ВИКРАДЕНИХ АКТИВІВ ІЗ-ЗА КОРДОНУ

Дворецький О.С. ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ, НА ЯКОГО ПОКЛАДЕНО ОБОВ’ЯЗОК ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Ільченко О.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

Корчева Т.В. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ТРЕТЬОЇ ОСОБИ, ЩОДО МАЙНА ЯКОЇ ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ПРО АРЕШТ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Котова О.С. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Марушев А.Д. ОСОБЛИВОСТІ ВИСУВАННЯ ТИПОВИХ СЛІДЧИХ ВЕРСІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ БАНКРУТСТВ

Савчук М.В. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ

Синявський С.М., Єсипенко О.Г., Віговський В.Л. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 393 КК УКРАЇНИ (ВТЕЧА З МІСЦЯ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ АБО З-ПІД ВАРТИ)

Спасенко К.О. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

Черняк А.М. ЗМІСТ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ОБМІНУ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В. ПОРУШЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ СПРАВИ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ СТАДІЙ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО АДВОКАТА

Сізінцова Ю.Ю. ВІДПОВІДЬ НА АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бенедик Я.С. ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Бойко І.С. СУД ІЗ ПРИМИРЕННЯ Й АРБІТРАЖУ В РАМКАХ ОБСЄ: ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖДЕРЖАВНИХ СПОРІВ

Вінніченко Т.А. ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ВИЗНАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Асірян С.Р., Горлова О. Ю. МІЖНАРОДНИЙ СПІР ТА МИРНІ ЗАСОБИ ЙОГО ВИРІШЕННЯ

Дубіна І.О. ПРОБЛЕМА ІСНУВАННЯ ЕВТАНАЗІЇ ЯК ПРАВА ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Затворнюк О.С. УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

Іванушкін Є.О. ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Карунік С.М. СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Корчака Є.О. ПРАВА ЛЮДИНИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ

Курбатова Д.Л. ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Лук’янова Ю.О. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Мужиловський А.А. ЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЇЇ ПОЛОЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Пересада Д.С. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОМІСІЇ ООН ІЗ ПРАВ ЛЮДИНИ А ЇЇ РЕОРГАНІЗАЦІЯ В РАДУ ООН

Поляков А.О. АНТИТЕРОРИСТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Ріжко Я.І. КОНЦЕПЦІЯ «RESPONSIBILITY TO PROTECT» ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД «ГУМАНІТРАНОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ» В МІЖНАРОДНОМУ СПІВТОВАРИСТВІ

Скоропад Т.І. РЕЖИМ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ ТАРИФНИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙ ВНАСЛІДОК УКЛАДЕННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

Супрун М.В. АВТОНОМНЕ СУДНОВОДІННЯ: ІГРАШКА АБО ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО

Тесленко В.І. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОФІСУ

Тютюнник М.О. МЕДІАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ МИРНОГО ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ

Холявка Г.А. ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Чевичалова Ж.В., Перекрест К.С. ПІЛОТНІ РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА СТРУКТУРНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Чевичалова Ж.В., Попова Д.І. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бордун-Комар Н.І. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ

Дурнов Є.С. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОРІЧЧЯ