Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Барабаш О.О. ПРАВО, ЛЮДИНА, АНТРОПОЛОГІЯ

Гамбург Л.С. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КОНФЕДЕРАТИВНОЇ МОДЕЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ: ПЛЮРАЛІЗМ ПІДХОДІВ

Калєніченко Л.І. ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Кучук А.М. ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ І РІВНІСТЬ ЧОЛОВІКА І ЖІНКИ: ПРАВОВИЙ ДИСКУРС

Мамедова А.Е. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ ТУРЕЧЧИНИ

Мельник В.М. “IDEA ROMANA” КАК ФАКТОР ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЭПОХУ ХРИСТИАНИЗАЦИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (313–423 ГОДЫ)

Наставна Г.В. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АНТРОПОЛОГО-КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПІЗНАННЯ ПРАВА

Несинова С.В. ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Палінчак М.М., Харута В.Ф., Яцина П.Е. МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН (ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Парандій В.О. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНСТИТУЦІЇ ДЦ УНР В ЕКЗИЛІ

Положешний А.М. ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У СТАНОВЛЕННІ ПРАВОВОЇ МЕДІАЛОГІЇ

Процюк І.В. ПРАВОВА АКТИВНІСТЬ ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

Рекотов П.В. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОКУПАНТА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОКУПАЦІЇ (СЕРЕДИНА XX СТ.)

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Букач В.В., Шевченко А.О. ЛЮСТРАЦІЯ ЯК ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Кобрин В.С. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ГЛАВ УРЯДІВ ДЕРЖАВ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ

Торяник О.Ю. КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВИ ЇЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ

Шкабаро В.М. ФОРМА ПРОЯВУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ МЕЖ ДЕРЖАВИ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бедрій М.М. ЗВИЧАЙ І ДІЛОВА ПРАКТИКА: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ У КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Деледивка С.Г. ДОГОВІР ПРО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Лепех С.М. ТРЕТІ ОСОБИ В ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Федорич І.Я. ПІДСТАВИ НЕДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНІВ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ ТА ВІДМОВИ ВІД СПАДКУВАННЯ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Цибань А.А. СПІВВІДНОШЕННЯ ТАКИХ ПРАВОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЯК «ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ЦИВІЛЬНОГО ОБОВ’ЯЗКУ» ТА «ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ЦИВІЛЬНОГО ОБОВ’ЯЗКУ»

Яковлєв В.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Костянчук Н.М. ПОСЕРЕДНИЦТВО НА РИНКУ НЕРУХОМОГО МАЙНА ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ПРЕДСТАВНИЦТВОМ

Петруненко Я.В. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ділігул А.С. АТЕСТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА

Литвиненко В.М. ДІТИ ЯК ОТРИМУВАЧІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Рибачек В.К., Яковенко І.К. ЩОДО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ

Туєва О.М. ПРАВОВІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Білецька Г.М., Ковтунович Н.Л. ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ Е-АУДИТУ

Борсук Н.Я. ПРО МІЖГАЛУЗЕВУ КАТЕГОРІЮ «УПРАВЛІННЯ»

Вашкович В.В. ЗМІСТ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Волк Н.В. СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Дараганова Н.В. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНА «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Дем’янчук В.А. РІВНІ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Дорофеєва Л.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ У МИТНІЙ СПРАВІ

Зима О.Т. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ Й МИТНА СПРАВА

Ісмайлов К.Ю. ІНТЕРНЕТ ЯК СУЧАСНИЙ ФАКТОР РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЙНИХ ВИЯВІВ

Казанчук І.Д. ПОНЯТТЯ Й ФОРМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ

Кармаліта М.В. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ДОГОВОРІВ ПРО ПОПЕРЕДНЄ УЗГОДЖЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Крупнова Л.В. РОЗВИТОК ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Лесько Н.В. ДІЯЛЬНІСТЬ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА

Михальський Ю.А. МЕЖІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ

Росоляк О.Б., Вербіцька М.В. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слончак В.В. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Солонар А.В. ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ

Тугарова О.К. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКРИВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ

Чан Тхуи Ван. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ ВЬЕТНАМА «О ТУРИЗМЕ»

Шепета О.В. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ЗАГРОЗИ ТА СКЛАДОВІ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шорохова Г.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ

Юринець Ю.Л. ЄВРАЗІЙСЬКА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ РОСІЇ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЦІЄЇ ТЕОРІЇ У ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВІЙНАМ ПРОТИ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бабанін С.В. ДІЯННЯ ЯК ОЗНАКА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

Бондаренко О.С. ПОКАРАННЯ ЗА КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ: КОМПАРАТИВІСТСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Горпинюк О.П. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

Демидова Л.М. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО Й МАТЕМАТИКА: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ

Корецький С.М. МАРГІНАЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА БАЗА ЗЛОЧИННОСТІ

Лукашевич С.Ю. ІСТОРИЧНІ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Сторчак Н.А. ОЗНАКИ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК

Тимофеев Е.И. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО И БЕСПЛАТНОГО ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В УКРАИНЕ

Харитонов С.О. ІСТОРИЧНО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ НАРИС КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ

Шейко К.В. ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ІНШИХ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бояров В.І. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ЕКСТРЕМІСТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Войтович Є.М. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Дрішлюк К.В. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ЯК ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

Кобилинська І.М. ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ГЛАВАМИ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ І КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Комарова М.В. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД І СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ СЛІДЧИМИ ЗАКОНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

Смалюк Т.В. АРЕШТ МАЙНА ТРЕТЬОЇ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Тітко І.А. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Шиян А.Г., Черненко А.П. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДІБРАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ В ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В. СВІДОЦЬКИЙ ІМУНІТЕТ АДВОКАТА

Крушніцька О.В. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ АДВОКАТУРИ

Сітовська Л.В. ГЕНДЕРНИЙ МОНІТОРИНГ ОРГАНІВ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гулєвська Г.Ю. НОРМИ «М’ЯКОГО ПРАВА» (SOFT LAW) У РЕГУЛЮВАННІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Іванов А.Г. ГУЛЛЬСЬКИЙ ІНЦИДЕНТ: ЯК ВСЕСВІТНЯ ТРАГЕДІЯ ДАЛА ПОШТОВХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Колодій І.М. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТІ УКРАЇНИ В МИТНИХ МЕХАНІЗМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Й ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Крилов М.А. ЩОДО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЗАХИСТУ

Палінчак М.М., Новак О.О., Леманинець В.М., Белякова І.Ю. ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ

Плахотнюк Н.В., Абушова Б.С. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНДИВИДОВ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Братасюк М.Г. АНАЛІТИЧНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

Ткаченко В.І. САМОУПРАВЛІННЯ – ПРИРОДНЕ ПРАВО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Чумаченко І.М. ДОСВІД КРАЇН АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Дурнов Є.С. ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТУРИ В ПЕРШІ РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1991–1996 рр.)