Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВ И І ПРАВА ; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВ ИХ УЧЕНЬ

Андрухів О.І. ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ Й БЕЗДОГЛЯДНОСТІ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД І БОРОТЬБА З НИМИ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ОБЛАСТЯХ

Козак Ю.-М.Р. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛЕГІТИМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Міхайліна Т.В. ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ: ВИКЛИК ЯКІСНИМ ЗМІНАМ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Поляков А.О. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ АКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ВТОРИННОГО ХАРАКТЕРУ

Чернік С.Д. ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС У СЕРБІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Антонова О.Р. ЕВОЛЮЦІЯ ДОКТРИНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Бєлов Д.М. «ПРАВОВИЙ ПРОСТІР ДЕРЖАВИ», «КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПРОСТІР ДЕРЖАВИ»: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Громовчук М.В. ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ

Лемак О.В. КОНСТИТУЦІЙНІ ТА РЕЛІГІЙНІ ЦІННОСТІ – ЕФЕКТИВНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НА ПРИКЛАДІ КОНСТИТУЦІЇ УГОРЩИНИ

Майданник О.О. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ

Рябовол Л.Т. ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: ОБ ҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ; СІМЕЙНЕ ПРАВО ; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Антонюк О.І. ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ Й ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ТА МАЙНОВОГО ПОРУЧИТЕЛЯ ЗА УМОВИ ДІЇ МОРАТОРІЮ НА СТЯГНЕННЯ

Васильєв С.В. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ТИПІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Горіславська І.В., Гейко П.П. ДИТЯЧІ БУДИНКИ СІМЕЙНОГО ТИПУ В УКРАЇНІ

Колодій І.М., Чередниченко І.С. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АНТИКВАРІАТУ В УКРАЇНІ

Курило Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Малик О.В. ПРАВО ОСОБИ НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР ЗАХИСНИКА СВОЇХ ПРАВ У КОНТЕКСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ В СУДІ ВИНЯТКОВО АДВОКАТОМ

Менська О.А. ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ

Морозова В.О. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Радчук О.П. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО УСИНОВЛЕННЯ

Фесенко Є.В. ПЕРШІСТЬ ПРАВА АВТОРСТВА В СИСТЕМІ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРС ЬКЕ ПРАВО , ГОСПОДАРС ЬКО -ПРОЦЕСУАЛ ЬНЕ ПРАВО

Дорофеев А.В. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Новікова В.С. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ПРИНЦИПАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО ; ПРАВО СОЦІАЛ ЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Комарницька Н.В. ПРИНЦИПИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE У ПРОЕКТІ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Красюк Т.В. ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОБОТИ ЗА СУМІСНИЦТВОМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ; АГРАРНЕ ПРАВО ; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Григор’єва Х.А. ПРАВОВІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ЧАСТКОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Павлюченко Ю.М. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Черемнова А.І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЕКОЛОГІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС ; ФІНАНСОВЕ ПРАВО ; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бортнікова А.Г. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЧИННОГО ТА ПРОЕКТУ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Гаврилова І.О. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Галашан І.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Єрмоленко-Князєва Л.С. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Єрмоленко-Князєва Л.С. ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА

Нечипорук Ю.М. ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ НАУКИ

Отчак Н.Я. ОЧИЩЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД

Сивак М.М., Товстопят Л.М., Кузнецова Л.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ ; КРИМІНАЛЬНО -ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бундз Р.О. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПОВНОЛІТНІХ, ВИННИХ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНІВ З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ

Валуєва Л.В. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Ворона В.С. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ОБМЕЖЕНО ОСУДНИМ ОСОБАМ

Дудусь А.В. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Заічко О.В. ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Павелко Ю.Р. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАРАЖЕННЯМ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ ЧИ ІНШОЮ НЕВИЛІКОВНОЮ ІНФЕКЦІЙНОЮ ХВОРОБОЮ АБО ВЕНЕРИЧНОЮ ХВОРОБОЮ, НА ЕТАПІ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Плукар В.В., Дімітров М.К. ГЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ

Сагайдак Ю.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЮ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛ ЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА ; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ; ОПЕРАТИВНО -РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бернацька А.В. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Бобечко Н.Р. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ВЕРХОВНОГО СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Гловюк І.В., Стоянов М.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ П. 7 Ч. 2 СТ. 412 КПК У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Дуфенюк О.М. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Іваненко О.В. НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Ларкін М.О. КЛАСИФІКАЦІЯ МОЛОДІЖНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП (ОБʼЄДНАНЬ) ЯК ОБʼЄКТА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Лукашкіна Т.В. УЧАСТЬ СТОРОНИ ЗАХИСТУ В ДОКАЗУВАННІ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Пархоменко Я.О. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Рогальська В.В. ЗАТРИМАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ БЕЗ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Томин С.В. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ІЗ МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН, ЯКІ МАЮТЬ ПРОФІЛАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Черненко А.П., Шиян А.Г. РОЛЬ ПРОКУРОРА У ДОКАЗУВАННІ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Чупрікова І.Л. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ПОТЕРПІЛИМ ТА СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ

Шульженко А.В. ПОНЯТТЯ АДЕКВАТНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 10 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Магарез Имад. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УКРАИНО-ИОРДАНСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Мустафаєв Юсуф Нурі огли. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Фоміна Л.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ АДВОКАТІВ ЯК УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

 

РОЗДІЛ 11 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Налуцишин В.В. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

Палий О.Н. ФИЛОСОФСКИЕ КАТЕГОРИИ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

РОЗДІЛ 12 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Заборовський В.В. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ В УКРАЇНІ

Заборовський В.В., Бисага Ю.М. ПРАВО АДВОКАТА ОДЕРЖУВАТИ ПИСЬМОВІ ВИСНОВКИ ФАХІВЦІВ, ЕКСПЕРТІВ ІЗ ПИТАНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ЯК ОДНЕ З ОСНОВНИХ ЙОГО ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ

Кинів Б.Ю. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЄВРОІЗАЦІЇ СЛОВАЧЧИНИ

Компанієць М.М. БЕЗОПЛАТНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ: ДО РОЗУМІННЯ ОНТОЛОГІЧНИХ ЗАСАД

Палінчак М.М., Новак О.О., Леманинець В.М., Белякова І.Ю. ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЄС ТА УКРАЇНИ

Палінчак М.М., Новак О.О., Стеблак Д.М., Мегела Р.Р. TAFTA: ПОТЕНЦІЙНІ ВИГОДИ ТА МОЖЛИВІ РИЗИКИ «ЕКОНОМІЧНОГО НАТО»

Палінчак М.М., Харута В.Ф., Яцина П.Е. МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Палінчак М.М., Андріїв Б.Є., Майборода Ю.О. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Рогач О.Я., Алексій Р.В. ФЕНОМЕН ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ СВОБОДОЮ ДОГОВОРУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Хопта С.Ф. СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІ

Щока С.В. НЕПРЯМІ ПОЗОВИ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ МІНОРИТАРНИХ АКЦІОНЕРІВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІЗ КРАЇНАМИ ЄС