Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бостан С.К. ЦІННІСНИЙ ВИМІР ДЕРЖАВИ

Горбова Н.А. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРА ПРАВ ЛЮДИНИ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ШЛЯХИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Коваленко Н.Ю. ПРАВОВЕ САМОВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Саміло Г.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СУЧАСНИХ АФРИКАНСЬКИХ ДЕРЖАВ

Слабко С.М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Туряниця В.В. ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ»

Хаустова М.Г. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Куфтирєв П.В. ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ

Миколенко В.А. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Цимбалістий Т.О. ІНСТИТУТ ІМПІЧМЕНТУ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ; СІМЕЙНЕ ПРАВО ; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Вашуленко О.І. ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ДОКТРИНИ «ЗНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВУАЛІ» ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАТЕРИНСЬКОЇ КОМПАНІЇ ЗА БОРГАМИ ДОЧІРНЬОЇ

Воронова О.В. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ ВЛАСНИКА ЧЛЕНАМИ ЙОГО СІМ’Ї

Гресь Н.М. ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ В АСПЕКТІ ВРАХУВАННЯ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Гром А.М., Пасіка С.П. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У СФЕРІ ОБОРОНИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Демків Р.Я. МЕДІАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЮРИДИЧНИХ СПОРІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Заборовський В.В., Дьордь В.В. ЕВТАНАЗІЯ – ГІДНА СМЕРТЬ ЧИ ВБИВСТВО: ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ В УКРАЇНІ

Манзюк В.В., Ільницький Т.П. ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Круглова О.О., Ліщенко О.О. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Надієнко О.І. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СПАДКОВОГО ПРАВА У СТАНОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Ольховик Л.А., Єпатко О.В. ПОНЯТТЯ МОРСЬКОГО СТРАХУВАННЯ

Піддубна В.Ф. ДЕЯКІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Романенко І.Г. ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ АЛІМЕНТНОГО ДОГОВОРУ

Рязанцева Н.О., Шевчук В.О. ВИЗНАННЯ І ПРИВЕДЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ ЯК ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Самбір О.Є. КОНДИКЦІЯ ЯК САМОСТІЙНИЙ ТА СУБСИДІАРНИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ

Логвиненко М.І., Терещенко В.П. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, НІМЕЧЧИНИ ТА ФРАНЦІ

Туз Ю.О., Поворознюк І.В. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО , ГОСПОДАРСЬКО -ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гордієнко Т.О. МИРОВА УГОДА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Громенко Ю.О. ФОРМИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У СФЕРІ РЕКЛАМИ

Орлова І.М. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВНИМИ ГАРАНТІЯМИ

Соловйов О.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ЕКОНОМІЧНУ КОНКУРЕНЦІЮ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО ; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Васильченко Н.В. О СОБЛЮДЕНИИ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НАЁМНЫХ РАБОТНИКОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЕМ НАБЛЮДЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Пікалюк С.С., Лебедич Н.В. ЩОДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК ФОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ; АГРАРНЕ ПРАВО ; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бондарчук Н.В. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Межевська Л.В., Челахов Л.К. ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Мельник О.О. РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Платонова Є.О. ПРАВОВІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ЯК ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Федорова А.Ю. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС ; ФІНАНСОВЕ ПРАВО ; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бочек О.І. ОБМЕЖЕННЯ ПЕРЕСУВАННЯ ОСОБИ ЧИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ АБО ФАКТИЧНОГО ВОЛОДІННЯ РІЧЧЮ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ»

Даниленко Ю.С. ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ КАНДИДАТІВ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

Допилка В.О., Бровко Н.М. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ПЕРЕМIЩЕННЯ ЗАБОРОНЕНИХ ПРЕДМЕТIВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Єсімов С.С., Пустова Н.О. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МВС УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Іщенко В.В. КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ

Колеснік Л.І. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕЖИМУ В ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Костенко О.М. ПРИНЦИП НЕДИСКРИМІНАЦІЇ ЯК ОСНОВА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ПУБЛІЧНОЇ ЗАКУПІВЛІ

Ліпський В.В. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СПОСІБ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

Лежненко І.П. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПОДАТКОВИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ЗА ЧАСІВ «ПЕРЕБУДОВИ» ТА В ПЕРШІ РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Лисак Л.В., Пасіка С.П. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКА УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Лозинський Ю.Р. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Микитенко Є.В. СУБ’ЄКТИ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Мулявка Д.Г. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Ніщимна С.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Окопник О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Панько Я.М., Нікітіна Л.О. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ОФШОРНИХ МЕХАНІЗМІВ В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Попович Н.П. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Тимчишин Т.М. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Трофименко О.Г., Дубовой Я.В. ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Шевчук О.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАРКОКОНТРОЛЮ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ ; КРИМІНАЛЬНО -ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Березовська Н.Л. ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

Олійничук Р.П. АНАЛІТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ НЕЗАКОННОГО ЗАЙНЯТТЯ РИБНИМ, ЗВІРИНИМ АБО ІНШИМ ВОДНИМ ДОБУВНИМ ПРОМИСЛОМ

Павленко Т.А. ЩОДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Потапова І.І. ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНУ СПРЯМОВАНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ІНСТИТУТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Тарас В.М. РОЛЬ КОНКРЕТНОЇ ЖИТТЄВОЇ СИТУАЦІЇ В МЕХАНІЗМІ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ

Хоменко О.М., Топчій В.В. КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ЗАГРОЗА ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ

Шалгунова С.А. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Шеховцова Л.І., Шеховцова Т.О. ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЯННЯ ПРИ ЕКСЦЕСІ ВИКОНАВЦЯ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА ; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ; ОПЕРАТИВНО -РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бояров В.І. ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІНАНСУВАННЯ ЕКСТРЕМІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Доліновський Ю.С. ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Дуфенюк О.М. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Зaдoрoжкo Ю.В. УЧAСТЬ ЕКСПЕРТA У КРИМІНAЛЬНOМУ ПРOВAДЖЕННІ, ПOВ’ЯЗAНOМУ З НAДAННЯМ МЕДИЧНOЇ ДOПOМOГИ

Калюга К.В. ВИКОРИСТАННЯ ОДОРОЛОГІЇ В ОТРИМАННІ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ

Мельковський О.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВНУТРІШНЮ БЕЗПЕКУ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Петров О.С. СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ, В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Пожар В.Г. ІНСТИТУТ ПІДСУДНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА НЕДОЛІКИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Рудницький І.Л. ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ

Сізінцова Ю.Ю. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА СЛУХАЧАМИ ЮРИДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Уварова Н.В. ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Фокін Я.Ф. ТИПОВІ СПОСОБИ УХИЛЕННЯ ВІД ПРИЗОВУ НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

Шевченко О.В. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВАДЖЕННЯ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В. НЕЗАЛЕЖНИЙ ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА

Отчак Н.Я. ПРАВО ТА ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Рязанцев О.Є., Рубін А.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Клюєва Є.М., Руше М.Д. ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Имаз Магарез. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДВУХСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ И ИОРДАНСКОГО ХАШИМИТСКОГО КОРОЛЕВСТВА

Тітко Е.В. «ЛЮДСЬКА БЕЗПЕКА» ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Боднарчук М.М. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ПРИНЦИПІВ «СВОБОДА» ТА «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

Олексюк М.М. ДИХОТОМІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: МОРАЛЬ ТА ПРАВО У КОНЦЕПЦІЯХ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Орлов С.Ф. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНСТИТУТУ СВОБОДИ

Яремчук М.М. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНЦІОНАЛЬНОСТІ ЯК ОДНІЄЇ З ПРОВІДНИХ КАТЕГОРІЙ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ

 

РЕЦЕНЗІЇ

Настюк В.Я. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ

Яновська О.Г. РЕЦЕНЗІЯ