Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Барабаш О.О. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА ЯК ОСНОВНА ФОРМА ВИРАЖЕННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

Бариська Я.О., Попович Т.П. ДЖЕРЕЛА ПРАВА У ЗАРУБІЖНІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

Іваненко О.В. ДОКТРИНАЛЬНІ ТИПИ ПРАВОРОЗУМІННЯ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД

Іваньков І.В. ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ «ПРОЕКТУ СТАТУТУ ТЮРЕМ» КАТЕРИНИ II 1787 Р.

Кучук А.М., Денисенко Є.М. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ

Туряниця В.В. ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ»

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Батечко А.І. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Білан С.В. ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ РЕФЕРЕНДУМУ У НАУЦІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Галіахметов І.А. ЗМІСТОВА СКЛАДОВА МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Джуган В.В. ПРИВАТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Журавльова Г.С. ЗНАЧЕННЯ ПОДІЛУ ДИСКРИМІНАЦІЇ НА ПРЯМУ Й НЕПРЯМУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПРОЯВУ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Коцюба Р.О. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ «ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ» ТА «ЗАПЕВНЕННЯ БЕЗПЕКИ» У ТЕКСТІ МЕМОРАНДУМУ ПРО ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИЄДНАННЯМ УКРАЇНИ ДО ДОГОВОРУ ПРО НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ВІД 5 ГРУДНЯ 1995 РОКУ

Кравчук К.Г. АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА ЇХ ПРАВОТВОРЧИЙ ХАРАКТЕР

Куцин Я.М. ЯКІСТЬ ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Ленгер Я.І. КОНФЛІКТ ТА КОЛІЗІЯ ЯК РІЗНОВИДИ ПРОТИРІЧЧЯ У ПРАВІ

Фаловська І.М. ГЕНЕЗА ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ В КОНСТИТУЦІЙНИХ АКТАХ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ; СІМЕЙНЕ ПРАВО ; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Аксютіна А.В. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ЯК ЗМІСТ ПРОДЮСЕРСЬКИХ ПОСЛУГ

Берзіна А.Б. ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО» В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Горіславська І.В. СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ УНАСЛІДОК МЕДИЧНОГО ВТРУЧАННЯ

Давидова І.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ ВИНИКНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

Даниш Я.В., Клименко С.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

Жуков І.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Зеліско А.В. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІСЕМІЇ ПОНЯТТЯ «ПІДПРИЄМСТВО» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

Іванов С.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ (ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ) ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО ПРАВА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ДОСВІД ЗАКОНОДАВСТВА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

Керученко О.С. ДОСВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ І ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПОСЛУГ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Котвяковський Ю.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Новікова Н.А. ВІДМІННІСТЬ ПОКАЗАНЬ СВІДКІВ ВІД ОСОБИСТИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Проців Н.І. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ

Стефанчук М.О., Димінська О.Ю. АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

Стратійчук В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ

Штефан О.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ ФАКТУ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Щукіна К.С. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ЧАСТКИ У СПАДЩИНІ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО , ГОСПОДАРСЬКО -ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Білоусов В.Д. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ПОРУШЕННЯ ГІРНИЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ НАДР

Гуренко М.А. ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Махова Л.О. ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ ЯК ПОЗАСУДОВОГО СПОСОБУ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО ; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вахонєва Т.М. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРОФЕСІЙНИХ ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ; АГРАРНЕ ПРАВО ; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Григор’єва Х.А. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

Кошова Н.М. ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Лисанець О.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАБУТТЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ ЗА УМОВИ ПРИДБАННЯ БУДІВЛІ ЧИ СПОРУДИ

Фролова Н.В. ОСНОВНІ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Шинкарьов О.О. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЧНОГО ОБОВ’ЯЗКУ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС ; ФІНАНСОВЕ ПРАВО ; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Берцюх М.З. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Бєлінська Я.Ю. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУДОВИХ ОРГАНІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ

Бєлова О.І. АНАЛІЗ ПРАКТИКИ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ ПІД ЧАС МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

Бударний О.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АТЕСТАЦІЇ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

Бунякіна О.В. СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Гаврилюк О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Дорофеєва Л.М. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТМИТНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

Дубняк М.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОЦЕСІ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Зливко С.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Ільков В.В. ВЛАСТИВОСТІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Копча Н.В., Булеца С.Б. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ

Крестьянникова О.О. ЩОДО ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ

Мотрук Т.В. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ

Неколяк Р.В. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пуделька Йорг. АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗСУД: ПОНЯТТЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ІЗ СУДОВИМ РОЗСУДОМ

Пунда О.О. ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ВІДНОСИН

Рибак М.С. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ»

Рогач Л.І. ЩОДО ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Слончак В.В. ІСТОРИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА (ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД)

Філіпенко А.С., Барулін А.О. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Черниш Р.Ф. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА СПІВРОБІТНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Штикер Я.Ю. ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ ; КРИМІНАЛЬНО -ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. ПРИЧИННИЙ КОМПЛЕКС КОРУПЦІЇ

Горбачова І.М. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕНАЛІЗАЦІЇ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА КК УКРАЇНИ

Гураль Л.О. СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАПОДІЯННЯ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕН

Кернякевич-Танасійчук Ю.В. ПРО ПОНЯТТЯ Й РОЛЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Мудряк Т.О., Омельчук А.А. ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, В УКРАЇНІ

Тимчук О.Л. ІНДЕКС УМИСНИХ ВБИВСТВ У ДЕРЖАВАХ І РЕГІОНАХ СВІТУ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Ясінь І.М. ПРОПОЗИЦІЇ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕГУЛЯТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА ; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛ ЬНІСТЬ

Грібов М.Л. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ

Кіцелюк В.М. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Колодчин Д.В. СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОГО ЗНАННЯ ПРО ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД

Коник М.Ю. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Моргун С.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ ПРИСЯЖНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Черняк Н.П., Гаркуша А.Г. ПРАВОМІРНІСТЬ ЗАТРИМАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Черняк А.М. ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ОБМІНУ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В. ДОВІРЕНІСТЬ ЯК ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ПОВНОВАЖЕННЯ АДВОКАТА

Святоцька В.О. АДВОКАТСЬКА РЕКЛАМА ЯК СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Грицан О.А. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ЯК КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Іванушкін Є.О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ Й ПРОВЕДЕННЯ ВІЗИТІВ НА ВИСОКОМУ І НАЙВИЩОМУ РІВНЯХ В УКРАЇНІ Й КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Перепьолкін С.М. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА СУДОВА ДОПОМОГА МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ

Процишен М.В. МІЖНАРОДНЕ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНЕ ПРАВО: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТРУКТУРИЗАЦІЇ

Шаповал Т.В. ВАРТІСТЬ МАЙНА (ІНВЕСТИЦІЙ) ЯК МІРА КОМПЕНСАЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРАВІ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бачинська Л.Ю. БІОЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ШТУЧНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ

Башук В.В. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВ

Боднарчук М.М. ПРАКСЕОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРАВОВІДНОСИНАХ

Гайворонюк Н.В. РОНАЛД ДВОРКІН: ФІЛОСОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОРАЛЬНОСТІ ПРАВА

Даниленко А.В. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Зубрицька О.В. СОЦІОКУЛЬТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТІВ СІМ’Ї ТА ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Курись В.З. СВІТОГЛЯДНІ ПРИНЦИПИ ЯК ВИРАЖЕННЯ ЦІННІСНОЇ ІЄРАРХІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

Павлусів Н.М., Коцан-Олинець Ю.Я. СТАТТЯ ЗА РОМАНОМ АНДРІЯ ГОЛОВКА «БУР’ЯН»

Палій М.Б. АКСІОМАТИКА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Галас В.І., Попович Т.П. ПОНЯТТЯ У ПРАВІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕК