Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бадида А.Ю. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В НІМЕЧЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ)

Грицай І.О. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ПРАВОВОГО РЕФОРМУВАННЯ

Денисенко В.В. ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОЇ ГОСТИННОСТІ (HOSPITUM PUBLICUM) В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

Коваль О.Я. ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ВЛАДИ В ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Мисюк Ю.І. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ (НА ПРИКЛАДІ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ США)

Опольська Н.М. ПОДОЛАННЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Халішхов В.М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ

Халішхов В.М. ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА: ГЕНЕЗИС ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Харечко Н.С. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ

Щур Г.М. ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНКРЕТИЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ягупа А.О. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Березенко В.В ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ У ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ

Ваколюк Л.М. ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УМОВАХ НОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Васильченко О.П. LEX FUNDAMENTALIS ДЛЯ ДЕРЖАВИ: ПОГЛЯД НА РЕФОРМУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ

Гринь А.А. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ У СВІТЛІ ЗАСАД КОНСТИТУЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ ЛЮДИНИ

Дорофеєва В.І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ НА ПРИКЛАДІ ПОЛІЦІЇ

Лихачов Н.С. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕДУР

Лубенець С.А. ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В АСПЕКТІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Марцеляк О.В. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)

Марцеляк С.М. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВЕДЕННЯ ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ ПІД ЧАС ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

Миколенко В.А. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Михайлов М.Б. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Хлабистова К.В. ДЕСТРУКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ЛЮСТРАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Берназ-Лукавецька О.М., Тертичний Ю.А. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ ФАКТОРИНГУ ТА БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ

Ганжерлі А.О. ВІДМОВА ВІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА РІЧ ЯК ПРАВОЧИН

Гуйван П.Д. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ТА СТРОКІВ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ НАСЛІДКІВ НЕДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНУ

Коваленко І.В. ПІДСТАВИ ОСПОРЮВАННЯ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ

Красицька Л.В. МАЙНОВІ ПРАВА ДИТИНИ ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОЧИНУ

Кунцевич М.П., Тарасюк Г.Ю. СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД БАНКІВСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ БАНКІВСЬКОЮ ТАЄМНИЦЕЮ

Лісніча Т.В. СУТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Ольховик Л.А., Буй О.С. ЗМІСТ ПРАВА ДИТИНИ НА СІМ’Ю

Ольховик Л.А., Ременяк А.Д. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

Письменна О.П. ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ДОВІРЕНІСТЬ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ КРАЇН КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРАВА

Чмихов Ю.А. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ РІЕЛТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Юркевич Ю.М. ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІЙ ФОРМІ АСОЦІАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гарагонич О.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ

Марченко О.В., Якупова С.О. АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Пригоцький В.А. СВІДКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Товкун І.М. ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В МЕЖАХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ (ЦЕФТА) ТА ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ УГОДИ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ (НАФТА)

Федоренко Т.В. ФОРМИ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вахонєва Т.М. ЗМІСТ МАЙНОВИХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ (ТВОРЧОЇ) ПРАЦІ СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Занфірова Т.А. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИП СВОБОДИ ПРАЦІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Іваненко О.А. ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ТА ФОРМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Остапенко Л.О. ПРО ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Сіньова Л.М. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Третяков Є.А. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ТА МЕХАНІЗМУ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Чічкань М.В., Бабіч К.О. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЩОДО ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Коваленко А.В., Питюренко К.Д. ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Межевська Л.В., Лонська Є.В. СКЛАДИ ЗБРОЮ – ЗБЕРЕЖИ ЧИСТЕ МАЙБУТНЄ

Попова А.О. ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ В УКРАЇНІ

Сащенко І.С. ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЇ У СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СЕЛА»

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Баламуш М.А. МЕТОД МІГРАЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МІГРАЦІЙНОГО РЕЖИМУ УКРАЇНИ

Бучинська А.Й. ВЛАСНІ І ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СВІТЛІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Волкович Л.Ю., Жеребятіна І.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Детюк А.М. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ

Джурик О.Р. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ

Карелін В.В. ОСНОВНІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Колеснікова М.В., Калашник Т.О. ЄДИНИЙ ПРАВООХОРОННИЙ ОРГАН У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПРИЧИНИ СТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕВАГИ ДІЯЛЬНОСТІ

Константий О.В. ІНСТИТУТ АПЕЛЯЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Марець Ю.І. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Павлович-Сенета Я.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВИДВОРЕННЯ ЗА МЕЖІ КРАЇНИ ЯК РІЗНОВИД АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Панова О.О., Карась О.В. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Першин В.Г. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ: СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ

Петрова І.П. ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Приходько І.В. ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ ЧИ ПОДАТКОВИЙ КОМПРОМІС?

Процишен М.В. ПРАВО ПРО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ З ТОЧКИ ЗОРУ КОМПАРАТИВІСТИКИ З ПРАВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Проців О.Р. ВПЛИВ ПРОГРАМИ FLEG-ІІ НА РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Ростовська К.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО

Русин М.О. ПРАВО НА ВИЩУ ОСВІТУ ТА ЙОГО КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Русин М.О. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ: ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ТА ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ

Сірант О.Р. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ, УТВОРЕНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Церковний О.В. ДО ПИТАННЯ ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ КОМІТЕНТІВ-НЕРЕЗИДЕНТІВ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Шапочкіна М.В. ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАХІД АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Яковлєв Р.М. ВИБІР НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Волошин О.В. ВИМОГИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДО СИСТЕМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЗАХИСТУ

Заєць М.В., Матвєєва Ю.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Мичко О.В. ДЕЯКІ ПРАВОВІ ТА МЕДИЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Панькевич В.М., Сідак С.П. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ЗБИРАННЯ З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Сівак О.В. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО ФОНДУ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ (СТ. 239-2 КК УКРАЇНИ): ДО ПИТАННЯ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ

Титаренко С.С. «РЕЙДЕРСТВО» В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: КОМПАРАТИВНИЙ ПОГЛЯД НА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН

Чернишов Г.М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВОМУ ШАХРАЙСТВУ В ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ

Шуміленко С.М. ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗБРОЇ ЯК ЗАСОБУ ПРОТИДІЇ ЇЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Веселов М.Ю., Заремба Т.С., Олешицька В.Е. РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ (ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ)

Комісарчук Р.В. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ларкін М.О. НЕФОРМАЛІТЕТ ЯК ЯВИЩЕ І ЯК ПРОЦЕС ХХІ СТОЛІТТЯ (У КОНТЕКСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Мохонько О.О. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Павич Х.М. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИНЕСЕННЯ СУДОМ УХВАЛИ ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Писарчук І.В. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ЯК ОСНОВИ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Серебрянський П.В. ПІДСТАВИ ТА ПРИВОДИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ЩОДО УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Фомін С.Б. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗШУКУ ОСІБ, ЯКІ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА ТА СУДУ

Фунікова О.В. КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В. ДЕЯКІ КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» ТА «ПРАВОВА ПОСЛУГА» В АСПЕКТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА

Котирло О.О., Стефановський Т.П. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Кравчук В.М. РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Остафійчук Л.А. ПОВАГА ДО СУДУ І СУДДІВ ЯК СОЦІАЛЬНА ТА ПРАВОВА ЦІННІСТЬ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ivanova D.A. THE PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL TOURIST’S RELATIONS IN THE CONDITIONS OF THE EUROPEAN INTEGRATION IN UKRAINE

Киселева Е.В. О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ

Нуруллаєв І.С. НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ВИДІВ МІЖНАРОДНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Супрун Т.М МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ