Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Баран А.В. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ДОСВІД УКРАЇНЦІВ У ЗАКОНОДАВЧИХ ОРГАНАХ ГАБСБУРЗЬКОЇ МОНАРХІЇ (1848–1918 РР.)

Береза Н.В. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Бостан С.К. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПРАВНИЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:  ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Губанова Т.О. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ У КОЛЕДЖАХ ЯК ГАЛУЗЕВИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УКРАЇНІ

Дудченко О.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УСРР НА ПОЧАТКУ 1920-Х РР.

Козаченко В.М. РОЛЬ ПРАВОСВІДОМОСТІ У СТВОРЕННІ КРЕАТИВНИХ ТА ДЕКЛАРАТОРНИХ ПРЕЦЕДЕНТІВ АНГЛІЙСЬКОГО ПРАВА

Мочерад А.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Проців О.Р. ВПЛИВ ПАРТІЇ «STRONNICTWО CHŁOPSKIE» НА ОРГАНІЗАЦІЮ МИСЛИВСТВА ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ СТ.: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Рябовол Л.Т. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАВОВУ ОСВІТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Стефанюк Ю.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ: ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ

Ухач В.З., Корман В.Ю. ПІДПІЛЬНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ (УГВР): СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ (ВИБРАНІ АСПЕКТИ)

Харасик Н.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УСРР ПІД ЧАС НЕПУ (1921–1929 РР.)

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Багрій О.І. АВТОРИТЕТНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ Й ЗАСІБ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ

Радченко О.І. АНУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА: ЗМІСТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Цимбалістий Т.О. ПРАВОВА ПРИРОДА АКТІВ ОРГАНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Горіславська І.В., Ткачук С. ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Дякович М.М. НОТАРІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Ємельянчик С.О. ІНТЕРНЕТ ЯК ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ

Жушман М.В. ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ СУДІВ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ

Зеліско А.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСНОВНИКІВ (ЧЛЕНІВ) ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В ЯКОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Зозуляк О.І. ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Коршакова О.М. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВІДНОСИН МІЖ СПІВВЛАСНИКАМИ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ТА НАДАВАЧАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Круглова О.О., Гришин В.А. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРОТИДІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ ПІРАТСТВУ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО І СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

Лакей І.А., Чеховська І.В. АЛІМЕНТНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НА УТРИМАННЯ ДИТИНИ ЯК ВИД СІМЕЙНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ

Панченко С.С. СТРОК ЯК ІСТОТНА УМОВА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

Радчук О.П. ДЕЯКІ ПИТАННЯ КОЛІЗІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

Розгон О.В. ІНСТИТУТ ПРАВА НАСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Саванець Л.М. ПОНЯТТЯ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ЗА СПОЖИВЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ

Турченко О.Г., Сурма А.С. ДОГОВОРИ НАДАННЯ ПОСЛУГ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Фурса В.В. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Канарик Ю.С., Слободянюк К.Л. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ МОВИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Леонтьєва Л.В. ПОНЯТТЯ Й ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Шевчук О.Р., Ментух Н.Ф. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кравцов Д.М. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДСТАВІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

Трубіна М.В., Ковтунович Н.Л. ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Мироненко І.В. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ПРАВО ВОЛОДІННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Нежевело В.В. СУЧАСНИЙ СТАН ЧИННОГО МОРАТОРІЮ НА ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Й ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ПРОЛОНГАЦІЇ

Межевська Л.В., Фат Д.В. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бригінець О.O. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК ОКРЕМОГО ЕЛЕМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Ганзицька Т.С., Нещеретня А.О. ФІНАНСОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Губанов О.О. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Кондратенко В.М. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Косиця О.О. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Кронівець Т.М. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Солонар А.В., Солонар О.В. ПИТАННЯ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ Й МІСТОБУДУВАННЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Тригубенко М.В. ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВКЛЮЧЕННЯ НАУКОВИХ УСТАНОВ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ НАУКОВИХ УСТАНОВ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ

Тулінов В.С., Смирнова К.В. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ

Фелик В.І. ФОРМИ КООРДИНАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Филь С.П. ЗАХОДИ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ ЩОДО СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Чайка В.В. ЗАХИСТ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ЯК ОРГАНІЧНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Берш А.Я. ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Біленчук П.Д., Шульга О.О. КОНСОЛІДОВАНИЙ ПОРІВНЯЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ: ПРАВОВЕ І НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Боднар І.В., Шеремета О.П. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ, ПОРЯДКУ ТА УМОВ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ВІДНОСНО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Валуйська М.Ю. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Вечерова Є.М. НОРМАТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД ДЕЯКИХ СУМІЖНИХ КАТЕГОРІЙ

Гуртовенко О.Л. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» № 2126А

Колінько О.О. ВПЛИВ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ, ЩО МАЄ КРИМІНОГЕННИЙ ХАРАКТЕР

Політова А.С. ПРАКТИКА ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТАТТЕЮ 368-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Попович В.П. УМИСНЕ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА ЯК ОДНА З ФОРМ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 438 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Сторчак Н.А. СИСТЕМНІ ЗВ’ЯЗКИ ВИДІВ ПОКАРАНЬ

Турчин Т.В. ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ДЕТЕРМІНАЦІЯ Й ЗАПОБІГАННЯ

Филь Р.С. СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Юрченко О.Ю., Касютіна А.Ю. ПРОФЕСІЙНА ВІКТИМІЗАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Білецька Г.А. ВСТАНОВЛЕННЯ ТЯЖКОГО ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ В ПРАКТИЦІ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА

Корчева Т.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ОСОБИ, ЩОДО МАЙНА ЯКОЇ ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ПРО АРЕШТ, А ТАКОЖ ЇЇ ПРЕДСТАВНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Толочин Д.В. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕРОБЛЕНОЇ ТА САМОРОБНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Толочин Д.В. СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ, ПЕРЕРОБЛЕНИХ У ВОГНЕПАЛЬНУ ЗБРОЮ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Толочин Д.В. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ УТВОРЕННЯ СЛІДІВ НА ГІЛЬЗАХ ТА СНАРЯДАХ, СТРІЛЯНИХ ІЗ ПЕРЕРОБЛЕНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Толочин Д.В. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА СПОСОБИ ПЕРЕРОБКИ ОБ’ЄКТІВ У ВОГНЕПАЛЬНУ ЗБРОЮ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Толочин Д.В. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ САМОРОБНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Толочин Д.В. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО АБІС «ТАИС» ЯК ДОПОМОГУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Толочин Д.В. ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ ДОВІДНИКІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ НОВИХ ЗРАЗКІВ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Толочин Д.В. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРОБНОЇ ТА ПЕРЕРОБЛЕНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Толочин Д.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ, ПЕРЕРОБЛЕНИХ У ВОГНЕПАЛЬНУ ЗБРОЮ

Туманянц А.Р., Говорун Д.М. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Федчишин А.А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ТРЕТЕЙСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Яцкевич Д.В. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ДАКТИЛОСКОПІЇ У СВІТІ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Назаров І.В. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ КАДРІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ковальов А.В. ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ КОНВЕНЦІЙ ТА ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Меронюк О.В. ПРАВА СЕКСУАЛЬНИХ МЕНШИН У КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПУ ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ

Фетисенко В.О. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ: ПРАВОВІ ПИТАННЯ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Кравчук В.М. ПРАВОВИЙ ПРОСТІР ОСОБИ ТА ПРАВОВИЙ МЕНТАЛІТЕТ

 

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Заборовський В.В., Булеца С.Б., Манзюк В.В. ІНДЕМНІТЕТ АДВОКАТА ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ільницький М.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННИХ ОФІЦІЙНИХ РЕЄСТРАХ В УКРАЇНІ

Менджул М.В., Паніна Ю.С. ПОНЯТТЯ «ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА»: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Панов А.В. ЕФЕКТИВНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ: ЗАКАРПАТСЬКА МОДЕЛЬ

Плиска В.В. ВІДМЕЖУВАННЯ ПОНЯТТЯ «НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН» ВІД ІНШИХ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ

Церкуник Л.В. РОЛЬ ЗАСУДЖЕНИХ ЯК ЖЕРТВИ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

 

РЕЦЕНЗІЇ

Гробова В.П. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА Л.М. ДЕШКО «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»

Прилипко С.М. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ ТРУДОВОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ», ПІДГОТОВЛЕНУ ДОЦЕНТОМ КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, КАНДИДАТОМ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТОМ ДРОЗДОМ ОЛЕКСІЄМ ЮРІЙОВИЧЕМ