Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бедрій М.М. ПРАВОВІ ЗВИЧАЇ ХЕТТСЬКОГО ЦАРСТВА (ІІ ТИС. ДО Н.Е – VIII СТ. ДО Н.Е): ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ

Кравчук М.А. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА ЦЕРКВИ

Кравчук В.М. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ

Курусь Т.В. СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Лаврик Г.В. СТАТУТ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 1864 Р. І ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС 1895 Р. ЯК МОДЕЛІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА АВСТРО-УГОРЩИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Мельник В.М. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА ТА ЙОГО ЮРИДИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДО 1054 РОКУ: СПРОБА ПОЛІТИКО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Несинова С.В., Палєєва Ю.С. ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРАВА ВІЙНИ ЯК МІЖНАРОДНОГО ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ

Подковенко Т.О., Бобер С.Ю. ПРАВО НА ЖИТТЯ ЯК НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ

Ромащенко В.А. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Цигульський С.М. ОРГАНІЗАЦІЯ, КОМПЕТЕНЦІЯ ТА РОЗФОРМУВАННЯ ДОБРОВОЛЬЧИХ ПОЛКІВ ЛЕГКОЇ КАВАЛЕРІЇ З ЛІВОБЕРЕЖНИХ КОЗАКІВ ПІД ЧАС ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО ПОВСТАННЯ (1830–1831 РР.) ЗА ІМПЕРСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Чернік С.Д. СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В СЕРБІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Батанов О.В. ЗАХІДНА ТРАДИЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА: ЕПОХА ФОРМУВАННЯ

Гараджаев Д.Я. К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТНОМ ЦЕНЗЕ ДЛЯ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ СУДОВ (НА МАТЕРИАЛАХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Кулі-Іванченко К.К. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ДОГОВОРУ НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗА КОЛОМ ОСІБ

Муравська М.Л. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ ПРОЦЕДУРИ В КОРОЛІВСТВІ ІСПАНІЯ ТА УКРАЇНІ

Попович Т.П. ЮРИДИЧНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Припхан І.І. СУСПІЛЬНА МОРАЛЬ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Брюховецька М.С. ПОСМЕРТНЕ ДОНОРСТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ковальчук А.М. ПРАВО НА ОБОВ’ЯЗКОВУ ЧАСТКУ МАЙНА У СПАДЩИНІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поліщук М.Я. ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ

Русин О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРЕСУ СУДОВОГО ПРЕДСТАВНИКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Цюра В.В. ПРЕДСТАВНИЦТВО, ПОСЕРЕДНИЦТВО, КОМІСІЯ ТА АГЕНТУВАННЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВИХ ПОНЯТЬ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Балюк І.А. ПЕРЕКЛАДАЧ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ТА ІНШИХ СУДОВИХ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ

Гарагонич О.В. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Гербич О.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Григорчук М.В. ОБ’ЄКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ОХОРОНЮВАНИХ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Домбровська А.В. ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЙОГО СУТНОСТІ

Лукач І.В. ЗНАЧЕННЯ ПОДІЛУ ПРАВА НА ПРИВАТНЕ ТА ПУБЛІЧНЕ В ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ

Малолітнева В.К. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ІННОВАЦІЙ ЯК ЗАСОБУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Сагайдак Ю.В. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Валєєв Р.Г. АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПРОБЛЕМИ УНОРМУВАННЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ АТЕСТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Сорочишин М.В. ДІЯ В ЧАСІ НОРМ ПРАВА ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бредіхіна В.Л. ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ НАДР

Лисанець О.С. ЩОДО ВПЛИВУ МОРАТОРІЮ НА СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Безпалько С.В. ЮРИСДИКЦІЯ СПРАВ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ЩОДО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ, УХВАЛ ТА ПОСТАНОВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Глуховеря В.А. ОКРЕМІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Декаленко В.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОСАДОВИХ ОСІБ СУДІВ УКРАЇНИ

Костенко Ю.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Кузнєцов Д.В. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ НА СТАДІЇ ПРИЙНЯТТЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ У СКОРОЧЕНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Лиськов М.О. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛОТЕРЕЙНОЇ СФЕРИ

Ляшук Р.М. МЕТОДИ ПЕРЕКОНАННЯ ТА ПРИМУСУ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Стрельников А.В. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Топольніцький В.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СУДОВИХ ІНСТАНЦІЯХ

Фесенко О.А. РЕЄСТРАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЯК АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Вербицька Н.В. ВІДМЕЖУВАННЯ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ

Вечерова Є.М. НОРМАТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ТРАДИЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Грищенко Н.М. ВИТОКИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОТИПРАВНЕ ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

Данилевська Ю.О. ВПЛИВ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ НА КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Демидова Л.М. ПИТАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ТРЕТІХ ОСІБ

Євдокімова О.В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Чернега Ю.О. ПЕРЕДУМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПІДКУП У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Яциніна М.-М.С. ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СЛУЖБОВІ ЗЛОВЖИВАННЯ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Габруський А.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТІВ ЯК ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТУ МАЙНА ТА ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Гринюк В.О. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ IN ABSENTIA

Давиденко С.В. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИДАЧІ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЕКСТРАДИЦІЇ)

Курман О.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ РЕВІЗІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ ЗАКОНОДАВСТВА

Мельник Р.В., Гамера В.А. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Голдинський І.А. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРЕРОБЛЕНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Мельник Р.В., Гамера В.А., Голдинський І.А. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРЕРОБЛЕНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В. ПРАВО АДВОКАТА НА ОПИТУВАННЯ ОСІБ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ ЯК ОДНЕ З ОСНОВНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТА

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Димінська О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОПОРЯДКУ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОПОРЯДКІВ

Забара І.М. МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОПОРЯДОК: ДО ПИТАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ (ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

Перепьолкін С.М. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВСЕСВІТНЬОЇ МИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Гончарова Н.І. ОБРАЗ ЖЕРТВИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗВИЧАЄВОМУ ПРАВІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ РІШЕНЬ ВОЛОСНИХ СУДІВ 1863–1869 РР.)

 

РЕЦЕНЗІЇ

Олефір В.І. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАРАБІН ТЕТЯНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ НА ТЕМУ «РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ»