Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Вовк Ю.Є. ВПЛИВ УРЯДУ УСРР НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ У 20-Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ

Дічко Г.О. ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕРШООСНОВ МЕДИЧНОГО ПРАВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД IX – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Кіріка Д.В. ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІОЛОГІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ісаков П.М., Концемал О.О. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА В МІСЦЯХ УВ’ЯЗНЕННЯ В УСРР У 1920 РОЦІ

Коцан-Олинець Ю.Я., Мина В.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОТВОРЧОСТІ

Мисак О.І. СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ Й СУТНОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ВИДУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Орловська І.Г., Фаст О.О. ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ДЛЯ СУЧАСНОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Сай Н.Я. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ДО МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Солонько М.Ф., Кузнецова Л.В. ОСОБЛИВОСТІ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ ДІТЕЙ В XVIII – XIX СТ.

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Дешко Л.М. ЗАРОДЖЕННЯ ІДЕЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПЕРІОД АНТИЧНОСТІ

Морозюк С.М. ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Рязанцева Н.О., Попов А.А. ДЕЯКІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Скрильник О.О., Криворучко В.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРУ: СУЧАСНИЙ СТАН

Стенькин Д.С. ХАРАКТЕР И СПЕЦИФИКА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОПРАВОК К ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ ВЕНГРИИ

Черничко В.В. ОСНОВНІ ІНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ОБ’ЄДНАННЯ В ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Майкут Х.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Барахтян Н.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кондратов Б.В. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ

Пазюк Н.В. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ГАРАНТІЯ НОРМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

Трегубенко Г.П., Гиренко В.О., Хабло Ю.О. ДЕРЖАВНИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧІВ ЯК УЧАСНИКІВ ВІДНОСИН У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Пікалюк С.С., Туз Ю.О. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ОБ’ЄДНАНЬ РОБОТОДАВЦІВ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ І В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Селецький О.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

Серьогіна Н.О. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Сіньова Л.М. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Черниш Р.Ф. ПРОТИДІЯ ЗЛОВЖИВАННЯМ З БОКУ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В ХОДІ ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Антонюк У.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ І ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Kraskovska A. NATIONAL ENVIRONMENTAL APPROXIMATION STRATEGIES FOR PROSPECTIVE EU MEMBERS TO THE EU LEGISLATION: CASE STUDY FOR UKRAINE

Марич Х.М. ОХОРОНА РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Проців О.Р. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МИСЛИВСТВА ПІД ЧАС ОКУПАЦІЇ ГАЛИЧИНИ У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Балабан С.М. СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ

Валуєва Л.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПЕРЕЙШЛИ В РОЗПОРЯДЖЕННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ

Волк Н.В. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Гайдар Д.В. НАУКОВІ ПРАЦІВНИКИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ВИДИ

Губіна Г.Л. ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Гуда Л.О. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ КОМУНІКАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Довгаль Ю.С. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Ілюшик О.М. ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ

Качинська М.О. ДОСВІД ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ У СФЕРІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

Latynin K. ADMINISTRATIVE PRECEDENT AND ITS PLACE IN LEGAL SYSTEMS

Легеза Ю.О. ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ДОВГОТРИВАЛОЇ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Литвин Н.А. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Людькова К.І. СУТНІСТЬ ПРОВАДЖЕННЯ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Скок П.В. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Товкун Л.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ

Фелик В.І. СИСТЕМА ФУНКЦІЙ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Школа С.Н. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

Щавінський В.Р. ПРАВОВІ ІНТЕРЕСИ ТА СУМІЖНІ КАТЕГОРІЇ: ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ВІДМЕЖУВАННЯ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Коваленко І.А. ФАЛЬСИФІКОВАНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ

Лубенець І.Г. ОСОБЛИВОСТІ НАСИЛЬСТВА СЕРЕД УЧНІВ ШКІЛ

Мезенцева І.Є. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ НОРМ ПРО КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ

Олійник І.В. ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В ЯПОНІЇ

Паламарчук К.В. КВАЛІФІКУЮЧІ ТА ОСОБЛИВО КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ СКЛАДУ РОЗБОЮ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Татаріна О.Ю. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ПЕРЕДБАЧАЄ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

Філіпп А.В., Кисельов І.О. РОЛЬ ЖЕРТВИ СТАТЕВОГО ЗЛОЧИНУ В МЕХАНІЗМІ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Антощак А.Р. ТАКТИКА ДОПИТУ СВІДКІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ АБО ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ СВОЇМ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

Богачук В.С. ТАКТИЧНА ОПЕРАЦІЯ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ТАКТИЧНИЙ ЗАСІБ РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДРОБЛЕННЯ ГРОШЕЙ

Вакулік О.А., Залялова І.М. ІНСТИТУТ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Грень Р.Р. СУЧАСНИЙ СТАН ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Гресь Ю.О. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТИПОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ

Гринюк В.О. ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРОКУРОРОМ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Єна І.В. ФУНКЦІЇ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРОКУРОРА У ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Іванцова А.В. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Ільченко О.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Козаченко В.І. ЗАСАДА ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ДІЗНАННЯ У ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА

Козенко О.О. ВИДИ ТА ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Кравчук Т.О. ДОПИТ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА З МЕТОЮ РОЗ’ЯСНЕННЯ ВИСНОВКУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Мельковский О.В. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Найдьон Ю.О. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИХ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ

Паршутін А.Б. ПОНЯТТЯ ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА

Сізінцова Ю.Ю. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Тихоненко В.О. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Товтин С.В. НАУКОВА РОЗРОБЛЕНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ

Черненко А.П., Шиян А.Г. ПРО ПРАВО ОСОБИ НА НАБУТТЯ СТАТУСУ ПІДОЗРЮВАНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В. АДВОКАТ ЯК СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ) ДОПОМОГИ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Донець А.А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НІМЕЦЬКИХ ЗЕМЕЛЬ НАПРИКІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Забара І.М. МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОПОРЯДОК: ДО ПИТАННЯ ЗАСАД, ПРИНЦИПІВ, ЦІЛЕЙ, ФУНКЦІЙ І СТРУКТУРИ (ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Гураленко Н.А. СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК КОНСТАНТА СУДДІВСЬКОГО ПІЗНАННЯ

Подковенко Т.О., Фігун Н.І. ПРОБЛЕМИ ПРАВОРОЗУМІННЯ В ОСНОВНИХ ШКОЛАХ ПРАВА

 

РЕЦЕНЗІЇ

Глинська Н.В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Т.О. ЛОСКУТОВА «ПРЕДМЕТ РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА»

Музичук О.М. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ І.М. КОРОПАТНІКА «ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ»