Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Васильєв С.В. ТЕОРІЯ ПРАВОВОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ: ТРАЄКТОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ

Гавриленко В.В. ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Грибовський Б.О. ЕВОЛЮЦІЯ ЮРИДИЧНОГО КОНТРОЛЮ: ІНСТИТУЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Лепіш Н.Я. РОЛЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ АКТІВ У ПРАВОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

Попович Т. П. ЗМІНА ЗМІСТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ПОЛЬСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (КІНЕЦЬ 1980-Х – 1990-ТІ РОКИ)

Роман Н.М. ГЕНЕЗИС КОНСТИТУЦІЙНОЇ МОНАРХІЇ В АВСТРІЇ (1848–1867 РОКИ)

Слотвінська Н.Д. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДОВОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ

Філонов О.В. БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Чан Бін Лінь ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ КИТАЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В ХХ–ХХІ СТ.

Шапенко Л.О., Капустяк І.О. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ В УКРАЇНІ: ВІД МИНУЛОГО ДО СУЧАСНОСТІ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Берназюк І.М. ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Берназюк Я.О. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ КРОКИ НА ШЛЯХУ ДО ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ

Богданевич Т.С. ТЛУМАЧЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Греку А.П. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Данко В.Й. ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ ТА МІСЦЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Калінкін А.С. ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ

Кравчук М.Ю. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Митник О.В. ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З КОНСТИТУЦІЙНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ В УКРАЇНІ

Олефіренко Е.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І СВІТОВИЙ ДОСВІД

Стрільчук В.А. ПРОЦЕСУАЛІЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА ЯК ОДНА ІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ СВІТУ, ЩО ГЛОБАЛІЗУЄТЬСЯ

Сус М.С. ПАРТІЙНИЙ ІМПЕРАТИВНИЙ МАНДАТ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Тулик І.І. ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Аксютіна А.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН ІЗ НАДАННЯ ПРОДЮСЕРСЬКИХ ПОСЛУГ

Бондар В.В. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Горіславська І.В., Федчук Б. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Грабовська Г.М., Белуга Ю.М. «НОУ-ХАУ» Й «КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ»: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Коробка О.С. ДО ПИТАННЯ ПРО ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Круглова О.О. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Марценко Н.С. ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ МЕЖ ЗДІЙСНЕННЯ ЖИТЛОВИХ ПРАВ

Менджул М.В. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СІМЕЙНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Ольховик Л.А. ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Попов В.А. РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

Чепис О.І. ІНСТИТУТ NEGOTIORUM GESTIO В СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Шпуганич І.І. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ЮРИДИЧНА ОСОБА: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гербич О.В. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОХОВАННЯ В УКРАЇНІ

Грудницька С.М., Руцинська Т.П. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ В ЦІЛОМУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Дешко Л.М. ВИРОБНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ ВИРОБАМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕДИЧНОЮ ТЕХНІКОЮ ЯК ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Стріжкова А.В. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ОЗНАКИ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ GRID

Харківська П.Г. ПРОДАЖ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА: ПРОЦЕДУРНІ ТА ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ

Шевердіна О.В. ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Внукова А.А. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОСТІ В УКРАЇНІ

Конопельцева О.О. ЗАБОРОНА НЕОБҐРУНТОВАНОЇ ВІДМОВИ У ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ ЯК ЮРИДИЧНА ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ

Стахів Б.О. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Яворська Л.Б. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ДИНАМІКУ ПРАВОВІДНОСИН ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Барчук О.В., Савчук Л.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Бондарчук Н.В., Козел С.М. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ

Дмитренко І.М. ЩОДО НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Промоскаль І.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ АГРАРНИХ КЛАСТЕРІВ

Сабовчик А.І. СПРАВЛЯННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ НА ЗАБРУДНЮЮЧУ ПРОДУКЦІЮ В ДЕРЖАВАХ – ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Чурилова Т.М., Малус А.І. ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ КОНТРОЛЮ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Берднікова Л.В. ПИТАННЯ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

Гулак О.В. ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Дмитрик А.Б. ОКРЕМІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Єгжов Р.Д. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ

Зьолка В.Л., Музика-Стефанчук О.А. ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Іщенко Л.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Кобець М.П. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА» В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Козловський А.С. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОЧАСТОТНИЙ РЕСУРС УКРАЇНИ

Колюшева О.С. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ КРАЇН РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї

Легеза Є.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ТА ШЛЯХИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Литвин І.І. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Логвиненко Б.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Мельник Ю.С. КАДРОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Свириденко О.В. ПРЕДСТАВНИК УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Скриньковський Р.М., Крамар Р.І., Гарасим П.С. ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Стукаленко О.В. ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ткаченко В.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Трофименко О.Г., Логінова Н.І., Буката Л.М. ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Хамходера О.П. ЗАКОНОДАВЧА СТРАТИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Цой В.К. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Шимон І.П. ПОЛІЦЕЙСЬКА РЕФОРМА В РУМУНІЇ: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ

Яковлєв І.П. МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У ДЕРЖАВНІЙ МИТНІЙ СПРАВІ

Якубовський Р.В. ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ КОРУПЦІЇ В ПОЛЬЩІ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бабанін С.В. УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ БЕЗПЕКИ РУХУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

Брайченко С.М., Смаглій В.А. СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Міщук І.П., Грабовенський П.О. СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛІСНОЇ НЕПОКОРИ ВИМОГАМ АДМІНІСТРАЦІЇ УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Євдокімова О.В. ПРИЗНАЧЕННЯ БІЛЬШ М’ЯКОГО ПОКАРАННЯ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ, ЗА НАЯВНОСТІ ОБТЯЖУЮЧИХ ОБСТАВИН

Завада Т.Р. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «СЛУЖБОВА ОСОБА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ» ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кадиров В.С., Сушков О.О. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Кернякевич-Танасійчук Ю.В. СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Палій М.В., Коренюк А.А. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ З РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У ЗАПОБІГАННІ РЕЦИДИВНИМ ЗЛОЧИНАМ НЕПОВНОЛІТНІХ

Корнякова Т.В., Коваль В.О. КРИМІНОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ ВІКТИМОЛОГІЇ ЯК НАУКИ ПРО ЖЕРТВУ

Ларкін М.О., Артьомов Є.О. ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Олійничук Р.П. ЗЛОЧИННІСТЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ: АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПРОСТОРІ

Севрюков В.В., Полегенька О.Р. НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Рашевський С.П. МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

Романюк Х.І. ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ В УКРАЇНІ

Кіслов О.І., Рубан К.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Міщук І.П., Савчук А.Л. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 116 КК УКРАЇНИ

Ступник М.В. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ В ГРУПАХ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ

Теребило М.В. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗАСУДЖЕНИМИ У ВИХОВНИХ КОЛОНІЯХ

Чекмарьова І.М. РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ЗЛОЧИННОСТІ В РОБОТАХ УКРАЇНСЬКИХ КРИМІНОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ

Черненко О.О. СЛІДЧІ ПІДРОЗДІЛИ ОВС У ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Чоботок А.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ ЗАВДАНЬ ПРОБАЦІЇ

Шалгунова С.А., Якушкін В.А. «ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПОСЛУГИ» ЧИ «ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ»

Шеховцова Л.І. ЩОДО МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАКІНЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ващук Б.Л. ЗАПОДІЯННЯ НЕМАЙНОВОЇ ШКОДИ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВИЗНАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПОТЕРПІЛОЮ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Галицька О.К. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ МОРІВ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ДЖЕРЕЛ

Касапоглу С.О. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЯКІ МІСТЯТЬ ОЦІННІ ПОНЯТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ

Леляк О.О. СТОРОНИ ТА СУД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ

Мельник Р.В. ПРО ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ ЗЛОЧИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРЕРОБЛЕНОЇ ГАЗОВОЇ ТА СТАРТОВОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Пецентій О.А., Тимошенко Ю.П. ВИКОНАННЯ ВИРОКУ СУДУ ТА НАБРАННЯ НИМ ЗАКОННОЇ СИЛИ

Присяжнюк І.І. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Рогальська В.В., П’ятковська А.І. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ ТА ЕСТОНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЩОДО РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ЗАХИСНИКА

Смирнов М.І. ЩОДО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ЯК ФОРМИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Твердохліб М.Г. ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАВЧОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ТА НЕПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА ЩОДО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Нестеренко А.А. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ОСКАРЖЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ В УКРАЇНІ (РАДЯНСЬКИЙ ТА ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОДИ)

Сердинський В.С. ЖУРІ ПРИСЯЖНИХ ЯК ФОРМА НАРОДОВЛАДДЯ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Курочкін О.О. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Смолій А.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ МИТНИХ СОЮЗІВ У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Яремко О.М., Козієнко А.В. КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНЦЯ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Братасюк М.Г. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ І НОРМ ПРАВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ФОРМ РАЦІОНАЛЬНОСТІ

Коваль І.М. МЕНТАЛІТЕТ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Олексюк М.М. КОМУНІКАТИВНА КОНЦЕПЦІЯ ПОКАРАННЯ У ФІЛОСОФСЬКО-ПЕНОЛОГІЧНІЙ ПАРАДИГМІ Е. ДАФФА: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ