Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бондар Н.А. ФОРМАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ПРАВА ПОЛЬЩІ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Бостан Л.М. MAGNA CARTA LIBERTATUM В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЖІНКИ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ АНГЛІЇ

Верба І.О. ПРАВО НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ: ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ

Вовк Ю.Є. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СФЕРИ КОМПЕТЕНЦІЇ УРЯДУ В ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ

Гавловська А.В. ІНСТИТУТ ОПІКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917-1920)

Запорожченко А.О. ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНЕ ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ БІОЮРИСПРУДЕНЦІЇ У КРИТИЧНОМУ АСПЕКТІ

Концемал О.О., Ісаков П.М. МЕДИКО-САНІТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЬ УВ’ЯЗНЕННЯ В УСРР В 1920 РОЦІ

Муж В.В. КОРЕЛЯЦІЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ПРАВА

Опольська Н.М. ПРАВОВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТВОРЧОСТІ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Стефанчук М.О. ДОБРОСОВІСНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У ПУБЛІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Ухач В.З., Дранчук (Мацьків) Л.М. КАРПАТО-УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА В СУЧАСНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ (ВИБРАНІ АСПЕКТИ)

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Ванжула О.М. ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ В СУЧАСНОМУ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ

Журавльова Г.С. ЗАСАДИ ЛІБЕРАЛЬНОГО РОЗУМІННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ

Калиновський Б.В. ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ МІСЦЕВОЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Мартьянова Т.С. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД У СИСТЕМІ ОРГАНІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Олефіренко Е.О. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АПАТРИДІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Цимбалюк Т.А. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНКИ В УКРАЇНІ

Шершун К.П. КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Безверха А.О. ДОТРИМАННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ

Белікова С.О. СПІЛЬНІ РИСИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЇ ПОЗА МЕЖАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Булат Є.А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАУКОВОГО ВІДКРИТТЯ В КОНТЕКСТІ ПАТЕНТУВАННЯ

Вербіцька М.В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В ПОРЯДКУ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Головей І.І., Заборовський В.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ФОРМ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гресь Н.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕСПЛАТУ ТА ПРОСТРОЧЕННЯ СПЛАТИ БАТЬКАМИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

Дроздова О.В. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ФОРМ ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТА

Самілик Л.О., Корбут Л.П. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗІ СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ

Крисань Т.Є. ПРОБЛЕМИ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

Литвин Д.О. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЖИТЛО ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Мельник Я.Я. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ РЕЖИМУ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Музика Л.А. ВПЛИВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ НА РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Немеш П.Ф. ПРАВОВА ОХОРОНА КОЛЕКТИВНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Писанко А.О. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАСУДЖЕНИХ

Поплавська М.В. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОДУКЦІЮ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЄС

Проценко І.М. ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕУСТОЙКИ НОРМАМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА НІМЕЧЧИНИ

Ткачук О.С. ПРОЦЕСУАЛЬНА РОЛЬ СУДДІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЯК СКЛАДОВА ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

Федорова Н.В. КОЛЕКТИВНИЙ ТВІР – СТВОРЕННЯ ТЕЛЕФОРМАТУ

Юркевич Ю.М. ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІЙ ФОРМІ КОРПОРАЦІЇ

Ярошевська Т.В. ДОСВІД ЗАКОРДОННИХ КРАЇН ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ ТА ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бобонич Є.Ф. АДАПТАЦІЯ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА США

Глібко С.В. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кучма О.Л. СТРАХОВИЙ РИЗИК У СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННІ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ ТА КАТЕГОРІЯ ПРАВА

Шишлюк М.О. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Піддубна Д.С. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ – СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Батракова Д.С. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФРАНЦІЇ

Болокан І.В. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК СФЕРА ПРОЯВУ РІЗНИХ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ

Бунякіна О.В. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Валькова Є.В. ПРИНЦИПИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ганєв А.Е. ФОРМИ ТА СПОСОБИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ

Гончаров Є.С. ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В КРАЇНІ.

Дараганова Н.В. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Дембіцька С.Л. ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЯК ДІЄВИЙ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ

Дніпров О.С. ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: СУЧАСНІ ПРАВОВІ ПІДХОДИ

Квасневська Н.Д., Катаєва Е.В. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СУДОУСТРОЮ, СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА СУДІВ

Коваленко Л.А. МІСЦЕ ВІДОМЧИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДЕРЖАВНИХ АГЕНТСТВ У СИСТЕМІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Коробцова Д.В. ОЗНАКИ ПРИНЦИПІВ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ

Коропатнік І.М. ПОНЯТТЯ «ВЗАЄМОДІЯ» В СИСТЕМІ ВІДНОСИН ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Корчак Н.М., Корчак Я.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Кравчук І.М. АНАЛІЗ СТАНУ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Кузнецова М.Ю. КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Муравйов К.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Озерський І.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО

Пирожкова Ю.В. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ

Пищида В.М. ЮРИСДИКЦІЙНА ПРИРОДА СПОРІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ПУБЛІЧНИМ МАЙНОМ

Рафальський А.Р. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ВЕТЕРИНАРНІЙ ТА ФІТОСАНІТАРНІЙ СФЕРАХ УКРАЇНИ

Руснак Ю.І. ОСОБЛИВОСТI ПРАВОВОГО PЕГУЛЮВАННЯ PИНКУ БАНКIВСЬКИХ МЕТАЛIВ В УКPАЇНI

Сербин Р.А. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА БЛАГОДІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Сидєльніков О.Д. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ВРЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ

Скриньковський Р.М., Крамар Р.І. ЮРИДИЧНА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Славко А.С. ОКРЕМІ КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

Тимчишин Т.М. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ ЩОДО ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Фролов Ю.М. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ШОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Хмелінін В.О. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ «ВОДНІ РЕСУРСИ» ТА «ВОДНІ ОБ’ЄКТИ»

Черникова А.О. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

Ямненко Т.М. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Буцко О.В. ВІДМЕЖУВАННЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 239-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ І АНАЛОГІЧНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ДІАЛЕКТУ

Гаркуша Ю.О. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Дрьомін В.М. ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРАКТИКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Клочко А.М., Петренко В.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДИТЯЧЕ ЖЕБРАЦТВО В УКРАЇНІ

Мальчевська А.О., Микитась І.М. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОМИЛУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Мартинишин Г.Я. РОЗУМІННЯ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Олійник В.І. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ У ФРАНЦІЇ

Пархоменко Л.В. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КАСАТЕЛЬНО ВЛИЯНИЯ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ НА НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пушкар О.А. ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ЗІ ЗМІШАНОЮ ФОРМОЮ ВИНИ ЗА ОЗНАКАМИ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ

Скок О.С. ЗЛОЧИНИ НЕВЕЛИКОЇ ТЯЖКОСТІ ТА ПИТАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ

Солдатов А.В. ПРАЦЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК ЗАСІБ ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ

Федотова Г.В. СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ В СУЧАСНОМУ ПРАВОВОМУ ПОЛІ

Шапортова Н.І. ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Алябов Ю.В. ТАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З НОСІЯМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Ільченко О.В., Усова А.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОННОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Круценко Т.В. ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБЖАЛОВАНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ИЗБРАННОЙ, ИЗМЕНЕННОЙ, ПРОДЛЕННОЙ ИЛИ ОТМЕНЕННОЙ В СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Кубарєв І.В. ТИПОВІ СПОСОБИ ЗЛОЧИННОГО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Мальована Т.І. СКЛАД ТА РОЛЬ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ ПІД ЧАС ДОПИТУ ДИТИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Поддубняк А.А. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Столітній А.В. СИСТЕМА ТА СТРУКТУРА СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Товтин С.В. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ

Тимошенко Ю.П. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Трофименко А.С. КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИХ ПРАВИЛ

Харченко С.В. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ ПІДОЗРЮВАНИХ

Четвертак Д.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ СВІДКІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА ЗА НЕЯВКУ В СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ: ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОВАЖНОСТІ ПРИЧИН НЕЯВКИ

Сердюк Л.Р. ЕЛЕКТРОННЕ СУДОЧИНСТВО ЯК ЗАСІБ ДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Antoniuk L. РІВНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРЕДСТАВНИКІВ ЛГБТ СПІЛЬНОТИ: ПІДХІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Білас А.-Р.І. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА КОНЦЕПЦІЮ «МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ПРАВА»

Колесник В.Ю. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ОСВІТИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕНЬ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бабанін В.В. ДЕРЖАВА – «НАДБАННЯ НАРОДУ» ЯК ПАРАДИГМАЛЬНА УСТАНОВКА В УЧЕННІ М.Т. ЦИЦЕРОНА

Бліхар В.С. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР УНІФІКАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У НИНІШНІХ УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Гайворонюк Н.В. ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРАВОРОЗУМІННЯ У ПОСТМОДЕРНУ ДОБУ

Гальонкіна І.С. ЮРИДИЧНА ОСВІТА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ (ЧАСТИНА 2. НОВИЙ ЧАС)

Гоменюк З.П. ФІЛОСОФСЬКІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ У ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІЙ СПАДЩИНІ БОРИСА КІСТЯКІВСЬКОГО

Орлов С.Ф. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНОГО ВИМІРУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Ярунів М.І. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СВОБОДИ ВОЛІ ЛЮДИНИ

 

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Віткова В.С. ВРОПЕЇЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ПРАВА НА СТЕРИЛІЗАЦІЮ ЛЮДИНИ (НА МАТЕРІАЛАХ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ)