Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Ганзицька Т.С., Троневська П.Ю. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Гойдало І.В. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ІДЕЇ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ М. ГРУШЕВСЬКОГО

Дашковська О.Р. АНТИКОРУПЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК СКЛАДОВА ЄДИНОГО ПРАВОВОГО МОНІТОРИНГУ НОРМАТИВНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ

Денисенко В.В. КСЕНІЯ І ПРОКСЕНІЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ СОЮЗІВ ПРИВАТНОЇ І ПУБЛІЧНОЇ ГОСТИННОСТІ У МІЖПОЛІСНИХ ВІДНОСИНАХ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Добробог Л.М. КОМПЛЕКСНА ГАЛУЗЬ ПРАВА: ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ

Доценко В.О. ФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОГО ІМПЕРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЄВРЕЇВ НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.

Качур В.О. ВЕЛИКА ХАРТІЯ ВОЛЬНОСТЕЙ 1215 Р. ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

Кравчук М.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АРМІЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ І ГЕТЬМАНАТУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Мухін В.В. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ: НЕОБХІДНІСТЬ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Несинова С.В., Грищенко І.М. ІНСТИТУТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Половинкіна Р.Ю. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ СПАДКОВОГО ПРАВА В ЦИВІЛЬНИХ КОДЕКСАХ УСРР, УРСР

Середа А.М. ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕОЛОГІЇ У КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКУ ДОБУ

Товстопят Л.М. ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ

Щерба Т.О., Щерба О.О. ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ МІСЬКОГО САМОУПРАВЛІННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Васильчук Л.Б. СИСТЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

Голубка І.І. ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Горячов Д.О. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЇ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

Завидняк М.І. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Кулик С.В. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ ВІТЧИЗНЯНОЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ

Матейчук Р.І. ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ У ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТАХ

Петришина М.О., Стрілець Б.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ Й КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: УКРАЇНСЬКИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Росоляк О.Б., Цимбалістий Т.О. ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ Й ЕФЕКТИВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЯК ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Скибенко О.І. ЕВОЛЮЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

Чубенко А.А. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ З НАЦІОНАЛЬНОЮ СУДОВОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ

Шкабаро В.М. СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЯК ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ЯВИЩА

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Алфьорова Т.М. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ПІДГОТОВКИ СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Браславець Ю.Ю. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

Гейнц Р.М. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА БЕЗХАЗЯЙНУ РУХОМУ РІЧ ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ТА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ СХІДНОЇ ГАЛІЦІЇ 1797 РОКУ

Гринюк О.В. РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРЕЗУМПЦІЇ ЗГОДИ НА ДОНОРСТВО ОРГАНІВ ТА ТКАНИН У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Заєць К.В. ВИЗНАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ЖИТЛОВОГО ПРАВА ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ

Іванова К.Ю. СКЛАД СПАДЩИНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Ільїна Ю.П. ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В РАМКАХ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Письменна О.П., Савчук Л.А. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА НОТАРІАТУ ЩОДО ПОМІЧНИКА НОТАРІУСА: ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Півовар Д.П. ТИПОВИЙ І ВЗІРЦЕВИЙ ДОГОВОРИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Пономаренко О.О. ВІДНОСИНИ У СФЕРІ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Стрілько В.Ю. ВИКОРИСТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» В ЮРИДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Трофименко Д.С. РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ БЕЗДОКУМЕНТАРНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: БАГАТОМАНІТНІСТЬ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ

Фесенко Є.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПАДКОЄМЦІВ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

Хавронюк О.О. ПУБЛІКАЦІЯ В ЗМІ ДАНИХ ПРО ПОРУШЕННЯ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ НА БАЗИ ДАНИХ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гембара О.Ю. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩІ ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ: ПОДІЛ СФЕРИ ПОВНОВАЖЕНЬ

Ільющенко Г.В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Малолітнєва В.К. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАПОБІГАННЯ «ПОЗОЛОЧУВАННЯ ПРАВА ЄС»

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дорофеєва В.І. ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Фролова Н.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ БІОТЕХНОЛОГІЇ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Барін О.Р. ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ОДИН З ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ ОПОДАТКУВАННЯ

Бондаренко Н.С. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЩО РЕГУЛЮЄ АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ

Волох О.К. АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДЕМОГРАФІЧНИЙ РЕЄСТР

Воробйов Р.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Глібко О.В. ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗАСАДИ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Дем’янчук Ю.В. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАПОБІГАННІ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Джафарова О.В. ДОЗВІЛЬНІ ПОСЛУГИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ПРОЦЕДУРИ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ

Дмитрук І.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ПОНЯТТЯ «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ»

Кайдашев Р.П. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ КАСАЦІЙНОЮ ІНСТАНЦІЄЮ ТА ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ У ВИПАДКУ, ЯКЩО АДМІНІСТРАТИВНА СПРАВА ВТРАЧЕНА

Квасневська Н.Д. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Клімова С.М. ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ НОРВЕГІЇ ПРИ РЕФОРМУВАННІ ФОНДІВ, ЩО УПРАВЛЯЮТЬ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ

Кравчук О.Л. ПРИСЯЖНІ НОРМИ ЯК РІЗНОВИД ПРАВОВИХ НОРМ

Красноступ Г.М. ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ ОСНОВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

Лозинський Ю.Р. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НА ЗАЛІЗНИЦІ

Мінаєва О.М. ЗАВЕРШЕНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ПРОЦЕДУР

Пеховський А.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

Пилип Я.Ю. ІНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РУМУНІЇ

Пудрик Н.С. ДЕЛІКТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ ОБОВ’ЯЗКУ ЩОДО ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Сухан І.С. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ

Ткаченко О.Р. МОТИВ І МЕТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Щавінський В.Р. ДЕРЖАВА У ЯКОСТІ ПОЗИВАЧА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ: АРГУМЕНТИ ОПОНЕНТІВ ТА ЇХ АНАЛІЗ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бублік О.О. ПРАЦЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ДОДАТКОВЕ ПОКАРАННЯ

Вечерова Є.М. МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НАУКИ: ОРІЄНТИРИ ДЛЯ ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ

Журжа Ю.І. РОЗВИТОК ПОГЛЯДІВ СТОСОВНО ШАХРАЙСТВА ВІДПОВІДНО ДО ІСТОРИЧНИХ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Красій М.О. ПОДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Круглова О.О. ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Куц В.Н., Витязь М.И. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСКОРЕННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Пилипенко Є.В. УРАХУВАННЯ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПІД ЧАС УСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Пироженко О.С. ЗАМІНА НЕВІДБУТОЇ ЧАСТИНИ ПОКАРАННЯ БІЛЬШ М’ЯКИМ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Поляков В.М. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ІНСТИТУТУ КОНФІСКАЦІЇ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДО ХIХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Сотула О.С. КОНТИНЕНТАЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО: ФРАНЦІЯ І УКРАЇНА

Федотова Г.В. ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ

Фурса В.В. ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 156 КК УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Білоус О.Д. ПРИВІД ТА ГРОШОВЕ СТЯГНЕННЯ ЯК ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯВКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Гангур Н.В. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

Гирoвич В.В. ЗАСАДА БЕЗПOСЕРЕДНOСТІ ДOСЛIДЖЕННЯ ДOКАЗIВ ЯК ОДНА З УМОВ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Калганова О.А. ОСОБА ПОТЕРПІЛОГО ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПРОФЕСІЙНИМИ ЗЛОЧИНЦЯМИ

Коропецька С.О. ДНК-АНАЛІЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДБИРАННЯ ДЛЯ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ

Музиченко О.В. ЗМІСТ ПОНЯТЬ «МАЙНО» ТА «ВЛАСНІСТЬ» У РОЗУМІННІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Патрелюк Д.А. ГЕНЕЗА ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ І ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНОМУ ПЕРЕСЛІДУВАННЮ

Повзик Є.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УХВАЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ

Ромців О.І. ДЕЯКІ ТАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фомін С.Б. НЕДОПУЩЕННЯ ПРОВОКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Фунікова О.В. ПІДСТАВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПИТАНЬ У ТЕОРІЇ КРИМІНАЛІСТИКИ

Черненко А.П., Шиян А.Г. РОЛЬ ЗАХИСНИКА-АДВОКАТА У ДОКАЗУВАННІ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Щербакова Г.B. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНЬОГО, ЩО ВСТУПИВ У КОНФЛІКТ ІЗ ЗАКОНОМ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Волошина В.А. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАУКОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ СУДОВИХ ПАЛАТ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Деменчук М.О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ НА РІВНІ АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ

Заборовський В.В. РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКОЇ АДВОКАТУРИ В 1917−1992 РОКАХ

Калинюк С.С. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АДВОКАТУРИ ЯК ОСНОВНА ГАРАНТІЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОКРЕМІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Галаган О.Я. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ АГЕНЦІЙ У ГАЛУЗІ НАВІГАЦІЇ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Гамбаров Г.Д. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОРМ «МЯГКОГО» ПРАВА В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С ФИНАНСОВОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Кадацька А.А. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Півторак Г.Ф., Кроль О.О. ПЕРШІ МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУЦІЇ Й ЕЛЕМЕНТИ ЗВ’ЯЗКУ СУДНА З ДЕРЖАВОЮ ПРАПОРА

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Абашнік В.О. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ ЗА ГАНСОМ КЕЛЬЗЕНОМ

Башук В.В. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

Гладун Г.І. АКСІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Цуркан-Сайфуліна А.В. ВЛАДА ЯК ДЕТЕРМІНАНТ ПРАВА: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ