Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Васильєв Є.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ

Ганзицька Т.С., Штанько М.В. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Грищенко І.В. ДОСВІД КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

Іваненко О.В. СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК БАЗОВИЙ ПРИНЦИП ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Кoрoвськa I.В., Лендєл М.І. ПРOБЛЕМНI AСПЕКТИ ТЕХНIКИ НOРМOТВOРЧOСТI

Новіков В.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Пальченкова В.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ПІКЛУВАЛЬНОГО ПРО ТЮРМИ (1819–1919 РР.)

Паславська О.Я. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ (1918–1939 РР.): ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Погорєлова З.О. ПРАВО ВЕТО В ПРАКТИЦІ УКРАЇНСЬКОГО І МІЖНАРОДНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

Пригара Л.І., Ступник Я.В. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ РОЗПОРЯДЧИХ АКТІВ

Харасик Н.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УСРР ПІД ЧАС НЕПУ (1921–1929 РР.)

Хаустова М.Г. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Алмаші І.М. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Биркович О.І. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ – ПАРЛАМЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА

Веждел A.В., Вoрoнiнa O.O. КOНСТИТУЦIЙНA ХAРAКТЕРИСТИКA AКТIВ НOРМOТВOРЧOСТI OРГAНIВ МIСЦЕВOГO СAМOВРЯДУВAННЯ

Залізнюк В.В. ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Кляп Т.І., Поліган В.С. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Григаш Д.М., Коштура А.В., Купар Л.В., Палешник Л.І. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В ДЕРЖАВІ

Лемак Р.В., Савляк М.Б., Григорик Ю.І. СУДОВА НОРМОТВОРЧІСТЬ В УКРАЇНІ

Палінчак М.М. ЧИННИКИ ПОЛІТИЗАЦІЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

Петрецька Н.І. ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ГАРАНТІЙ ПРАВА НА ВИЩУ ОСВІТУ

Поспєлова І.М. ДО ПРОБЛЕМ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ СТАДІЙ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Припхан І.І. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Менджул М.В., Рогач О.Я. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

Стенькин Д.С. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНОГО ЗАКОНА ВЕНГРИИ 2011 ГОДА

Фрідманський Р.М. НОРМИ ВИБОРЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Андрєєва Г.Д., Борисова В.О. КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Блонська В.Д., Марченко О.В. ПРОБЛЕМА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОТРИМАННЯ ТИШІ ЗАКЛАДАМИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Войцеховська Х.В. ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

Гладьо Ю.О. ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ КРЕДИТОРА ЗА ДОГОВОРОМ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Гнатів О.Б. ЮРИДИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ВИМО ГИ ЗНЯТТЯ АРЕШТУ З МАЙНА У СИСТЕМІ РЕЧОВО-ПРАВОВИХ ПОЗОВІВ

Демчук А.М. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВИДІВ ЗБЕРІГАННЯ НА ТОВАРНОМУ СКЛАДІ

Журило С.С. УМОВИ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ – ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ

Завальнюк С.В. СПІВВІДНОШЕННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА І СУБСИДІАРНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Маковій В.П. ТЕРМІН СЕРЕД ТЕМПОРАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Мороз М.В. НЕРУХОМІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ РЕЧОВОГО ПРАВА НА ЧУЖЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО

Мудрецька Г.В., Рагімова Е.М. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ

Неклеса Ю.В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ПРО ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

Ніколенко М.Б. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ ВЛАСТИВОСТІ НОВОСТВОРЕНОГО МАЙНА

Радчук О.П. КОЛІЗІЙНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Рубан О.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРАЦІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Садикова Я.М. ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКУ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕРЖАВ – УЧАСНИЦЬ СНД

Слома В.М. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З МНОЖИННІСТЮ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Ступа Ю.В., Марченко О.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ

Тимошенко О.А. ПРАВОВИЙ СТАТУС РІШЕНЬ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ТА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гаркуша А.О., Гаркуша Є.О. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Кадала В.В. ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Новікова В.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПЕРЕМІЩЕНОГО ІЗ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Титова О.В., Калаченкова К.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Шекера Ю.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО

Шкіптан Д.В. ПРОБЛЕМИ ПОЗАСУДОВОГО ЗАХИСТУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЕГІТИМНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ІНКРИМІНАЦІЇ ЇМ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Андріїв В.В. ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Красюк Т.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Леонтьєва Л.В. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Селезень С.В. ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Старчук О.В. РОЗМЕЖУВАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ «ПРИМУСОВА», «ОБОВ’ЯЗКОВА» ТА «НЕОБХІДНА» ПРАЦЯ

Стрепко В.Л. ПРО ВИДИ ДОПОМОГ ЗА ПРАВОМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Жидан О.С. ПРАВОВА ОХОРОНА БОЛІТ В УКРАЇНІ

Ільків Н.В. ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ У МІСТОБУДІВНОМУ ЗОНУВАННІ

Савчак В.В. ЗЕМЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ. ОСОБЛИВОСТІ

Стрельник В.В. ІСТОРИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАДР

Шарапова С.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Агапова О.В. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Бенедик В.І. ІНСТИТУТ ВИКРИВАЧІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Бліхар М.М. СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА І ФІНАНСОВО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Бортнікова А.Г. ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ МЕДІАТОРА

Бурцева О.В. ЩОДО ОБГРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПРИ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННІ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

Єсімов С.С. ЕЛЕКТРОННА ДЕРЖАВА ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Олійник О.О., Єщук О.М. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зима О.Т. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Кайдашев Р.П. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Лазарева Н.С. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИИ УКРАИНЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ

Лобач О.М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ПРАВОВОГО ТА ЗАКОНОДАВЧОГО ПОНЯТТЯ

Лозинський Ю.Р. ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Людькова І.І. ПИТАННЯ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Макух О.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ

Нестерцова-Собакарь О.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Окопник О.М. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА СУБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Печуляк В.П. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ У ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Плиска В.В. ПРАВОВІ НОРМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Пшенична А.В. ОКРЕМІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ

Русин М.О. ЕТАПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Савіщенко В.М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Тернущак М.М. ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС» В АДМІНІСТРАТИВНО-СУДОЧИНСЬКОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Ткачук Т.Ю. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В ОНТОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

Царенко С.І. ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИКОРДОННОГО РЕЖИМУ

Чистоклетов Л.Г. З ДОСВІДУ США В ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ямненко Т.М. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ У МИТНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Ярема О.Г. СИСТЕМА ВІДНОСИН, ЩО СКЛАДАЮТЬ ПРЕДМЕТ БЮДЖЕТНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Акимова А.С. ОСОБЛИВА ЖОРСТОКІСТЬ ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ

Артеменко І.І. ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ В ЯПОНІЇ

Валуйська М.Ю. ПЕНІТЕНЦІАРНА ПЕДАГОГІКА: ЇЇ ЗМІСТ ТА РОЛЬ У ПОЗИТИВНОМУ КРИМІНОЛОГІЧНО ЗНАЧУЩОМУ ВПЛИВІ НА НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ

Пивоваров В.В., Гончаренко Т.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Давиденко В.Л. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВІКТИМНІСТЬ І ВІКТИМІЗАЦІЮ

Давлатов Ш.Б. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПЕРСПЕКТИВИ ІСНУВАННЯ ДАНОГО ПОКАРАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Дмитришина Т.І. ТЕНДЕНЦІЇ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Євдокімова О.В. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ПРИ КОЛІЗІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ

Коваленко І.А. ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Кулик К.Д. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ОЗНАКИ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Мірошниченко Н.М. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВІКОВОЇ ОСУДНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Михайленко Д.Г. КРИМІНАЛЬНИЙ ПОЗОВ ЯК НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗОВАНІЙ КОРУПЦІЇ

Оболенцев В.Ф. ГЕНЕТИЧНИЙ ТА ПРОГНОСТИЧНИЙ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ВІКТИМІЗАЦІЇ

Остропільська А.А. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО СУЇЦИДУ: ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Плекан В.В. ДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ «УДАВАНОГО» ПОСЕРЕДНИКА У ПІДКУПІ

Поліщук О.М. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИМИРЕННЯ

Романов М.В. ПРАВА ЗАСУДЖЕНОГО

Рудковська М.Р. ДЕФІНІЦІЯ «СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА» ЯК ОЗНАКА ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ

Рябченюк Ю.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА УМИСНЕ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ, ВЗЯТИХ ПІД ОХОРОНУ ДЕРЖАВИ, ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ (СТ. 252 КК УКРАЇНИ)

Сторчак Н.А. ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПОМ’ЯКШУЮТЬ ТА ОБТЯЖУЮТЬ ПОКАРАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР

Шостко О.Ю. МІЖНАРОДНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Багрій М.В. ІМІТУВАННЯ ОБСТАНОВКИ ЗЛОЧИНУ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, МІСЦЕ У СИСТЕМІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Белецкая А.А. УСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

Бобечко Н.Р. СКАСУВАННЯ ВИРОКУ ЧИ УХВАЛИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ НОВОГО РОЗГЛЯДУ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Бобонич Є.Ф. МІСЦЕ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА УЯВНИМИ ОБРАЗАМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВПІЗНАННЯ В СИСТЕМІ ФОРМ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Дуфенюк О.М., Кунтій А.І. ПРИНЦИПИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПІДХОДІВ

Калинюк Н.М. ДО ПИТАННЯ ВИДІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Курман О.В. ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ АБО БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ

Линник О.В. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕЯКИХ НОВИХ (НЕТРАДИЦІЙНИХ) НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНАЛІСТИЦІ

Осовський О.Д. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Поліщак Н.І. ГЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ВИТРАТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Проданик І.В. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ЗЛОЧИНІВ

Самойленко О.А. КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Турман Н.О. ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Вільчик Т.Б. СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Заборовський В.В. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ

Озерський І.В. ВИКОРИСТАННЯ ФАХОВИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Васянович О.А. ПРАВОВА СИСТЕМА ІЗРАЇЛЮ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

Дракохруст Т.В. ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ГРОМАДЯНСТВА У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Жукорська Я.М. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН

Котляр О.І. ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ: МІЖНАРОДНІ ОРІЄНТИРИ ЗАХИСТУ

 

Натура Д.А. ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ