Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бедрій М.М. ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО ТИБЕТУ: ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ

Граб С.О. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ІДЕЇ В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ КОНСЕРВАТИВНІЙ ДУМЦІ

Євграфова Є.П. ЗОВНІШНЄ І ВНУТРІШНЄ В ПРАВІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Єрмоленко Д.О. СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ

Кравчук В.М. ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНИХ НЕДЕРЖАВНИХ ОБВИНУВАЧІВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Лук’янов Д.В. СУБНАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

Мінкова О.Г. ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ПРАВОТВОРЧОСТІ

Мукомела І.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Новоселова В.В. СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНДЕКСУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Петрецька Н.І. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ЗА ДОПОМОГОЮ НОРМ ПРАВА

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Берназюк О.О. КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДОПОМІЖНИХ ОРГАНІВ ПРИ ВИЩИХ ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Галіцина Н.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Деметрадзе Т.Р. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ПРАВ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

Закоморна К.О. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП МІСЦЕВОЇ АВТОНОМІЇ ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ЯПОНІЇ

Сарибаєва Г.М. ЗАКОНОПРОЕКТИ ПРО РЕГЛАМЕНТАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ОРГАНУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ ЩОДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА (2008-2010 Р.)

Топузов В.І. СУБ’ЄКТИ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ

Фрідманський Р.М. СУДОВА ВЛАДА В СИСТЕМІ РОЗПОДІЛУ ВЛАД

Чорнолуцький Р.В. ЕКСПЕРТИЗА В НОРМОПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Щербанюк О.В. ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ»

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Валєєв Р.Г. ПРАВОВІДНОСИНИ ЗІ ВСТУПУ ДО ВНЗ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Герц А.А. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ

Голубєва Н.Ю. ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЗОБОВ’ЯЗАННЯ» В ПРАВІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ

Запара С.І. ПОНЯТТЯ МЕДІАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Йосипенко С.Т. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ МЕДІАЦІЇ

Ільків О.В. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ЗА ЕВІКЦІЮ В РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ТА СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Лепех С.М. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЇ

Лешанич Л.В. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ ТА ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї

Мельник Ю.О. ОСОБЛИВОСТІ ДОКТРИНИ ЯК ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА В РЕГУЛЮВАННІ ПРИВАТНОПРАВОВИХ ВІДНОСИН, УСКЛАДНЕНИХ ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Розгон О.В. ЗАПОВІТ З УМОВОЮ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Хомич В.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЮ СУБ’ЄКТИВНИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ У ВІДНОСИНАХ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

Явор О.А. ВІДМОВА ВІД ВСТУПУ У ШЛЮБ ЯК ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Дучал О.Ф. ЗАХИСТ ПРАВ СТОРІН ПРИ ЗВЕРНЕННІ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ ЗА ЗАСТАВНОЮ

Кременовська І.В., Святогор О.А. АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПОГЛЯД НА «АЛЬТЕРНАТИВНУ» ЕНЕРГЕТИКУ ТА «ЗЕЛЕНІ» ТАРИФИ

Малолітнева В.К. АКТИВІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ «СПОЧАТКУ ПОДУМАЙ ПРО МАЛИЙ БІЗНЕС»

Яфонкін А.О. ЩОДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дума О.О. ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗВІЛЬНЕННЮ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ РОБОТОДАВЦЯ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПОНОВЛЕННЯМ НА РОБОТІ ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ РАНІШЕ ВИКОНУВАВ ЦЮ РОБОТУ

Орлова Н.Г. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ПРАЦІВНИКА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Боровицька А.Г. ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ВОДНОГО КАДАСТРУ ЯК ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Новак Т.С. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Піфко О.О. ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

Харитонова Т.Є. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ У ЗЕМЕЛЬНОМУ ТА ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бериславська О.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА»

Гулак О.В. СУЧАСНИЙ СТАН ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЛІСАХ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Дембіцька С.Л. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ

Дячук О.В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН МІЖ ПОЛІЦІЄЮ ТА НАСЕЛЕННЯМ

Єщук О.М., Лесечко Р.Г. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Золотарьова Я.С. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ В СУДОВІ ОРГАНИ

Кобзар О.Ф. ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Манжула А.А. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Сідак М.В. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Сокуренко В.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ УКРАЇНИ

Тернущак М.М. ЩОДО СУЧАСНОГО ТРАКТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Хачатуров Е.Б. ІННОВАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У СУДНОБУДУВАННІ: ПРАВОВІ ЧИННИКИ МИТНОЇ СПРАВИ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Демидова Л.М. ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВЛАСНОСТІ

Каменський Д.В. КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ США: ОБҐРУНТОВАНА ЧИ ПОМИЛКОВА?

Катеринчук К.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКІВ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Павлишин К.О. ЗАПОБІГАННЯ КРАДІЖКАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ, ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Соломко Ю.Ю. ПОХОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «БАНДИТИЗМ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аскеров С.С. ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Давиденко С.В. ПОТЕРПІЛИЙ У ПРОВАДЖЕННІ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

Корчева Т.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТРОКУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТОРІН ІЗ МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРИ ЗАКІНЧЕННІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Луньова О.С. ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ Й СТАНОВЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОСОБИ, ЯКА ПРОВОДИЛА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНІ XIX СТОЛІТТЯ

Переверза О.Я. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В СИТУАЦІЇ ВІДСУТНОСТІ ОБШУКУВАНОЇ ОСОБИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Слюсарчук Х.Р. СТАНДАРТ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ЯКА ЙОГО ІДЕЯ?

Столітній А.В., Каланча І.Г. ГЕНЕЗИС ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Тітко І.А. КЛАСИФІКАЦІЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Туркот М.С. ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО ПРОКУРОРА З ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ ІНШІЙ СТОРОНІ

Цилюрик І.І. ПРАВОВІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПІДСТАВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛОГО НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Шевчук В.М. ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ І ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Драган О.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРІВ ЯК УЧАСНИКІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Заборовський В.В. ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН АДВОКАТА ІЗ СУДОМ (В АСПЕКТІ ДІЇ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ)

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Білаш О.В. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

Грабинський М.І. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО ТА МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Ольшанецька С.В. ПІДСТАВИ ЗАТРИМАННЯ ОСІБ У ЗВ’ЯЗКУ З НЕМІЖНАРОДНИМ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ

Чернявський А.Л. ВПЛИВ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОГРАМИ ООН З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ФУНКЦІЙ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бліхар В.С. АКСІОМАТИКА СВОБОДИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС

Ковальова О.В. СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК БАЗОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ