Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Дашковська Т.М. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Дзевелюк М.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Клабан В.В. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИХ КОНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ ТА ЧЕСЬКОЇ РЕПУБЛІКИ

Коваленко Н.Ю. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ

Курусь Т.В. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Левицька Н.О. РОЛЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ У КРИМІНАЛЬНІЙ ТА АДМІНІСТРАТИВНІЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАЛУЗЯХ

Лісна І.С. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО

Мерзляков К.С. АФІНСЬКЕ ПРАВОСУДДЯ У ЗАХІДНІЙ ІСТОРИКО-ПРАВОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ XIX СТ. – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

Михалко М.М. ІНСТИТУТ ПОДВІЙНОГО (МНОЖИННОГО) ГРОМАДЯНСТВА ЯК ДИНАМІЧНЕ ЯВИЩЕ

Мірошниченко М.І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ ГЕНЕЗИСУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Панкратова В.О. РОЛЬ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРАВОТВОРЧОСТІ

Товстопят Л.М., Кузнецова Л.В. ВПЛИВ СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ НА ФОРМУВАННЯ НОРМ ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ В XVII – XVIII СТОЛІТТЯХ

Толкач А.М. ТЕОРІЯ ЕЛІТ В. ПАРЕТО ТА Г. МОСКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Фоміна М.А. РОЗУМІННЯ РОЛІ СУДУ ТА ПРАВОСУДДЯ В ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ СПАДЩИНІ В.К. ВИННИЧЕНКА (1920–1930 РР.)

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Багрій О.І., Коншина М.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Бондаренко К.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ В УКРАЇНІ

Горащенков О.М. МІСЦЕ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ ГАРАНТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Палінчак М.М., Громовчук М.В. МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ПРАКТИЦІ

Пустовойт Т.В. ІНСТИТУТ СУДОВОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Савчин М.В. УСТАНОВЧА ЛЕГІТИМНІСТЬ І СИСТЕМАТИКА КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Словська І.Є. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ІДЕЇ ЯК ФАКТОР РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ (ПЕРІОД АНТИЧНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ)

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бажанова В.О. ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Бутрин-Бока Н.С. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ЧИ ФОРМИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ?

Гаврік Р.О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ, УХВАЛЕНОГО В ЦИВІЛЬНОМУ СПОРІ

Гаєвая О.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

Горіславська І.В., Ясинецька Ю. ДО ПИТАННЯ ПРО ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Даниляк Ю.В. ОСКАРЖЕННЯ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ РІШЕННЯ СУДУ ОСОБАМИ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В СПРАВІ

Кондратова А.М. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Круглова О.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ДІТЕЙ

Лакстіньш А.А. БЕЗДОКУМЕНТАРНА ФОРМА АКЦІЙ: ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІСНУВАННЯ ТА ОБІГУ

Лісніча Т.В. ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Менська О.А. ДО ПИТАННЯ ПРО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВУ ПРИРОДУ ОХОРОННОГО ДОГОВОРУ НА ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Троцюк Н.В., Петрина Н.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Радомська А.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ (МОРАЛЬНИХ) ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КРАЇНАХ ЗАГАЛЬНОГО Й КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА

Рогатюк А.В. КОНДИКЦІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Руфанова В.М. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ НА КВАРТИРУ

Рябікін Д.А. ПОЛОЖЕННЯ ГААЗЬКО-ВІСБІЙСЬКИХ, ГАМБУРЗЬКИХ ТА РОТТЕРДАМСЬКИХ ПРАВИЛ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ОБСЯГУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПЕРЕВІЗНИКА

Сазонов О.Т. ЦИВІЛЬНІ ПРАВА: ХАРАКТЕРИСТИКА І ОСОБЛИВОСТІ

Сізінцова Ю.Ю. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПАЦІЄНТА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Барахтян Н.В. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Яфонкін А.О. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Годованець Ю.С. ПІДСТАВА ТА УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Іншин М.І. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кравців З.Я. РЕЖИМ РОБОЧОГО ЧАСУ: ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ

Тищенко О.В. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Коломійцева Д.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗЕМЛЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Проців О.Р. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИСЛИВСТВА У ГАЛИЧИНІ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Троцька М.В. ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ ТВАРИННОГО СВІТУ

Федун А.Д. СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Безпалова О.І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Бучинська А.Й. ПОРЯДОК ОБРАННЯ Й ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Волох О.К. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Добрянська О.О. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МИТНОЇ СПРАВИ

Карпенко С.О. ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Мазніченко Д.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДИТИНИ ВІД НАСИЛЬСТВА: АНАЛІЗ НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ ТА УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Овчаренко А.С. ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Осадча О.В. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ НА ЕТАПІ ЄВРОІНТЕРГАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ДЕРЖАВІ

Хомишин І.Ю. ЗМІСТ І СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Ярошевська Р.С. МІСТОБУДІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Павликівський В.І. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ СЛОВА ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Сметаніна Н.В. «ЦІНА» ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНІЙ КРИМІНОЛОГІЇ: НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА

Смушак О.М. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ

Яковець І.С. ВИХІДНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ У ДЕРЖАВНІЙ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аскеров С.С. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЧЛЕНА НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Братінов І.І. ТИПОВІ МОДЕЛІ МЕХАНІЗМІВ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НАРКОЗАЛЕЖНИМИ ОСОБАМИ

Віротченко С.С. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Вітрук О.В. ПІДСТАВИ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРОКУРОРОМ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Гула Л.Ф. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ВИЯВЛЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗАКОННІЙ ГОСПОДАСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Даньшин М.В. ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА ТЕОРІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дуфенюк О.М., Марко С.І. ЗБИРАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Завтур В.А. РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ В ПОРЯДКУ СТ. 333 КПК УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ТА ВИРІШЕННЯ

Кайло І.Ю. НАЛЕЖНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ЯК ОДИН ІЗ КРИТЕРІЇВ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ

Камчатна Д.І. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Коваль О.М. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ВИПРАВДАННЯ У ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Костенко М.А. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ І СУДОМ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Маслюк О.В. ПРАВА АДВОКАТА-ЗАХИСНИКА В КОНТЕКСТІ СПРОСТУВАННЯ ПІДОЗРИ (ОБВИНУВАЧЕННЯ): СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Рекуненко Т.О. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ФОРМУВАНЬ

Рудницька Ю.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТАНОВКИ ВЧИНЕННЯ КРАДІЖОК НЕПОВНОЛІТНІМИ

Тітко І.А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ПОСТРАЖДАЛИХ, СТАН ЯКИХ УНЕМОЖЛИВЛЮЄ (УСКЛАДНЮЄ) САМОСТІЙНУ ІНІЦІАЦІЮ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

Хрущ О.В. ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Борисенко М.О. ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА

Горган О.Л. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ

Гошовська Ю.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Добровольський Д.М. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРАТУРИ ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ

Личана С.В. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПРОКУРОРА

Заборовський В.В., Манзюк В.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДВОКАТА ЗА ПРОЯВ НЕПОВАГИ ДО СУДУ

Матвієць А.А., Леляк Я.О. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ

Сердюченко О.В., Коваленко Ж.А. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ В ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Сердюченко О.В., Бульба А.С. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бєлогубова О.О. МІЖНАРОДНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МОРЯКІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Ващенко В.А. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВА, КОМПЕТЕНТНЫЕ ДЕНОНСИРОВАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

Грін О.О. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ МІЖ СРСР ТА ЧСР ЗГІДНО З РАДЯНСЬКО-ЧЕХОСЛОВАЦЬКИМ ДОГОВОРОМ ПРО ЗАКАРПАТСЬКУ УКРАЇНУ ВІД 29 ЧЕРВНЯ 1945 Р.

Павленко А.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ

Фастовець А.С. ДО ПИТАННЯ ПРО ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ СУДОМ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕЮДИЦІАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Атрашкевич Є.В. РОЛЬ ФОРМАЛЬНОЇ ЛОГІКИ ЯК ЕПІСТЕМОЛОГІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СЦІЄНТИЗАЦІЇ ПРАВА В ПОГЛЯДАХ СЬЮЗАН ХААК

Левко В.В. ОСЯГНЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ, ТА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІЗНАННЯ

 

РЕЦЕНЗІЇ

Ковалів М.В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В.В. ПІЦИКЕВИЧА «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕНЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ»