Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бризіцький М.І. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЛОБІЮВАННЯ В ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ

Ганзицька Т.С., Кричун Ю.А. ІДЕЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Горбенко Л.А. ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТА ПРАВА

Киян М.Ш. ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД ЗА ЧАСІВ ТОТАЛІТАРНО-РЕПРЕСИВНОГО РЕЖИМУ

Макаренков О.Л. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СІМ’Ї СУБ’ЄКТОМ ПРАВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА

Міхайліна Т.В. ТІНЬОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ

Сердюк Н.А. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ПРАВА (ЗА ТВОРАМИ А.П. ЧЕХОВА)

Супрун Т.М. ОЛІГАРХІЗМ ЯК ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Тихомиров О.О. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Щетініна Т.О. МІСЦЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В АГРАРНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Боняк В.О. ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Ємчук Л.В. ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО ПРАВ У СФЕРІ ОСОБИСТОГО І СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

Лазарєв В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

Шустрова К.В. ПЕТИЦІЯ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Письменна О.П., Баранова О.С., Шкринда О.М. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПІД ЧАС ПРИДБАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ

Борт О.П. СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ДОГОВІРНОГО СТАТУТУ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Вербіцька М.В., Росоляк О.Б. УМОВИ ДІЙСНОСТІ ШЛЮБУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ФРН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кобзєва Т.А., Горбатко Ю.О. ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР ЯК СПОСІБ УНИКНЕННЯ РОЗЛУЧЕНЬ

Гечка К.В., Заборовський В.В. МІЖНАРОДНЕ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Забродіна О.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Корчагін М.П. ДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧУЖОЇ РЕЧІ: РИМСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Мамедов З.Т. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА

Маркович Х.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Менджул М.В. ПРОБЛЕМА ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пасайлюк І.В. ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Письменна О.П., Новикова Я.І. МІЖНАРОДНИЙ, ЗАРУБІЖНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

Пишна Л.Г. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

Савченко В.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ҐЕНЕЗИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Стоянов А.Д. ПОНЯТТЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Хоперія А.А. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У СПРАВАХ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ

Шищак-Качак О.О. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗВИЧАЮ ПІД ЧАС РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Кадала В.В. ДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ КВАЛІФІКУВАННЯ ІНВЕСТОРІВ

Казак К.О. ІНСТИТУТ ДОСТАВКИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПРИМІРНИКА ДОКУМЕНТА У ВИДАВНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Котирло О.О. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ АРБІТРАЖНОЇ КОМІСІЇ БІРЖІ

Манзюк В.В., Заборовський В.В. ЛІЗИНГ ЯК ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ

Олефір А.О. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Черненко А.П., Пономарьов В.Д. ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ ІЗ НЕДОБРОСОВІСНОЮ КОНКУРЕНЦІЄЮ В УКРАЇНІ

Ступник Я.В., Григаш Д.М. ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВІ ОЗНАКИ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Черноп’ятов С.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ОХОРОННИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бондарчук Н.В., Ковальська Я.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Горіславська І.В., Плаксій І.І. ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХУВАННЯ ПЛЕМІННИХ ТВАРИН

Кобецька Н.Р. ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЛІСАМИ

Куренда С.В. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бондаренко К.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СЕКРЕТАРЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Васильєв І.В. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА АДМІНІСТРАТИВНИХ ДЕЛІКТІВ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБІГУ ЗБРОЇ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Волох О.К. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Джафарова М.В. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Довгань О.Д. ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Довжанин В.М. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Кагановська Т.Є. ДО ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ПОЛІТИЧНИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ ФУНКЦІЙ КЕРІВНИЦТВА У МІНІСТЕРСТВАХ

Калашник Т.О., Сайко Л.Ю. НЕДОЛІКИ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОЦІНКИ МАЙНА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

Ковальчук А.Ю. СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ МІГРАЦІЇ ТА МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Козачук Д.А. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ОСОБЛИВА СТАДІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Кондратенко В.М. СУТНІСТЬ ПРОЗОРОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Корнева Т.В. МОДЕРНІЗАЦІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кравчук М.Ю. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ: МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Микульця І.І. РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Надобко С.В. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

Ніщимна С.О. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ У ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ

Павлович-Сенета Я.П. ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Пересоляк В.І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У МИТНІЙ СФЕРІ

Сердюченко О.В. ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Тадєєва О.М. ФОРМИ ПРОВАДЖЕНЬ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО ПУБЛІЧНОГО МАЙНА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Тильчик О.В., Нерода Ю.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА ТА ПОЛЬЩІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Fedchyshyn Yu. VAT RATES IN THE EUROPEAN UNION

Фоміч Г.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Хуткий О.В., Левчук С.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Царенко О.М. ПОРЯДОК В’ЇЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ ТА ВИЇЗДУ З НЕЇ: ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ

Шишов О.О. ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКОВОЇ (АДМІНІСТРАТИВНОЇ) СКАРГИ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Брайченко С.М., Смаглій В.А. КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД ЗЛОЧИННІСТЮ

Громко В.Я. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

Казміренко В.О. НАСИЛЬСТВО ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ

Кедик В.П. СУКУПНІСТЬ УМОВ, ЗА ЯКИХ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВИРОКУ СУДУ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ МОЖУТЬ БУТИ ВРАХОВАНІ В УКРАЇНІ

Красницький І.В., Старостенко О.В. ВИДИ ТА ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКАМИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ

Лисенко М.І. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Максимів І.І. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТИВНИХ ПРИЧИН ДИТЯЧОГО ЖЕБРАЦТВА

Павленко Т.А. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВБИВСТВО»У ДОКТРИНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ

Політова А.С. ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ

Прокоф’єва-Янчиленко Д.М. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Степаненко О.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ДОЦІЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОЇ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Белецкая А.А. ЭКСПЕРТИЗА ОТРАВЛЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЯДАМИ

Гецко М.М. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО ТА ОБВИНУВАЧЕНОГО ВІД ПОРУШЕНЬ ІЗ БОКУ ПРОКУРОРА ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Грига М.А. НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОЧЕРКОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ

Дидич О.Ю. ПРИНЦИПИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СТАБІЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Дуфенюк О.М., Кунтій А.І. СУДОВА ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА У ПРАКТИЦІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Керевич О.В. ПРАВО НА ЗАХИСТ: ПРОБЛЕМИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Корнієнко М.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Корчева Т.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТОРОНАМИ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ПРИ УКЛАДЕННІ УГОД ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Кравчук О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Куспись Б.А. СПЕЦІАЛЬНІ ОЗНАКИ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ ТА ДОКУМЕНТІВ

Лоскутов Т.О. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРОКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ

Пархоменко Л.В. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА ПРИ ПОМОЩИ ОДОРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Пахолюк О.С. ГРОШОВЕ СТЯГНЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Поддубняк А.А. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В ДЕЙСТВИЯХ ЗАЩИТНИКА-АДВОКАТА

Скибіцький Б.А. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ

Столітній А.В., Каланча І.Г. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРОЦЕСУ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Каблак П.І. УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

Форманюк В.І. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ З ДЕЯКИМИ КРАЇНАМИ В РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКОЮ УНІЄЮ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Андрейченко С.С. ПРИСВОЕНИЕ ГОСУДАРСТВУ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ЦЕЛЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Гетманюк С.П. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ ЗА КОДЕКСОМ ШЕНГЕНСЬКИХ КОРДОНІВ

Міщенко К.О. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ

Письменна О.П., Чумак Ю.А. БІЖЕНЦІ В МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Товкун І.М. ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТИМЧАСОВИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ РЕЖИМІВ З КРАЇНАМИ ЄС

Шестакова Н.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ ОСОБІ СТАТУСУ БІЖЕНЦЯ

Якубовська Н.О. ВНЕСОК У РОЗВИТОК ПРИЙМАЮЧОЇ ДЕРЖАВИ ЯК УМОВА ДЛЯ РОЗГЛЯДУ СПОРУ В МЦВІС

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Меленко С.Г. ДОСОКРАТИЧНІ ВИТОКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Перетятко Г.В. ДО ПИТАННЯ ПРО НЕПРЯМИЙ ВПЛИВ МОРАЛІ НА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ В УКРАЇНІ

 

ВІДГУК

Курзова В.В. ВІДГУК НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК В.Є. БОРЕЙКА, О.М. ШУМІЛА, В.В. ШЕХОВЦОВА, О.О. ШУМІЛО «ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА» ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

 

РЕЦЕНЗІЇ

Совгиря О.В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ» (АВТОРИ А.А. МОЦА, Д.М. БЄЛОВ, Ю.М. БИСАГА)