Найближчий випуск

Прийом статей:

до 30 червня

Публікація на сайті:

31 липняОпубліковано

новий номер

№ 1/2020 від 10.06.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Золотухіна О.М. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

Карпінська О.Б. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ПРАВООХОРОННОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРАКТИЧНОГО ЗДІЙСНЕННЯ

Матвєєва Л.Г. ДИСКРЕТНІСТЬ ПРАВА ЯК ПРОЯВ ТРАНЗИТИВНОСТІ В ПРАВІ

Нагорна В.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Подковенко Т.О., Павелко Л.В. ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Процик В.М. ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗБУДОВИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО НАПРЯМУ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ В 1991-2003 РОКАХ

Радовецька Л.В. НОВІТНІ СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Романов Я.В. КОНТРОЛЬ ЗА ПІДЗАКОННИМ ПРАВОВИМ РЕГУЛЮВАННЯМ

Торончук І.Ж. БУКОВИНА В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ РУМУНІЇ (1918-1940 РР.): ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Грищенко І.В. ПАРЛАМЕНТСЬКІ ПРОЦЕДУРИ: СУТНІСНИЙ ТА ВИДОВИЙ АНАЛІЗ

Бєлов Д.М., Лазорик Є. ІНСТИТУТ БІПАТРИЗМУ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Попович М.М. ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЄДНІСТЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Придачук О.А. НАРОД ЯК КОЛЕКТИВНИЙ СУБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОНСТИТУЦІЇ

Сінькевич О.В. ОСОБЛИВОСТІ ГНОСЕОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Андрущенко Т.С. ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВСТАНОВЛЕННЯ НОТАРІУСОМ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ АЛІМЕНТНОГО ДОГОВОРУ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ

Бузіна О.І. ПОНЯТТЯ ШЛЮБУ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ

Васильева-Шаламова Ж.В. ВІДВІД СУДДІ(В) У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Гарагонич О.В. ЗАГАЛЬНІ Й ОСОБЛИВІ УМОВИ ЛЕГІТИМАЦІЇ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Головачов Я.В. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ СУБРОГАЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Гора М.А. КЛАСИФІКАЦІЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Заборовський В.В., Лозан М.М. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Стасів Н.С. ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРИРОДА ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ЛИСТІВ НА РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Жуков І.М. РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НАДРОКОРИСТУВАННЯ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ ШЕЛЬФІ

Опанасенко О.В. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ОРЕНДИ В СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Біліченко І.С. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Михайлова І.Ю. ПЕНСІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕНСІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Джерелій В.В. ПРАВОВА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТ: ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Цалин Р.В. ДОСВІД ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ВІДНОСИН ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ВІДХОДИ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Басова Ю.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Василенко Л.П. ТЕНДЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Іванчо В.В. ДО ПИТАННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ Й МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ

Кеча А.С. ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО РЕЄСТРАЦІЙНИХ СЛУЖБ УПРАВЛІНЬ ЮСТИЦІЇ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ

Коваленко А.А. ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ (ІРО) ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: НЕОБХІДНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ, НЕДОЛІКИ

Марченко О.В. МЕТОД УБЕЖДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ

Миронюк Р.В. МІСЦЕ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Подоляка С.А. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Саєнко М.І. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Стрельченко О.Г., Сергієнко Ю.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Фролов Ю.М. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Чеховська М.М., Марченко М.А. ДОСВІД КАНАДИ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Чумак В.В. НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ПОЛІЦІЇ В ЛАТВІЙСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Шпак А.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ Й МЕТОДИ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ОСВІТИ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Буртовой М.О. КРИМІНОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ УЧИНЯЄ ЗЛОЧИНИ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІЙ СФЕРІ, ТА МОТИВАЦІЯ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ

Кузнецова Л.О., Морозова Д.О. ДІЯ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЧАСІ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Рябчинська О.П. ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ: ДУМКИ НАУКОВЦІВ І ПРАКТИКІВ

Юрченко О.Ю. КРИМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аскеров С.С. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ГОЛОВИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ТА ЧЛЕНІВ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ

Цимбал Т.Я., Базя Я.О. КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ Й ОРГАНИ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ЇЇ СИСТЕМУ

Братинов И.И. РИСКИ ПРИ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Войтюк О.С., Кравченко О.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Й МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Лисенкова К.Є. ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Ліховіцький Я.О. ПРОКУРАТУРА ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Пряхін Є.В. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПАЛІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Туровець Ю.М. СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПРОБЛЕМ ОДОРОЛОГІЇ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В., Манзюк В.В. ЗАЯВА КЛІЄНТА АДВОКАТА Й ЗАЯВА ІНШОГО АДВОКАТА ЯК ПРИВОДИ ДЛЯ ПОРУШЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ СТОСОВНО АДВОКАТА

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Колесник В.Ю. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОСВІТИ В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕНЬ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ «ЄВРОПА 2020»

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бліхар В.С. АНТРОПОЛОГІЗАЦІЯ МОРАЛЬНИХ ЗАСАД ПРАВОТВОРЕННЯ

Вишинський П.М. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

Даниленко А.В. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА РЕТРОСПЕКТИВА ЕТИКО-МОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ВИРАЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Мамчин П.І. ЕТИЧНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕАЛЬНОСТІ: ФЕНОМЕН ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ СОКРАТА

Шандра Б.Б. ВПЛИВ ЗЛОЧИННОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ У ПРОЦЕСІ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

 

РЕЦЕНЗІЯ

Бєлов Д.М. АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНСТИТУТУ НОТАРІАТУ

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

Бисага Ю.М. ЄВРОПЕЙСЬКА ЮРИДИЧНА НАУКА: НОВІ НАПРЯМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ