Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Булавіна С.Є. СТАН ОСВІТИ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В 1921–1939 РОКАХ (ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ)

Лясковець О.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМІСТУ НАПРЯМІВ ПРАВОВИХОВНОЇ РОБОТИ З ПРАВООХОРОНЦЯМИ У ВИМІРІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

Рибікова Г.В., Колесник М.В. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВИХ НОРМ

Харитонов Р.Ф. ОТРАСЛЕВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Червоненко В.В. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ

Щерба Т.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВВЕДЕННЯ МІСЬКОГО ПОЛОЖЕННЯ 16 ЧЕРВНЯ 1870 РОКУ В МІСТЕЧКАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Дробуш І.В. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Звоздецька І.В. ІНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ

Садовская О.Н. ОПЫТ БОЛГАРИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА (ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)

Хальота А.І. АКТИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ В УКРАЇНІ

Чапля О.В. КОНСТИТУЦІЙНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА США

Чудик Н.О. ПРЕДМЕТИ СТАТУТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Щебетун І.С. ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Белінський Є.Ю. ПЕРЕДДОГОВІРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Беляев А.А. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Бойко Н.М. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ДОГОВОРУ ПРОКАТУ

Василенко М.Є. СВОБОДА ДОГОВОРУ, ОБМЕЖЕНА ПУБЛІЧНИМ ПОРЯДКОМ ТА МОРАЛЬНИМИ ЗАСАДАМИ СУСПІЛЬСТВА, У КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Верба-Сидор О.Б., Драла І.М. АРЕШТ МАЙНА БОРЖНИКА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛЬНОГО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Воєводін Б.В. ПОНЯТТЯ РЕКЛАМИ ТА ЇЇ ВИДИ. РЕКЛАМА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Іванова К.Ю. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Резникова М.О. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ШЛЮБ» ТА «СІМ’Я»

Сліпченко С.О. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ПРАВОЧИНУ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ, ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»

Труба В.І. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМ

Федорченко Н.В. УМОВИ НАСТАННЯ ДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Швидка В.Г. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ НАЙМОДАВЦЯ ПРИ РОЗІРВАННІ ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛА

Ярошевська Т.В. ДОСВІД ОКРЕМИХ ЗАКОРДОННИХ КРАЇН У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Волинець Т.В. ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Громова О.М. ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ НЕДЕРЖАВНИХ ОХОРОННИХ СТРУКТУР ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Драпайло Ю.З. ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

Кахович О.О. ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Петров В.С. ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ СПОСОБІВ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

Соловьев А.В. ЗАКОН УКРАИНЫ «ОБ ОСНОВАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ»: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРАВООТНОШЕНИЯМ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лазаренко А.М. ОЦІНКА ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІГРАФА: ПРАВОВІ МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бредіхіна В.Л. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Армаш Н.О. КОНТРАСИГНАТУРА В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Басов А.В. МІСЦЕ ТА РОЛЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Горбова Г.О. ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї

Задихайло О.А. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Корнієнко М.В. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА: ПРАВОВИЙ ДИСКУС

Котирло О.О. ЩОДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ: ОПТИМІСТИЧНІ ПОГЛЯДИ

Кузьміна І.С. МІСЦЕ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНИ

Нарижний М.О. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ВИД ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Пархомчук Р.І. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА БАНКРУТСТВА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ДЕРЖАВНОЮ ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ

Пузирний В.Ф. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ДЕРЖАВНІЙ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

Пустовіт Ю.Ю. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Трофименко О.Г. АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Барбара А.О. ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПРОЯВІВ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В МОЛОДІЖНИХ УГРУПОВАННЯХ

Данилевська Ю.О. ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ В’ЇЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТА ВИЇЗДУ З НЕЇ: ПИТАННЯ ОБҐРУНТОВАНОСТІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ

Михалко І.С. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ НА ВІДПОЧИНОК

Омельчук О.М. ПРИЗНАЧЕННЯ БІЛЬШ М’ЯКОГО ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Полях В.Б. ЩОДО ПОРЯДКУ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ

Рябчинська О.П. РОЗВИТОК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ПОКАРАНЬ В ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Тодосієнко А.О. МОЛОДІЖНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ В УКРАЇНІ ТА ПРИЧИНИ ЙОГО ПРОЯВУ

Філей Ю.В. ВПЛИВ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПОБУДОВУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

Чорний Р.Л. СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ У СКЛАДІ ШПИГУНСТВА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Шалгунова С.А., Мартиненко Б.С. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЮВАНИХ НЕЗАКОННИМИ МІГРАНТАМИ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бойко О.П. ПОНЯТТЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ІЗ ПІДРОЗДІЛАМИ КАРНОГО РОЗШУКУ НА ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Ковальчук О.В. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Лойчук О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗА УЧАСТІ МАЛОЛІТНЬОЇ АБО НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ

Мотлях О.І. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА У РОЗСЛІДУВАННІ НЕРОЗКРИТИХ ЗЛОЧИНІВ МИНУЛИХ РОКІВ

Тагієв С.Р. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Глущенко С.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ У КРАЇНАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Чайковська В.В. ПРО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Меленко С.Г. ГНОСЕОЛОГІЧНІ ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ