Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Зеленко І.П. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕЗУМПЦІЙ: БАГАТОМАНІТНІСТЬ ПІДХОДІВ

Максимюк О.Д. ЗМІСТ ФУНКЦІЙ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Половинкіна Р.Ю. ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ СУЧАСНОГО ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ СПАДКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО (1963–2004 РР.)

Тітомир-Зотова О.С. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРАВОВОЇ АКТИВНОСТІ

Чернова Э.Р. К ВОПРОСУ О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Зуєва В.О., Шапенко Л.О. РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА ПІД ЧАС СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Гаєвська Ю.С. ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Іванчо В.І. ОБОВ’ЯЗКИ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Коваль А.А. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ

Лемак В.В., Шімон І.П. КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В РУМУНІЇ 1990–1991 РОКІВ: МОЖЛИВІ УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Пацкан В.В. ЕВОЛЮЦІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Полховська І.К. ҐЕНДЕРНІ КВОТИ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Попович М.М. ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЄДНІСТЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Серьогіна С.Г. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ЗАКОНОДАВЧІЙ СФЕРІ ЗА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ

Тарасенко К.В. ПИТАННЯ СКЛАДУ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Федина Д.І. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ

Хальота А.І. МІСЦЕ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД У СИСТЕМІ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

Ямщикова С.Л. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Акіменко Ю.Ю. ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЙОГО ЗАСНОВНИКІВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ

Давидова І.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ «ПРАВОЧИН» ЗА ДІЮЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Дем’янова О.В. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ ДОКТРИНИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Ільків О.В. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЖИТЛА, ЙОГО ФОРМА ТА СУТНІСТЬ

Карплюк О.І. СУДОВЕ КЕРІВНИЦТВО Й ЗМАГАЛЬНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Козик В.Є. ПРОБЛЕМИ ІНКОРПОРАЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ У ЗМІСТ ЦІННОГО ПАПЕРУ

Козловська Л.В. ЮРИДИЧНІ ПРЕЗУМПЦІЇ ТА ФІКЦІЇ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТУ СПАДКОВИХ ПРАВ

Мельник З.П. СКЛАДНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДОГОВОРУ ПОРУКИ: ТЕОРІЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

Нерода Ю.Ю. ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ДОГОВІР В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Огренчук Г.О. ВИЗНАЧЕННЯ МЕДІАЦІЇ В ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ

Розгон О.В. ПРОБЛЕМА РАССМОТРЕНИЯ КОЛЛИЗИИ КАК КАТЕГОРИИ

Самсін Р.І. БЕНЕФІЦІАРИ ЗА ПРАВОМ СЛІДУВАННЯ

Файєр О.А. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Федорченко Н.В. ЕЛЕМЕНТИ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Мусулевський А.А., Юркова Г.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВНАСЛІДОК ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ

Явор О.А. НЕДІЙСНИЙ ШЛЮБ ЯК ДЕФЕКТНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Єфремова К.В. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Комар Є.Г. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН У МЕЖАХ ДОГОВОРУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ

Рудковська О.А. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ

Соловйов О.В. ВПЛИВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС НА АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ (У КОНТЕКСТІ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ)

Тарнавський Р.В. РЕГІОНАЛЬНІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кучма О.Л. ЧАС ВИМУШЕНОГО ПРОГУЛУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ ТА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОМУ ДЕРЖАВНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННІ

Русаль Л.М. ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ, ЩО ПРИПИНЯЮТЬ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Мак Л.Б. СПІВВІДНОШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Муравська М.Л. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ШКІДЛИВОЇ ДІЇ ВОД В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ.

Устименко В.В., Родюкова Є.К. СУБ’ЄКТИ ПРАВА НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Чопко Х.І. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОНІТОРИНГУ РОСЛИННОГО СВІТУ

Чумаченко І.Є. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Артеменко І.А. АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА СТАДІЇ ПРОЦЕДУРИ ЇХ ПРИЙНЯТТЯ

Валькова Є.В. ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ ЯК МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Волік В.В. ПРО МАЙНОВУ ОСНОВУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ У ГАЛУЗІ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Воронін Я.Г. ПРИНЦИПИ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

Годяк А.І. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД У ГАЛУЗІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Грушкевич Т.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ

Дамірчиєв М.І. ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ВІДНОСИН З РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Денисенко Г.В. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІНГВІСТА ЯК СПЕЦІАЛІСТА ТА КОНСУЛЬТАНТА В ПРАВОЗАСТОСОВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Зозуля І.В. ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО КОНЦЕПЦІЇ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАХОДІВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Іваненко Д.Д. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Ковальчук А.Ю., Лісовська Ю.П. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Kusliy V.О. THE MECHANISM OF FINANCIAL RESPONSIBILITY FOR THE TAX CODE OF UKRAINE

Мельник О.М. РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Михайлов О.М. РЕАЛІЗАЦІЯ Ч. 3 СТ. 105 КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СТАНДАРТІВ ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА СУДУ

Ніканорова О.В. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Нікітенко О.І. ІНФОРМАЦІЙНА ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ЯК СКЛАДОВА ЇЇ ЗАХИЩЕНОСТІ

Павлюх О.А. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Перощук З.І. КЛАСИФІКАЦІЯ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Рябуш Л.А. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПЕРЕХОДУ МАЙНА (СТ. СТ. 172, 173 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

Савчин М.В. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ДЕМОКРАТИЧНОЇ ЛЕГІТИМНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Селезньова О.М. СПЕЦИФІКА МЕТОДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРАВІ

Сидор М.Я. ЮРИДИЧНА КОНСТРУКЦІЯ «ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ» ЯК КРИТЕРІЙ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Тенкач Л.А. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ У СФЕРІ ОБІГУ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Шапенко Л.О. ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ

Ямненко Т.М. СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ Й МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ГРОШОВОГО ОБІГУ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Артеменко І.І. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ

Бражник А.А. ЧАС АБО ОБСТАНОВКА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ОЗНАКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 1 СТ. 387 КК УКРАЇНИ

Бульба О.М. МЕХАНІЗМ ВЧИНЕННЯ САМОПРАВСТВА: СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Омельчук Л.В., Бурлачук О.О. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ В УКРАЇНІ

Валуйська М.Ю. ПЕНІТЕНЦІАРНА ПСИХОЛОГІЯ: ЇЇ ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ

Вєтров Д.В. ЩОДО ОКРЕМИХ НАСЛІДКІВ ЯК ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 272 КК УКРАЇНИ

Кузнецов В.В. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Кушпіт В.П. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ НЕПОВНОЛІТНІХ

Леоненко Т.Є. ТОТАЛІТАРНА СЕКТА ЯК СТРУКТУРНА ОСНОВА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЕКСТРЕМІЗМУ

Лісняк С.Г. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ

Оніка Л.П. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ СТОСОВНО ЗАСУДЖЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ

Прокоф’єва-Янчиленко Д.М. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Руфанова В.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ НЕЗАКОННИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Сийплокі М.В. ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ПРИТЯГНЕННЯ ЗАВІДОМО НЕВИННОГО ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Таволжанський О.В. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЯК УМОВА ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Ткачук П.О. СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ В УКРАЇНИ

Фітьковський С.М. СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ВБИВСТВА ДВОХ АБО БІЛЬШЕ ОСІБ

Шмигельський В.В. ПОСЕРЕДНИЦТВА В ХАБАРНИЦТВІ (ОТРИМАННІ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ): ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ Й ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Шульга А.М. ЩЕ РАЗ ПРО ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ЗЛОЧИНИ

Шуміло О.О. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ТВАРИН ВІД ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Белецкая А.А. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СЛУЧАЯХ СИМУЛЯЦИИ

Дуфенюк О.М., Нагорняк Ю.В. ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ ЯК ТИПОВЕ ЗНАРЯДДЯ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Євмін А.М. КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Ільченко О.В., Усова А.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ СЛІДЧОГО СУДДІ В УКРАЇНІ

Коваль М.М. ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО КАТУВАННЯ

Кокошко М.В. ПРОКУРОР У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН

Крукевич О.М. СТАНОВЛЕННЯ ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

Лоскутов Т.О. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Москалюк Ю.Д. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РІШЕННЯ ПРО ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

Сапін О.В. ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Й ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН

Семеногов В.В. ПОНЯТТЯ Й ВИДИ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Тищенко С.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ «ЗАКОННІСТЬ» ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ ПРОКУРОРА ТА СЛІДЧОГО СУДДІ

Томін Е.Є. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Туровець Ю.М. ДОПИТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

Щериця С.І. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ ВІДНОСНО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В. ПРИВОДИ ДЛЯ ПОРУШЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО АДВОКАТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Северин К.М. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ З ГАЛУЗЕВИМИ ПРИНЦИПАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Соловйов І.М. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

Томіленко П.І. СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЛІСІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Хопта О.С. ПРИНЦИПИ СУДОЧИНСТВА ЯК ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН

Цибуляк-Кустевич А.С. ФУНКЦІЇ МИРОВОЇ ЮСТИЦІЇ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Абакумова В.I. ДО ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УКРАЇНОЮ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ПРО ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ

Столярський О.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Гурак Р.В. РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Зубрицький В.В. АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ДО СУСПІЛЬСТВА: ЗОВНІШНЯ ОСНОВА ПРАВОСЛУХНЯНОЇ ПОВЕДІНКИ

Кузь М.М. ПРАКСЕОЛОГІЯ ІНТЕНЦІОНАЛЬНОСТІ ПРАВОВОГО БУТТЯ

Палій М.Б. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Сидоренко Л.В. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ