Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Галета О.А. ПІДГАЛУЗЬ ПРАВА ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Грін О.О. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ (ЗАКАРПАТТІ) НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЇЇ ВХОДЖЕННЯ ДО СКЛАДУ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ (1919–1920 РР.)

Дашковська О.Р. ПРИНЦИП ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ПОНЯТТЯ, ВИТОКИ І РОЛЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Денисенко В.В. ПРАВО ВІЙНИ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

Жебровська К.А. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЕЙ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В США

Корчевна Л.О. ПСИХОЛОГІЧНИЙ І СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ПРАВА, ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ

Кудін С.В. ПРОБЛЕМИ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ПРАВА У ПРАЦЯХ Л.О. ОКІНШЕВИЧА

Кучук А.М. ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ У СВІТЛІ ПРАВОВОГО ПОЛІЦЕНТРИЗМУ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Равлінко З.П. КЕРІВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБОРОНУ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Саміло Г.О. «МУСУЛЬМАНСЬКЕ ПРАВО» ТА «ПРАВО МУСУЛЬМАНСЬКИХ КРАЇН»: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Ухач В.З. ГЕНЕЗИС ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ІДЕЙ ПРОВОДУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У 1940-1950 РОКАХ XX СТОЛІТТЯ

Чернова Э.Р. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Макарова З.С. РЕСПУБЛІКАНСЬКА ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИД

Рустамзаде А.Х. К ВОПРОСУ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН

Средницька І.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ

Ямщикова С.Л. К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Горбатенко А.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПОЗОВУ ТА ЙОГО ЗАКОНОДАВЧОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Губська А.В. ГРУПОВИЙ ПОЗОВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Гужва А.М. РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА У ЦИВІЛЬНОМУ КОДЕКСІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 1797 Р.

Дудник Д.В. ПРИНЦИПИ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ ЧИ З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ

Ємельянчик С.О. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТУПУ В ІНТЕРНЕТ (ДОГОВОРОМ ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДИНГУ)

Журило С.С. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ–ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ

Ісаханян Д.А., Малярчук Т.В. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ ВИКОНАВЦІВ

Колісникова Г.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ СПОЖИВАЧАМ НЕДОЛІКАМИ НАДАНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Кужко С.Ю. ЗМІСТ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ ВАНТАЖУ У МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ

Лукасевич-Крутник І.С. ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА НАБУТТЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ

Маслова-Юрченко К.О. ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ІНВЕСТОРА В ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Микитин В.І. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ТА ДЕЛІКТНОЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Мороз М.В. СПОСОБИ ЗАХИСТУ РЕЧОВИХ ПРАВ ОСОБИ НА ЧУЖЕ МАЙНО У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ЇХ ЙОГО ВЛАСНИКОМ

Нерода Ю.Ю. ПРОБЛЕМИ НОТАРІАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПРОДЮСЕРСЬКОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Озернюк Г.В. СТРАХУВАННЯ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Садикова Я.М. ДО ПИТАННЯ ПРО СПОСОБИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ

Сізінцова Ю.Ю. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ЛІКАРСЬКА ПОМИЛКА»

Філінович В.В. ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВ НА ВЕБ-САЙТ ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Фомічова Н. В. ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ВІДМОВУ ВІД ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Чередниченко В.В. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ УХВАЛ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Явор О.А. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гарагонич О.В. ГОСПОДАРСЬКА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ПРАВОВА СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

Грудницький В.М. ПОНЯТТЯ «ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ» НА РИНКУ

Малетич М.М. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК СТОРІН У ПОЗОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Малолітнева В.К. ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРАВИЛАМ ЄС У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗАМОВНИК»

Новікова В.С. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

Пелипенко О.С. ПРОБЛЕМАТИКА ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА КОРПОРАТИВНІ ПРАВА (ЧАСТКУ) ЯК ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ. ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Присяжнюк М.П. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Sidak M. ПРАВОВІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ: ЗАСАДИ, СУБ’ЄКТИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Єрофєєнко Л.В. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТРУДОВИХ СПОРІВ І ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ

Конопельцева О.О. СТАН ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКА ЯК ОДНА З ВИМОГ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ

Красюк Т.В. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОБЛІК РЕЖИМУ РОБОЧОГО ЧАСУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Барабаш Н.П. ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, ЕНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНИ ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Данилюк Л.Р. МИСЛИВСЬКІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Кривко М.Є. ВИРОЩУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Осадчий С.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Паславська О.Я. ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Шерстюк С.В. СПІЛЬНА АГРАРНА ПОЛІТИКА ЄС НА 2014-2020 РОКИ: ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Андрущенко І.Г. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНСОЛІДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Артеменко І.І. ЩОДО ПОСТАНОВ СУДУ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Бондаренко Д.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Борець М.В. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Борисенко В.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Брайченко С.М., Смаглій В.А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОЦЕСУ

Валуєва Л.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ ПОРТАМИ УКРАЇНИ

Галабурда Н.А. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ

Гармаш Є.В., Ковальов В.Г. СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ «МИТНІ ПРОЦЕДУРИ» ТА «МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ» У НАЦІОНАЛЬНОМУ І МІЖНАРОДНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Гладка В.В. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВВОДИТЬ В ОМАНУ

Гнап Д.Д. ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ СУДДІ ПІСЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ

Горбалінський В.В. НЕДОСКОНАЛІСТЬ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО І ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ПРИЧИНА СУДОВОЇ ПОМИЛКИ

Денисенко Г.В. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ЮРИДИКО-ЛІНГВІСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА У ПРАВОЗАСТОСОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Джох Р.В. ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Дуліна О.В. ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Жалій Т.В., Нагорний В.В. ДО ПИТАННЯ ПРО НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Зима О.Т. РЕКЛАМА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Кацуба Р.М. МІСЦЕ СПОРТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Кіндрат П.В. КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА

Ковтун В.М. ПОДАТКОВЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ПІДСТАВА ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Конопляник О.С. ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ОХОРОНИ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ (НА ПРИКЛАДІ США ТА АВТСРАЛІЇ)

Кравцова Т.М., Осипенко А.І. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Лучковська С.І. КОНТРОЛЮЮЧІ СУБ’ЄКТИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

Мамалига Н.Р. АДМІНІСТРАТИВНІ ДОГОВОРИ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ПРАВА

Марченко О.О. ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ І НАГЛЯДУ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Микулець В.Ю. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ

Миронюк Р.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ ДО ПРАЦІВНИКІВ ОВС

Процан Ю.Г. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОХОРОНИ РИБНИХ РЕСУРСІВ, ЇХНІЙ ПРАВОВИЙ СТАТУС

Пузирний В.Ф. АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Лобко К.А., Рєзнік О.М. ДО ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2013-2014 РР.)

Стеценко А.І. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК ЧАСТИНИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Тенкач Л.А. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОБІГУ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Утченко К.Ю. ДЕЯКІ АСПЕКТИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ПРИЙНЯТТІ АКТІВ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Чорномаз О.Б. КОДИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Юрах В.М. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ З НАДАННЯ ПОСЛУГ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Авадані В.А. РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЩОДО ЇХ НАСТАНОВ СТОСОВНО ЯВИЩА ДИТЯЧОЇ ЖОРСТОКОСТІ

Валуйська М.Ю. ФОНОВІ ЯВИЩА ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ЇМ В УМОВАХ МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Григор’єва М.Є. ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ НАРИС СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ДІЙОВОГО КАЯТТЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Гумін О.М. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ: ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Дімітров М.М. КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ: ПОНЯТТЯ І ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Єрмак О.В. КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ В ІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Кварталова В.В. ОКРЕМІ КРИМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Микитась І.М. КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

Самойлова О.М. ПРАКТИКА УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАПОБІГАННІ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ТА БЕЗДОГЛЯДНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

Ткачук П.О. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ В ПОЛЬЩІ

Усатий Г.О. СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ

Христич І.О. ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ОБСЯГІВ ЛАТЕНТНОЇ ВІКТИМІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Агакерімов О.Н. ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «ДОМАШНІЙ АРЕШТ» ЯК ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ПОГЛЯДИ

Аскеров С.С. ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО СУДДІ

Бабакін В.М. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО МОЛОДІЖНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОВС

Гловюк І.В. ВЕРДИКТ ПРИСЯЖНИХ: DE LEGE FERENDA

Горошко В.В. ДЕРЖАВНИЙ ПРИМУС ЯК ОСНОВА ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Даніель А.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ

Віденко Є.В. ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ ЯК «ІНСТРУМЕНТ» ЗАХИСТУ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО

Климчук М.П., Дружук А.А. ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Ковтуненко Л.П. ПОНЯТТЯ АЛГОРИТМУ В КРИМІНАЛІСТИЦІ

Колодчин В.В. ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ

Бухтіяров О.А., Кручко Т.Ю. ФІКТИВНІ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ

Любчинський О.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ СПІВРОБІТНИКАМИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ СЕРІЙНИХ ВБИВСТВ НА СЕКСУАЛЬНОМУ ҐРУНТІ

Остапенко О.І. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ

Пашковський В.В. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУМІСНОСТІ СЛІДЧОГО Й ОПЕРАТИВНОГО ПРАЦІВНИКА

Пчеліна О.В. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЯКІ ВОНИ?

Сіверський О.М. ЯВКА ПОТЕРПІЛОГО ЗА ВИКЛИКОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ

Степанюк Р.Л. СУТНІСТЬ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ

Холостенко А.В. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕПРАВОМІРНОЮ ВИГОДОЮ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Брус І.І. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

Заборовський В.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОЦЕДУРИ ПРИТЯГНЕННЯ АДВОКАТА ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Кравчук В.М. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ Й ОБРАННЯ СУДДІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: КОМПАРАТИВІСТСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Одуденко В.В. ПРОКУРОР У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Прохазка Г.А. ДОСТАТНЄ ХАРЧУВАННЯ І ПРОБЛЕМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ

Слатвицька А.В. ПРИЧИНИ ПОРУШЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЖІНОК ЯК ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Стешенко В.М. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Сущенко М.В., Легкая О.В. КОМБАТАНТЫ, НЕКОМБАТАНТЫ, НЕЗАКОННЫЕ КОМБАТАНТЫ, ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕМЫЕ ЛИЦА: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Яремко О.М. КАРА ЯК МЕТА ПОКАРАННЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

РЕЦЕНЗІЯ

Pavol Kubiček THE REVIEW OF THE COLLEGE TEXTBOOK BY SIDAK M., SLERZAKOVA A. “REGULATION AND SUPERVISION OF ACTIVITIES OF FINANCIAL MARKET ENTITIES”