Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Балух В.С. ИЗ ИСТОРИИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКИХ СУДОВ В КИЕВСКОЙ И ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИЯХ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

Грищук Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРІЇ ТОРГОВОГО ПРАВА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ЯК ПОЯСНЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Змерзлый Б.В. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ВЛАДЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКОВ

Лук’янова Г.Ю. НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНО-ЦІЛІСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Мельничук О.С. КОМУНІКАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ МІСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Мигаль С.М. КРИТЕРІЇ ЗАКОННОСТІ СТРАЙКІВ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Хомюк Н.С. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ПРАВА ІЗ СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ

Юдин З.М. ИНДИВДИДУАЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Беляєва М.В. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ПОЛІТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

Бєлов Д.М. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕФОРМ У ДЕРЖАВІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕДУМОВ ТА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПРАКТИЦІ

Вишневський С.Ф. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ (ГРОМАДІВСЬКИЙ ПІДХІД)

Євенко Д.В. АКТУАЛЬНІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД

Коцюба Р.О. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ГАРАНТІЇ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ

Китайка О.В. МІЖНАРОДНІ ПРИНЦИПИ ПРАВ ДІТЕЙ У КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Лемак О.В. ПРАВО НА НЕЗАЛЕЖНИЙ І БЕЗСТОРОННІЙ СУД У КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Олькіна О.В. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЮРИДИЧНА ОСОБА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА»

Чижмар К.І. ОРГАНИ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Іванчулинець Д.В. ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ В НАКАЗОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Книгін К.Г. СТРУКТУРА ПРАВОВІДНОСИН ЗА ДОГОВОРОМ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ АДВОКАТОМ

Лежух Т.І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Леськів С.Р., Процюк Т.Б. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Білоусов Є. М. КОРУПЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

Гарагонич О.В. ГОСПОДАРСЬКА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО ФОНДУ

Рикова О.М. ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОРСЬКИХ ВИМОГ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Заборовський В.В. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

Зіноватна І.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СОЛІДАРНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Шабанов Р.І. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТИМУЛЮВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ НА СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ БЕЗРОБІТНИХ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Зуєв В.А. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Дем’янчук Ю.В. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Лагнюк О.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА КРИТЕРІЇ

Ліпинський В.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ МИТНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Луніна О.С. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО СУТНОСТІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Назар Т.Я. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

Поплавський В.Ю. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН

Савченко А.І. ТРЕТІ ОСОБИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Степаненко В.В. АНТИКОРУПЦIЙНI АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ

Хачатуров Е.Б. СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУДНОБУДУВАННЯ: МИТНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ

Шевчук Н.В. СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Артеменко І.І. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОСУДДЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

В’юник М.В. СПЕЦІАЛЬНІ ПОКАРАННЯ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ВИПРАВЛЕННЯ ОСОБИ

Горшков Д.В. НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ: АНАЛІЗ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

Грачов С.В. СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 333 КК УКРАЇНИ

Гумін О.М. ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОНТРАБАНДОЮ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Мозгова В.А. ЩОДО ПРОБЛЕМИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ ТА ІНДИКАТОРІВ ЙОГО ВИЯВЛЕННЯ

Пацеля Г.А. СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД ПОВЕРНЕННЯ ВИРУЧКИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Петренко О.І. СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ У ЗЛОЧИНАХ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Динту В.А. СПЕЦІАЛЬНИЙ СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ

Калімбет І.Л. КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ (ЗА СПОСОБАМИ ФОРМУВАННЯ)

Керевич О.В. ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕВІРКИ ЗАЯВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Курман О.В. ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ АБО БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ

Мацола А.А. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

Черненко А.П., Шиян А.Г. СУТЬ ТА МІСЦЕ ЕКСГУМАЦІЇ ТРУПА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Щериця С.І. ІНСТИТУТ СЛІДЧОГО СУДДІ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Гриненко С.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРАТУРОЮ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА Й ДЕРЖАВИ В СУДІ

Жувака С.О. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОЛІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ В РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

Каблак П.І. СУДИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ

Костенко М.А. ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ ЗАСАДИ РІВНОСТІ ВСІХ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕД ЗАКОНОМ І СУДОМ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Головко Л.О. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ (НА ПРИКЛАДІ СЛОВАЧЧИНИ)

Зубар І.В. СТАНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Чеховська М.М. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ У ПРОЦЕСІ БЕЗПЕКОВОГО СУПРОВОДУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Абашнік В.О. «ЧИСТЕ ПРАВОВЧЕННЯ» (1934 р.) ГАНСА КЕЛЬЗЕНА

Бровко Н.І. ОСОБИСТА СВОБОДА ІНДИВІДА В КЛАСИЧНІЙ ТА ПОСТКЛАСИЧНІЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ

Палій О.М. ДІЙСНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Попадинець Г.О. ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ГУМАНІЗМУ НА НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВОВЕ МИСЛЕННЯ ПОЧАТКУ ХХ СТ.