Найближчий випуск

Прийом статей:

до 30 квітня

Публікація на сайті:

31 травняОпубліковано

новий номер

№ 6/2018 від 30.03.2019.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Вишковська В.І. ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Воронцова А.В. ПРАВОВИЙ ПРОГРЕС ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Галіцина Н.В. СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ВИХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Гулак Л.С., Нор У.М. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Кулішенко О.Ю. ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ГЕТЬМАНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII – НА ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТТЯ

Машталір Х.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ЗАКОНОДАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА ПЕТРУШЕВИЧА

Мигидина М.В. К ВОПРОСУ О СВОЙСТВАХ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Моісеєнко Д.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ ПЕРЕХІДНОЇ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Постол К.А. ОСНОВНІ ЕТАПИ ГЕНЕЗИСУ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ (2001-2014 рр.)

Прохоренко М.М. МЕЖІ СУДОВОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПРАВОТВОРЧОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Ситар І.М. ПРЕДМЕТ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА (МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ)

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Банах С.В. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ ОМБУДСМАНІВ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ

Жильнікова Н.Д. ВИДИ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

Сарибаєва Г.М. ЗАКОНОПРОЕКТИ ПРО РЕГЛАМЕНТАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ОРГАНУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ ЩОДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА (ДО 2010 Р.)

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гаценко О.О. СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН ПРИ СПАДКУВАННІ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Жук Л.Б. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОРМ СПАДКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА СЛОВАЧЧИНИ

Куліцька С.В. МІЖНАРОДНИЙ, ЗАРУБІЖНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВНІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ) ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ НЕПРАВОМІРНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ (БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ) ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ (СУДДІ, СУДДІВ)

Тодорошко Т.А., Палеева Ю.С. ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Григор’єва В.В. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ СУДОВОГО РІШЕННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Гусейнова Г.М. ВЗАЄМОДІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ З ТРЕТЕЙСЬКИМИ СУДАМИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Демченко О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ ДИСТАНЦІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА УМОВИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Левченко Н.І. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ

Хименко О.А. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ЗАХИСТ ПРАВ ПРАЦІВНИКА ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМОК РЕФОРМИ ВІДНОСИН З УПРАВЛІННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Саркісова Т.Б. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

РОЗІДЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Анпілогов О.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ТА ГАЛУЗЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ

Воронін Я.Г. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР У НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Колеснікова М.В., Головашов О.Д. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНИ

Казанчук І.Д. ЯК ВПЛИНУТИ НА СТАН АМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ (АНАЛІЗ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ)?

Кеберник Г.В. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ковальчук А.Ю., Лісовська Ю.П. АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

Коренева М.М. ЮРИДИЧНИЙ РИЗИК В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Кукоба О.О. ДО ПИТАННЯ ПРО СУДОВИЙ ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ВИБОРЧИХ КОМІСЙ ТА ЧЛЕНІВ ЦИХ КОМІСІЙ

Макушев П.В. ТРАДИЦІЙНА УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Проць І.М. СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 164-12 КУПАП «ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА»

Резніченко В.О. ПРОЦЕДУРИ ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Сандюк Г.О. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Трояновська Т.М. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Хрідочкін А.В. ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЇХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ

Царенко В.І., Хома В.О. МИТНІ ПРОЦЕДУРИ: ОЗНАКИ ТА ПОНЯТТЯ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Артеменко І.І. ПРАВОВА ДОКТРИНА ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ: ГЕНЕЗА ТА СУЧАСНІСТЬ

Дручек О.В. ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ТА ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЇЙ В УКРАЇНІ

Живко М.О., Петрущак Т.І. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ РОЛІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЙОГО ФУНКЦІЙ

Каменський Д.В. СПРАВА ДМИТРА ФІРТАША АБО ДЕЯКІ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В США

Конопельський В.Я. ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ – ОДНЕ З ПРІОРИТЕТНИХ ЗАВДАНЬ СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Марисюк К.Б. ІРЛАНДСЬКА ПРОГРЕСИВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА (В’ЯЗНИЧНА) СИСТЕМА

Попов Г.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ НА ОСВІТУ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ПЕРЕДУМОВ ЇХ ПЕРЕВИХОВАННЯ

Рыжов И.Н. ТЕРРОРОГЕНЕЗ КАК ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

Ткачук В.Є. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ У ЗМІСТІ МЕХАНІЗМУ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ

Хрідочкіна А.А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СТРУКТУРІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Хуторянський О.В. КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ «НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В НЕБЕЗПЕЧНОМУ СТАНІ»

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Афонін Д.С. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕКАТЕГОРИЧНИХ ВИСНОВКІВ ЕКСПЕРТА В ЯКОСТІ ДОКАЗІВ

Козленко А.Ю. ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Купряшина Е.А., Крахмалева К.В. ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Купряшина Е.А., Лабунская Н.А. ОСНОВНЫЕ СТАДИИ В ОЦЕНКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА (НА ПРИМЕРЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ)

Пасько О.М. ГНОСЕОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СЛІДЧОГО ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слободзян А.П. ПРАВООБМЕЖЕННЯ ОСОБИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДО НЕЇ ОСОБИСТОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Татарин Н.М. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ САМОВІЛЬНОГО ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА САМОВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Самойленко О.А., Узкий О.О. СУТНІСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ З НЕГЛАСНОЮ СЛІДЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Циганюк Ю.В. «НАЛЕЖНА ПРАВОВА ПРОЦЕДУРА» ЯК СИСТЕМНА ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Шевченко Е.В. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДУ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Рустамзаде А.Х. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ  СОВЕТА ЕВРОПЫ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Перепелкин С.М. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ УКРАИНЫ В БОРЬБЕ С ТАМОЖЕННЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ