Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бащук С.Г. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Городній М.М. ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ АКУЛЬТУРАЦІЇ

Долинська М.С. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НОТАРІАТУ ТА НОТАРІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПЕРІОД 1921–1924 РОКІВ

Забзалюк Д.Є. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КАТОЛИЦИЗМУ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ

Кобан О.Г. СУДДІВСЬКА ПРАВОТВОРЧІСТЬ У СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА Є. ЕРЛІХА

Кириленко І.С. ЛОКАЛЬНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЛОКАЛЬНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Майкут Х.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА ЛИТОВСЬКИМИ СТАТУТАМИ

Матвєєва Т.О. ЗАКОНОДАВСТВО ГЕТЬМАНЩИНИ У 18 СТ.

Назаренко О.А. ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ

Нізов В.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО

Пасечник О.С. ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА У ДРУГІЙ ПРОГРАМІ ПАРТІЇ «МІЛЛІ-ФІРКА»

Радовецька Л.В. ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ – ПРАВОВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Скрипник О.В. ПРАВОВІ КАТЕГОРІЇ ТА ПРАВОВІ МОДЕЛІ ЯК КОМПОНЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Товстопят Л.М., Кузнецова Л.В. ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СТАНОВЛЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ (1945–1960 РР.)

Шутко Н.І. СТРУКТУРА, ДЖЕРЕЛА ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ ЗАХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 1797 РОКУ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Бєлов Д.М. ПЕРЕТВОРЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ В УМОВАХ НОВОЇ ПАРАДИГМИ УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Митник О.В. ПРАВО НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ: НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА

Левенець А.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ЕВОЛЮЦІЮ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ

Трачук П.А., Качмар О.Б. КОДИФІКАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Різник С.В. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Череватий В.В. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ

Чижмар К.І. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО НОТАРІАЛЬНОГО ПРАВА

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бажанов В.О. СИСТЕМИ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Баженов М.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ ЗАХОДІВ У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Бурлаков С.Ю. ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА БАЗУ ДАНИХ

Давид Л.Л. МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Давидова І.В. НЕДІЙСНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Давидова Н.О. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ США: НОНСЕНС ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

Котвяковський Ю.О. ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД У ПЕРІОД АНТИЧНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

Михальнюк О.В. СІМЕЙНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ

Некіт К.Г. УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ НІМЕЧЧИНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Петров Є.В. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Прусенко Г.Є. ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ У МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ

Ребриш Б.Ю. ВПЛИВ УГОДИ ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ АСПЕКТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (TRIPS) НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Сізінцова Ю.Ю. ПРАВА ПАЦІЄНТІВ ТА МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ФОРМУВАННЯ ЗАХИСТУ ОБОХ СТОРІН

Черкач В.Б. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОРСЬКИМ ТА ПАТЕНТНИМ ПРАВОМ

Заборовський В.В., Шкіря І.І. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ІСТОТНИХ УМОВ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ

Яновицька А.В. ФОРМА ДОГОВОРУ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гарагонич О.В. ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Деревянко Б.В. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ВИД ДОДАТКОВОЇ ПЛАТНОЇ НЕОСВІТНЬОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Ільющенко Г.В., Смола С.В. ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Уралова Ю.П. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УКРАЇНІ

Лукач І.В., Фірсанова В.Д. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лагутіна І.В. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТРУДОВІ ПРАВА ДИСТАНЦІЙНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Лещух Д.Р. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Рошканюк В.М. СОЦІАЛЬНИЙ РИЗИК ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Тищенко О.В. ЕВОЛЮЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЯК ГОЛОВНИХ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Швець Д.Ю. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Власенко Ю.Л. ЕКОЛОГО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ТВАРИННОГО СВІТУ

Минюк О.Ю., Минюк Д.І. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Нечипорук Л.Д. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Чабаненко М.М. КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМ АГРАРНОГО ПРАВА

 

РОЗ ДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бірюкова Н.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Блінова Г.О. СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Бондаренко К.В. ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ЮСТИЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Дем’янчук Ю.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕРМЕНЕВТИКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Дембіцька С.Л. ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ ЯК ЗАСОБУ ПОКАРАННЯ ПРАВОПОРУШНИКІВ

Жукова Є.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Кальник В.В. ФОРМИ, СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

Кістанова Я.М. ВЗАЄМОДІЯ З МИТНИМИ СЛУЖБАМИ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН ЯК ЗАПОРУКА ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ ТА МИТНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Козієнко І.С. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Коруля І.В. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Курдюкова Я.А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Лесько Н.В. ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ДІТЕЙ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Марченко О.В. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРОМАДСЬКОСТІ В СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Приймак Л.І. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ»

Рядінська В.О. ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІД ПЛАТЕЖІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ЗАЛУЧЕНИХ У ДЕПОЗИТ, ЯК ЗАХІД ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСОВІЙ КАТАСТРОФІ ТА СТВОРЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Солонар А.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ПОВНОВАЖЕННЯ»

Сопілко І.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Cтахура І.Б. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ З ОКРЕМИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОВС У ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Хачатуров Е.Б. ІНТЕГРУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ МИТНИХ ПРОЦЕДУР У СУДНОБУДУВАННІ

Чорномаз О.Б., Кулачковська О.Р. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ПРИМУСУ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бобонич Є.Ф. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бухтіярова К.С. МОРАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Макаров В.О. САНКЦІЇ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Орловська Н.А. РОЛЬ ЗАОХОЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИСКУРСУ

Сторчак Н.А. ЗМІСТ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК

Ступник Я.В. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ

Чорний Р.Л. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШПИГУНСТВО І ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Давиденко С.В. ПОТЕРПІЛИЙ ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Дуфенюк О.М., Ковальська М.Ю. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРАКТИЦІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ 3D-СКАНЕРІВ ТА СМАРТФОНІВ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

Журба А.І. ҐЕНЕЗА ПРИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

Корчева Т.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ УГОД У СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Мудрецька Г.В., Садікова К.І. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ ЯК ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Падалка А.М. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Рудей В.С. ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВА ОСОБИ НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

Степченкова Т.Ю. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВВЕДЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ

Самойленко О.А., Узкий О.О. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСОБОЮ, РІЧЧЮ АБО МІСЦЕМ ІЗ ПОЗИЦІЙ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

Хараберюш О.І. ВИКОРИСТАННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТЕХНІКИ ЩОДО ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДІ

Цехан Д.М., Іванов А.О. ТИПОВА МОДЕЛЬ СПІВПРАЦІ МІЖ ПРОКУРОРОМ ТА ПРАЦІВНИКАМИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ

Цільмак О.М. ОСНОВИ ПОБУДОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Калашник О.А. ЩОД О ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛІВ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ

Наулік Н.С., Устименко В.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОКУРАТУРОЮ НАГЛЯДОВИХ ПЕРЕВІРОК ЩОДО ДОДЕРЖАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ПРО ОРЕНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Павлійчук В.А. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ

Панчишина О.О. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРОКУРОРОМ МАЙНОВИХ ТА ЖИТЛОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ

Переверза И.М. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ: ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ

Толочко Я.М. КООРДИНАЦІЯ ПРОКУРОРОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ІЗ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КОРУПЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Грицаєнко Л.Л. КОНЦЕПЦІЯ ІМПЕРАТИВНИХ ВИМОГ ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ЯК ПРАВОМІРНЕ ОБМЕЖЕННЯ СВОБОД ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Домбровська О.М. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДИ З ТОРГОВЕЛЬНИХ АСПЕКТІВ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Й СЕКРЕТАРІАТУ СОТ У СФЕРІ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Качурінер В.Л. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА

Процун С.С. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НЕЗАКОННИЙ КОМБАТАНТ»

Рябошапченко А.О. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВСТУПУ АВСТРІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІЛЬНОТ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Стахєєва-Боговик О.О.ЗМІСТ ТА КЛЮЧОВІ КОНЦЕПЦІЇ ОСНОВНОГО ТА НЕОСНОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ТРАНСКОРДОННУ НЕСПРОМОЖНІСТЬ

 

РОЗДІЛ 12 ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Косткіна О.О. ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ ТА ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ