Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Ванчук І.Д. ПРАВОВА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ СПОСОБІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОСТІ

Гулак Л.С. СУЧАСНІ МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Долинська М.С. «РУСЬКА ПРАВДА» ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАРОДЖЕННЯ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

Задніпряна М.Ю. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА КРИТЕРІЇ ПОДІЛУ ПРИНЦИПІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Запара С.І. СПРОЩЕНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ТРУДОВИХ СПОРАХ

Киян М.Ш. ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ (НА ПРИКЛАДІ ВИБОРІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ У 1917–1918 РР.)

Крутько А.Л. НАРОДНА ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА У СИСТЕМІ ФОРМ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Лаврик Г.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВОЮ І КООПЕРАТИВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УКРАЇНІ

Медведєв Ю.Л. ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЬКОГО ГОЛОВИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІСТЬ

Мовчан В.В. МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ ЩОДО ОСОБИ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ)

Середа О.В. НАРИСИ З ІСТОРІЇ РОЗРОБКИ ОСНОВНИХ ЗАСАД СУДОВОЇ ВЛАДИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДО 150-РІЧЧЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 Р.)

Сидоренко О.М. НОРМАТИВНІСТЬ ДОГМИ ПРАВА

Чистякова Ю.В. РОЗШИРЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА ЗА РАХУНОК ЗАЛУЧЕННЯ СЕМІОТИЧНОГО МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Бєлов Д.М., Бузіна О.І. ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН НА МИРНІ ЗБОРИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Бєлов Д.М., Якимович Я.В. ПРАКТИЧНІ РІЗНОВИДИ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Галіахметов І.А. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА І ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ

Росоха С.В. ПРАВА ЛЮДИНИ: СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Жагорнікова Т.О. ЕЛЕМЕНТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В ЦИВІЛІСТИЧНІЙ ДОКТРИНІ ПРАВА

Заборовський В.В. ГРАНИЧНИЙ РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Chizhmar K. NOTARIES OF UKRAINE: REFORM ISSUES

Іваненко О.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ЯК НЕТИПОВОГО ДЖЕРЕЛА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Клименко С.В. ФУНКЦІЇ ЖИТЛА ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Кронда О.Ю. МЕДІАЦІЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ПРАВІ

Менджул М.В. ПОРЯДОК УСИНОВЛЕННЯ ІНОЗЕМЦЯМИ ДИТИНИ, ЯКА Є ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ

Некіт К.Г. СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ПРАВОВІДНОСИН ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ

Сердюк В.І., Гончарова А.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПАДКУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА ЇХ ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ

Ярошевська Т.В. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ) В ПАТЕНТНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гарагонич О.В. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

Деревянко Б.В. ПИТАННЯ НЕВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Кампі О.Ю. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Кінащук Л.Л. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОГОВІРНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН АУДИТОРІВ (АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ) ІЗ ГОСПОДАРЮЮЧИМИ СУБ’ЄКТАМИ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Величко Д.М. ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

Литвиненко В.М. ІНВАЛІДНІСТЬ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Парпан Т.В. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ: «ЗМІНА УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ» ТА «ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ»

Чічкань М.В. ОКРЕМІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бурбика М.М., Іщенко І.О. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Ващишин М.Я. ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Заставська Л.П. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Іващенко Д.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ АГРОХОЛДИНГУ

Нечипорук Л.Д. ОХОРОНА ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТВАРИННОГО СВІТУ: АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Сушик О.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Харитонова Т.Є. НАБУТТЯ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА НА ЧУЖУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ШЛЯХОМ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ЕМФІТЕВЗИСУ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Барікова А.А. СПІВВІДНОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІНТЕРНЕТ-ПРАВІ

Введенська В.В. АВТОМАТИЧНА ФОТО- ТА ВІДЕОФІКСАЦІЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЯК СПОСІБ УСУНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ЧИННИКІВ ПРИ ПРИТЯГНЕННІ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Гаркуша В.В. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ

Журочко Г.О. ТЕРОРИЗМ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ковальська В.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОХОРОНИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Колеснікова М.В., Яровицька Г.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ В УКРАЇНІ

Константий О.В. КОНЦЕПЦІЯ «СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ» ЯК ОБ’ЄКТА ЗАХИСТУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ В НІМЕЦЬКІЙ ТА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

Корнейчук С.П. ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Коробкін В.В. СУТНІСТЬ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Коруля І.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІ  ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Крючкова К.О. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Кулакова А.В. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Любарець А.Ю. ПОЛІТИЧНІ ПОСАДИ В УКРАЇНІ

Мосьондз С.О. ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Нестеренко А.С. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ: ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА

Петриченко В.Г. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ЗАХОДІВ

Плакся Н.А. АНАЛІЗ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО АУДИТУ МІНДОХОДІВ УКРАЇНИ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НИМ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ

Руколайніна І.Є. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ

Селезньова О.М. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ: ПОРІВНЯННЯ НОРМАТИВНОГО ТА НАУКОВИХ ПІДХОДІВ

Солошкіна І.В. ФАКТОРИНГ ЯК ФОРМА КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Товстопят Л.М., Хуткий О.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Українська Т.О. ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ: ДОПОМОГА ПЛАТНИКУ ПОДАТКІВ ЧИ ФІСКАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОДАТКОВОГО ОРГАНУ

Чобіток Б.П. ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Ямкова І.М. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ЯК ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Буткевич С.А. СТРАТЕГІЯ ЗАПОБІГАННЯ НАРКОМАНІЇ І ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН СНД)

Канібер Ю.М. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ

Клименко С.В. ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Клименко С.В. ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НАРКОТИЗМУ В УКРАЇНІ

Коломієць Н.В. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗАМІНИ НЕВІДБУТОЇ ЧАСТИНИ ПОКАРАННЯ БІЛЬШ М’ЯКИМ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Назаренко Д.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ВІДТВОРЕННЯ ФОНОВИХ ДЛЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЯВИЩ В УКРАЇНІ

Пузирьов М.С. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

Сахно Р.І. ЩОДО ПИТАННЯ КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 374 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Ясь А.О. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВИДІВ ПОКАРАННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЕЮ 157 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Ященко А.М. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ ЗА МЕЖАМИ САНКЦІЇ СТАТТІ (САНКЦІЇ ЧАСТИНИ СТАТТІ) ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Азарова М.В. СУБЪЕКТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ

Батюк О.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛІСТОМ У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ

Кимлик Р.В. СКЛАД ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ

Криницький І.Є. МЕТА ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ ЯК ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Линник О.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Манівлець Е.Є. ЗАСТОСУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СИСТЕМНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мельник О.В., Остапчук Д.О. ІНСТИТУТ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ДІЯННЯ НЕОСУДНИХ ОСІБ

Мудряк Т.О. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Озерський І.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ У ФОРМІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Берчук Д.В. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СУДУ ПРИСЯЖНИХ У КОНТИНЕНТАЛЬНІЙ, АНГЛОСАКСОНСЬКІЙ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ ТА В РОСІЇ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Глущенко О.А. ПРОБЛЕМА ГНУЧКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Заборовський В.В., Гечка К.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Нагорнюк-Данилюк О.О. КОНФЕДЕРАЦІЯ ЯК ФОРМА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Якубовская Н.А. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА КАК КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. АНАЛИЗ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Вовк В.М. ВІЗЕРУНОК УНІВЕРСУМУ НОВОГО ЧАСУ І ПРАВО

Дунас О.І. СВОБОДА ЯК ДЕТЕРМІНАНТ ПРАВА

Саміло А.В. ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕРОРИЗМУ

 

РОЗДІЛ 13 ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Косткіна О.О. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Сухачов О.О. НЕГЛАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТОРОНИ ОБВИНУВАЧЕННЯ: СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОНСПІРАЦІЇ РОБОТИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ