Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Баранова Ю.О. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРАВИЛ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ: ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ

Боковня В.М. РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УРСР ПЕРШІ РОКИ ХРУЩОВСЬКОЇ «ВІДЛИГИ»

Даниленко Ю.О. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ПЕРІОДУ ДИРЕКТОРІЇ (14 грудня 1918 р.-21 листопада 1920 р.)

Дякович О.В. СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ПРАВОВОЇ ГЛОБАЛІСТИКИ

Ємельянова К.Ю. ПРИКОРДОННИКИ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ВПРОДОВЖ 1994-1999 РОКІВ

Кабачинський М.І., Процик В.М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗБУДОВИ ПРИКОРДОННИХ СТРУКТУР НА ПІВДЕННІЙ ДІЛЯНЦІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ У 1991-2003 РОКАХ

Несинова С.В. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Поклонська О.Ю., Компанейцев С.В. ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ ЯКОСТІ АДВОКАТА: ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Триньова Я.О. ГЕНЕЗИС БІОЕТИКИ – НАУКИ ПРО ВИЖИВАННЯ ЛЮДИНИ

Чернова Э.Р. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Ачимович Д. ОСОБЕНОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ (НА ПРИМЕРЕ ХОРВАТИИ И СЛОВЕНИИ)

Галіахметов І.А. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ ІНСТИТУТІВ МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА

Єрмакова Г.С. ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ І ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Рустамзаде А.Х. СОСТАВ СУДЕБНО-ПРАВОВОГО СОВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Собовий О.М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ТА ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Чернушенко Д.А. СВІТОГЛЯДНІ ВИМІРИ ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Щерба В.М. СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ

Ясочко Ю.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕНІ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Войтенко О.І., Дремух І.В., Письменна О.П. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Головня І.Я. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Дмитренко О.О. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ДОРОЖНІХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: ПОНЯТТЯ ТА ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Донець А.Г. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ У ЛОМБАРДІ

Жила О.В. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВИКОНАННЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНОГО ПОРУКОЮ

Коршакова О.М. ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ

Некіт К.Г. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА: ДЕЯКІ ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ

Скрильник О.О., Слатвицька А.В. ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Федоренко Т.В. ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бакалінська О.О. ПРЕЗУМПЦІЯ ДОБРОСОВІСНОСТІ В КОНКУРЕНТНОМУ ПРАВІ

Кахович О.О., Біленко Н.І. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ ЮРИДИЧНОЮ СЛУЖБОЮ

Гаврилішин А.П., Новак А.А. ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ УКРАЇНИ

Гунарова С., Слєжакова А., Гайніш Е. ПОНЯТТЯ СВОБОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Жданова О.С. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Ільющенко Г.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Коротич Є.О. АНАЛІЗ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ

Науменко А.В. ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бойко А.К. РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Джемесюк А.Ф. ПРОБЛЕМА ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Запара С.І. ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ЗА ЗАХИСТОМ ПОРУШЕНОГО ПРАВА ЧИ ІНТЕРЕСУ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Коваленко О.О. АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СВОБОДИ ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Козачкова Л.О. ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ВИХОВНІ ФУНКЦІЇ

Кучма О.Л. ПРАВО СУДДІ НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ: РЕЗУЛЬТАТИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ

Сізінцова Ю.Ю. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАХИСТУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ОСІБ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА ВІЛ

Слєжакова А., Сідак М. ІНФОРМАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА РІШЕННЯ КЛІЄНТІВ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ В ГАЛУЗІ ПЕНСІЙНИХ НАКОПИЧЕНЬ

Тищенко О.В. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ДОКТРИНАЛЬНІ ПОГЛЯДИ

Шабанов Р.І. ЩОДО ПРИНЦИПУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЗА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Рибачок Н.П. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ОПОДАТКУВАННЯ ЗАСОБІВ, ЩО МІСТЯТЬ ФОСФАТИ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Артеменко І.А. ПРАВОВА ПРИРОДА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Білоконь О.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАДМІСІЇ В УКРАЇНІ

Боднарчук О.Г. ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА (ДЕТЕКТОРА БРЕХНІ) ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СИСТЕМІ: ДОСВІД РОСІЇ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Боднарчук О.І. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І ЙОГО РОЗВИТОК

Волік В.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

Гарбінська-Руденко А.В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Димитров М.Ф. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЛАГОДІЙНОСТІ

Довгань В.С. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ

Єщук О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Івасин О.Р. СУБ’ЄКТИ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Курінний В.В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ПРОСТУПКАМ У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Лавренова О.І. ОКРЕМІ АСПЕКТИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Марченко О.В. ДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ З ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

Ніщимна С.О. ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Олійник В.І. ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ГАЛУЗІ РОСЛИННОГО СВІТУ

Павленко Д.В. ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПІД ЧАС ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Правдюк С.А. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Радейко Р.І. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРАВА

Рекун В.А. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Романова А.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЗДОРОВ’Я: СУБ’ЄКТНИЙ КОМПОНЕНТ

Русакова І.Г. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Самохін А.В. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ: СУЧАНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Середа А.В. ПОНЯТТЯ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Соколенко О.Л. ПРАВА ГРОМАДЯН ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Сологуб О.В. ГАРМОНІЗАЦІЯ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ НА ЕТАПІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Стукаленко В.А. НАРИСИ З ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Стукаленко О.В. ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Тимчик Г.С. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ БІЖЕНЦІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Чорна В.Г., Олефіренко Ю.М. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Чорномаз О.Б. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР: ПРИМУС ЧИ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бєліков Ю.М. МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ОХОРОННИХ СТРУКТУР ЯК СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Владимиренко С.В. ГРОМАДЯНИН, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ГРОМАДСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК ЯК ПОТЕРПІЛИЙ ВІД ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 350 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Григор’єва М.Є. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДІЙОВОГО КАЯТТЯ ПРИ СПІВУЧАСТІ

Задоя К.П. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ ЗА ОДИНИЧНИЙ ЗЛОЧИН У КОНТЕКСТІ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ЧИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ЧАСІ

Кричун Ю.А. АНАЛІЗ ПРОЯВІВ ХАБАРНИЦТВА В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ УКРЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

Кузнецов В.В., Сийплокі М.В. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ CИСТЕМНОГО МЕТОДУ В ДОСЛІДЖЕННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ

Слободзян А.П. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ЕКСТРАДИЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Соловйова А.М. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Чеботарьова Г.В. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ НАСИЛЬНИЦЬКОГО ДОНОРСТВА КРОВІ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дорофеєва Л.М. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИЦЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Лісова А.Ю. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗҐВАЛТУВАННЯ

Одерій О.В. ТИПОВА СЛІДОВА КАРТИНА ПО ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Тракало Р.І. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПОВАГУ ДО ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Фомічов К.С. ЗМІНИ В НОВОМУ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНІ ЯК ПРОТИДІЯ ВИКОРИСТАННЮ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У РЕЙДЕРСЬКИХ СХЕМАХ

Чернець М.Г. СПЕЦИФІКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ЗА НОРМАМИ КПК УКРАЇНИ 2012 РОКУ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Остапець В.О. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В ДОСЛІДЖЕННІ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО

Семчук Ю.І., Процюк Т.Б., Скриньковський Р.М. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРАТУРИ КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Жуков І.М. УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Кононенко В.П. ЗАКОННІСТЬ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ В РОЗУМІННІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Краснікова О.В. КОНВЕНЦІЙНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДІЯЛЬНОСТІ НА МОРСЬКОМУ ДНІ ЗА МЕЖАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Пазюк А.В. ДОРОБОК РАДИ ЄВРОПИ У РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА: ДОГОВІРНИЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМИ

Патафєєва К.В. МИТНІ РЕЖИМИ В МІЖНАРОДНОМУ МИТНОМУ ПРАВІ

Раскалєй М.О. ВАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ДЕРЖАВ У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО ПОВІТРЯНОГО ПРАВА

Birutė Pranevičienė. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРАВА В СТРАНАХ БАЛТИИ

Росоляк О.Б. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Кудін С.В. ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРАЦЯХ Г. В. ДЕМЧЕНКА

 

РОЗДІЛ 13 НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Цехан Д.М., Гловюк І. В. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ (ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)