Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бостан С.К., Бостан Л.М. КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЗЕМЕЛЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ПІСЛЯВОЄННОЇ НІМЕЧЧИНИ

Гурняк О.Г. ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ РЕПРЕСІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ГРОМАДЯН В УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)

Дашковська О.О. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Захарчук А.С. СТАНОВЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА В РОСІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Ковальчук І.В. ОСОБЛИВОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА ЧАСІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Кудін С.В. ВИНИКНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТРАДИЦІЇ РЕЦЕПЦІЇ ПРАВА У ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ (Х – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХІІ ст.)

Лепех Л.Л. ОЗНАКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ (В КОНТЕКСТІ ДІАЛЕКТИКИ ЙОГО СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ)

Лук’янов Д.В. ІСЛАМСЬКЕ ПРАВО: ОЗНАКИ ТА ТЕНДЕЦІЇ РОЗВИТКУ

Ляшук Р.М. ДО ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАВООХОРОНЦЯ

Панкратова В.О. СУДЕБНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО В ФРГ И ФРАНЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Половинкіна Р.Ю. УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР «ПРО СПАДКОЄМЦІВ ЗА ЗАКОНОМ І ЗА ЗАПОВІТОМ», ЯК НОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ СПАДКОВОГО ПРАВА В РАДЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІКАХ

Савченко С.В. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИВАТНИХ І ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ: ДОСВІД УКРАЇНИ

Сендецька Т.В. ТЛУМАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНО-ПРАВОВИХ АКТІВ НА ПРИКЛАДІ СУДОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Сердюк В.О. ПРОБЛЕМИ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ

Урсуляк О.В. СУД ПРИСЯЖНИХ У КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ ТИПІ ПРАВОВИХ СИСТЕМ: ДЕЯКІ ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

 

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Бедь В.В.ПРАВО НЕ СПОВІДУВАТИ ЖОДНОЇ РЕЛІГІЇ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Бориславська О.М. ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ ЯК ІДЕОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Грабильнікова О.А. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИБОРЦІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Дробуш І.В. РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ МІСЦЕВИМ САМОВРЯДУВАННЯМ ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Жалій Т.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЗА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ НОРМАМИ

Манюк П.Т. ПРАВО ВЕТО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Можаровська К.В. ЗАКОН «ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ» ЯК КОДИФІКОВАНИЙ АКТ

Полховська І.К. ПРИНЦИП НАЦІОНАЛЬНОЇ РІВНОПРАВНОСТІ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Садовська О.В. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Щербанюк О.В. НАРОДНА ПРАВОТВОРЧА ІНІЦІАТИВА ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНСТИТУТ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Анталовці О.В. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ПОЗИТИВНОГО СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Бутрин Н.С. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА УЧАСНИКОМ НА ОДЕРЖАННЯ ЧАСТИНИ ПРИБУТКУ(ДИВІДЕНТІВ) ТОВАРИСТВА – РЕАЛІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

Василенко О.С. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ В СФЕРІ УНІФІКАЦІЇ ПРАВИЛ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В РАМКАХ ЮНСІТРАЛ

Волік В.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Вахонєва Т.М., Гаркава А.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

Дідук А.Г. «ОХОРОНЮВАНИЙ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕС» ЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА НОУ-ХАУ)

Діковська І.А. СВОБОДА СТОРІН УКЛАДАТИ ДОГОВОРИ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Єременко К.О. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО ПРОСТОЇ ПИСЬМОВОЇ ФОРМИ ПРАВОЧИНУ

Іванова К.Ю. ДОГОВОРИ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ: СПІРНІ ПИТАННЯ

Колосов Р.В. СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ АГЕНТСЬКОГО ДОГОВОРУ

Конончук Н.М.ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ПРАВА ДИТИНИ НА СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

Левківський Б.К. ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ БАТЬКАМИ ПРАВА НА САМОЗАХИСТ ДИТИНИ

Лежух Т.І. СПЕЦИФІКА ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПО ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

Mykhailiuk G.O. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ОКРЕМІ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ДИРЕКТИВИ 89/104/ЄЕС ПРО ТОВАРНІ ЗНАКИ

Москалюк Н.Б. РОЛЬ ГУМАННОСТІ І МОРАЛІ В ПРОЦЕСІ НАБУТТЯ ПРАВ НА ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ

Федюк Л.В. ЗАХИСТ ПРАВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ

 

РОЗДІЛ 4. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гарагонич О.В. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Герасименко Н.О. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМ БАНКОМ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Кампі О.Ю. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Капустін В.В. БАНКРУТСТВО: ГЕНЕЗИС, СУТНІСТЬ І ПОНЯТТЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Ніколенко Л.М. ОБ’ЄКТ ПЕРЕГЛЯДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

 

РОЗДІЛ 5. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Возгріна Т.Ю. ГЕНЕЗА РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

РОЗДІЛ 6. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Луценко Д.С. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТОРГІВ В ХОДІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Поліщук О.Г. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАБУТТЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У КОРИСТУВАННЯ НА КОНКУРЕНТНИХ ЗАСАДАХ

Сидоров Я.О. РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 7. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Анпілогов О.В. СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Бєлік В.О. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ПРОКУРАТУРОЮ УКРАЇНИ

Боднарчук О.Г. РОТАЦІЯ КАДРІВ ЯК ОДИН ІЗ ДІЄВИХ МЕХАНІЗМІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ МОЖЛИВИХ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СИСТЕМІ

Войнолович С.Ю. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ

Дубинський О.Ю. ЗАХОДИ АДІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: СИСТЕМА ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Іванищук А.А. КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ

Кондратьєв А.Ю. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ПОДАННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Миронюк Р.В. СВІДКИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОЦЕСУ

Оржаховська А.А. ДЕРЖАВНО-ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ УЧНІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Позняков С.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ У КОМУНАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Скоров О.І. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ

Скоромний Я.І. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Товстопят Л.М., Хуткий О.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Фінчук О.А. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

Чижмар К.І. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Яфонкіна І.П. ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

 

РОЗДІЛ 8. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Барбара А.О. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ

Блага А.Б. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПРИРОДИ НАСИЛЬСТВА – ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

Давиденко В.Л., Дудін М.М. ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЩО ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИН, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ СТАТТЕЮ 205 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»

Драгоненко А.О. СУБ’ЄКТ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ

Задоя К.П. ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ В ЧАСІ ПОЛОЖЕНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКІ ВРЕГУЛЬОВУЮТЬ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Копотун І.М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ

Міщук І.П. ІСТОРИЧНИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ

Політова А.С. ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Пузирьов М.С. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ризак Я.В. ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ПІДКУПУ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИВАТНОГО ПРАВА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ

Романов М.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ПОМИЛУВАННЯ В КОНТЕКСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

Тарасова О.B. СУБ’ЄКТ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ШЛЯХОМ НЕЗАКОННИХ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

 

РОЗДІЛ 9. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ващук О.П. МЕХАНІЗМ СЛІДОУТВОРЕННЯ ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИХ ПОКАЗАНЬ СВІДКА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОПИТУ

Волинський О.О. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ЗВІЛЬНЕННЮ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Гловюк І.В., Андрусенко С.В. ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ЯК ЗАХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗБИРАННЯ ТА ПЕРЕВІРКУ ДОКАЗІВ

Даньшин М.В. СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ З КРИМІНАЛЬНИМ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ПРАВОМ

Заболотний І.І. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД У МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ А ЗАКОНОДАВСТВОМ ФРАНЦІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ

Капітанчук Л.Ю. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Лизак Я.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОКУРОРОМ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Мирошниченко Ю.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ Й АРЕШТУ МАЙНА ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОМ

Мурадов В.В. ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ: КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ

Климчук М.П., Степанов О.С. ЧИ ДОПОМОЖЕ ЛІКВІДУВАТИ КАТУВАННЯ НОВИЙ КПК?

Стоянов М.М. ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ТА ВИЗНАННЯ ВІДОМОСТЕЙ НЕДОПУСТИМИМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Толочко О.М. УЧАСНА ТИПОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Торбас О.О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА ЧИННИМ КПК УКРАЇНИ

Черновський О.К. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СЛІДЧИХ ДІЙ (НА ПРИКЛАДІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ТА ВПІЗНАННЯ)

Юрченко О.Ю. ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЖЕРТВ ЗЛОЧИНІВ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ ТА США

Юшко В.О. ПІЗНАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ 10. СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Наулік Н.С. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРАТУРИ В КОНСТИТУЦІЯХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Подкопаєв С.В., Гриненко С.В. ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ ПОЗА КРИМІНАЛЬНОЮ СФЕРОЮ

Устименко В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОКУРОРІВ

Холодницький Н.І. МІСЦЕВІ ТА МУНІЦИПАЛЬНІ ПРОКУРОРИ США: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

 

РОЗДІЛ 11. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Джунусова Д.Н. О ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ОБЫЧАЕВ И ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ

Сыроед Т.Л. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ И ИНСТИТУЦИЙ ООН В СФЕРЕ ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

 

РОЗДІЛ 12. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Гураленко Н.А. СТИЛІ ЮРИДИЧНОГО МИСЛЕННЯ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД

Меленко С.Г. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ СІНЕЗІЯ КІРЕНСЬКОГО