Найближчий випуск

Прийом статей:

до 31 грудня

Публікація на сайті:

31 січняОпубліковано

новий номер

№ 3/2019 від 04.10.2019.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка номера

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Андреєнко О.Л. ІНСТИТУТ САМОДОПОМОГИ І ПРАВО ВІЙНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Гецко М.М. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРАВОСВІДОМІСТІ НАСЕЛЕННЯ І ВЛАДИ В ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ ЯК ВАЖЛИВІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ

Зіменко О.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЕЮДИЦІЇ ТА ПРЕЗУМПЦІЇ У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Кармазіна К.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА

Клопков С.М. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кобилецький М.М. МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО В УКРАЇНІ

Коваленко Н.Ю., Родіонова І.В. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Лоджук М.Т. ГЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Луців О.М. ТИП ПРАВОРОЗУМІННЯ ЯК КРИТЕРІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Мазниця А.А. СУДОВЕ ТЛУМАЧЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Маловічко І.В. ПОДОЛАННЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ ТА БЕЗДОГЛЯДНОСТІ В 1935-1945 РОКАХ 20 СТОЛІТТЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Погоріла Л.П. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ ГРОМАДЯНИНА

Сабадош Т.І. РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ЯК МЕТА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА

Сайфуліна Ю.В. ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ ОБ’ЄКТИВНОГО І СУБ’ЄКТИВНОГО У ПРАВІ

Сайфуліна Ю.В. РОЛЬ ПРИНЦИПІВ ПРАВА У РІЗНИХ ПРАВОВИХ СІМ’ЯХ

Слинько С.С. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОТВОРЧОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Толкач А.М. ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ СВІТСЬКОЇ ТА РЕЛІГІЙНОЇ ВЛАДИ У ТРАКТАТІ «ЗАХИСНИК МИРУ» МАРСИЛІЯ ПАДУАНСЬКОГО

Udovyka L.G. METHODOLOGICAL TRANSFORMATIONS IN LEGAL SCIENCE AND THEIR INFLUENCE ON THE RESEARCH OF NATIONAL LEGAL SYSTEM UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Царук О.В. УКЛАДЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ (1921-1939 рр.)

Чернушенко О.В. СУДОВА ВЛАДА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Батанов О.В. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ СУЧАСНОГО МУНІЦИПАЛІЗМУ

Бєлов Д.М. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Жалій Т.В. ЮРИДИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ПРАВ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Кідіна Н.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ РЕГЛАМЕНТУ ЯК ПРАВОВОГО АКТУ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ

Михайлюк О.А. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ОСВІТИ З ВИМОГАМИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Натуркач Р.П. ВИБОРЧЕ ПРАВО ЯК КАТЕГОРІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Щербанюк О.В. МИРНІ ЗІБРАННЯ ЯК ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДОМ СВОЄЇ СУВЕРЕННОЇ ВЛАДИ


РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бочарова Н.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ГАЛУЗІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Верховець К.С. СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ ЗА ЧИННИМ СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ: ПІДСТАВИ ТА ПРОЦЕДУРА

Волощук О.Т. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА КОМПЕТЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ

Давид Л.Л. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Діковська І.А. БЕЗВІДКЛИЧНА ОФЕРТА У МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ОБОРОТІ

Іваненко М.А. СПІВВІДНОШЕННЯ РЕСТИТУЦІЇ ТА КОНДИКЦІЇ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Короєд С.О. ПРОЦЕСУАЛЬНА ЕКОНОМІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Курило М.П. ДО ПИТАННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ УНІФІКАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ

Левківський Б.К. ЗАХИСТ ПРОКУРОРОМ СУБ’ЄКТИВНИХ СІМЕЙНИХ ПРАВ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВА ДИТИНИ НА НАЛЕЖНЕ ВИХОВАННЯ

Маслова-Юрченко К.О. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО АНДЕРРАЙТИНГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Піддубна В.Ф. ЩОДО ПИТАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО РЕЛІГІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Рашківська В.В. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСТАВИ

Рогач О.Я. ЗЛОВЖИВАННЯ ПОЗИВАЧЕМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ПРАВОМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ст. 207 ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Тупицька Є.О. ПОНЯТТЯ ТА МІСЦЕ ДОГОВОРУ НОВАЦІЇ БОРГУ У ПОЗИКОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В СИСТЕМІ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ


РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бурило Ю.П. НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Никитченко Н.В. ЄВРОПЕЙСЬКІ МОДЕЛІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Потудінська О.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

Шуміло І.А. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОРПОРАТИВНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ В УКРАЇНІ


РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Голікова К.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кравцов Д.М. ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ «НАЛЕЖНА ПРАЦІВНИКУ ЗАРОБІТНА ПЛАТА»

Лук’янчиков О.М. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЯК САМОСТІЙНИЙ ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА

Павлів-Самоїл Н.П. ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ МОЛОДІ: ПРИЧИНИ ТА НЕДОЛІКИ

Сокол М.В. ПОНЯТТЯ ТА КРИТЕРІЇ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ

Фещук В.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ


РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Макаренко О.Ю. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕВОЛЮЦІЇ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НАДРА ТА РЕСУРСИ НАДР В УКРАЇНІ

Петрова І.Г. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ТА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Артеменко І.А. МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Бережна І.А. ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ЗМІСТ УЧАСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Гарник К. Ю. ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Дашкевич В.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Джафарова О.В. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДОЗВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Дроздов О.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 171-2 КАС УКРАЇНИ У АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДАІ

Ігнатченко І.Г. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ СНД

Кириленко Є.В. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: ЗАПРОШЕННЯ ДО ДИСКУСІЇ

Корсун С.І. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО У СИТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Кхасраві О.З. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА КУРДИСТАНСЬКОГО РЕГІОНУ РЕСПУБЛІКИ ІРАК

Лозинський Ю.Р. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Малина І.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Марченко О.О. ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ СПОРИ ЩОДО ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Микитась І.М. ВЗАЄМОДІЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Міловідова С.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Музика-Стефанчук О.А., Федоров М.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ВИНИ СУБ’ЄКТІВ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Ніщимна С.О. САМОСТІЙНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

Опацький Р.М. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Пархомчук Р.І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПОГОДЖЕННЯ ПЛАНІВ САНАЦІЙ ТА МИРОВИХ УГОД У СПРАВАХ ПРОБАНКРУТСТВО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ДЕРЖАВНОЮ ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ

Сквірський І.О. ДО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМУ СУБ’ЄКТІВ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Смерницький Д.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Смирнова Е.Г. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Собакарь А.О. АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Стрельченко О.Г., Мораренко О.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Трофімова Л.В. ПРО УНІФІКАЦІЮ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Тюн В.М. ОСОБЛИВОСТІ НАГЛЯДОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРАТУРИ У ПРОВАДЖЕННІ ПО СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Хандусенко Д.І. СУБ’ЄКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Шульга Т.М. К ВОПРОСУ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ КАК ФОРМЕ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ


РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бабенко А.М. ГЕОГРАФІЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ: ЩО ОЧІКУЄ УКРАЇНУ ЧЕРЕЗ 10 РОКІВ?

Бердиченко І.О. МАРКА АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ, ЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 199 КК УКРАЇНИ

Брящей Р.І. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Головійчук Л.Т. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ – ПРАЦІВНИКА МИТНИХ ОРГАНІВ

Евдокимова Е.В. О КОНКУРЕНЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

Климкін В.М. КРИМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКІЙ ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Орловська Н.А. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ІНСТИТУТУ ВИХОВАТЕЛЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСАХ УКРАЇНИ

Пашковська М.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ МІЛІЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У ПРОФІЛАКТИЦІ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Политова А.С. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Сметаніна Н.В. ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗЛОЧИННОСТІ В ПОСТРАДЯНСЬКІЙ КРИМІНОЛОГІЇ

Стасенко В.І. ДО ПИТАННЯ ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНОЇ ВУЛИЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Чуб І.М. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ВТРУЧАННЯ» У ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ АБО ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Юрченко О.Ю. ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ТА ІНТЕРНЕТІ (ВІКТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)


РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гідулянова Є.М. ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

Гловюк І.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОД

Заєць О.М. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСОБОЮ, РІЧЧЮ АБО МІСЦЕМ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ

Крикливець Д.Є. ВТІЛЕННЯ ЗМАГАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Курман О.В. СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ АБО БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ

Литвин О.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ВИЗНАННЯ СУДОМ НЕДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ У СТАДІЇ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Луцик В.В. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ ЯК ФУНКЦІЯ ПРОКУРАТУРИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НІМЕЧЧИНИ

Нагорний В.В. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ЗА УЧАСТЮ ПРАВОСЛАВНИХ СЕКТАНТІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В 1801-1855 РОКАХ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ)

Пунда О.О. ПРАВО НА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Романцова С.В. ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ


РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Яновська О.Г. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ВІДКРИТОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ