Найближчий випуск

Прийом статей:

до 30 червня

Публікація на сайті:

31 липняОпубліковано

новий номер

№ 1/2020 від 10.06.2020.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бахновська І.П., Лалуєва А.О. ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЮРИСТА: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ

Вашкович В.В. ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО БЛАГОДІЙНІСТЬ В ІСТОРИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ДЖЕРЕЛАХ

Іванюра І.С. СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В УКРАЇНІ

Коба М.М. ПРАВОВА КУЛЬТУРА: МОДЕЛІ СТРУКТУРО-СИСТЕМИ

Козинець О. Г., Соболєв В.С. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МАС У ДЕРЖАВІ ТА СУСПІЛЬСТВІ У ВЧЕННІ Х. ОРТЕГИ-І-ГАССЕТА

Мазур Т.В. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ РЕЄСТРІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ

Макарчук В.В. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ В СРСР

Маркович Х.М. АДВОКАТУРА УКРАЇНИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ РАКУРС

Мельник О.О. АГРАРНА РЕФОРМА П.А. СТОЛИПІНА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАНОВИЩЕ СЕЛЯН ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Саблук С.А. МЕТОДИ І НОРМАТИВНІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЗІ ЗРАДНИЦТВОМ ТА ДЕЗЕРТИРСТВОМ НА ДЕОКУПОВАНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1942–1945 РР. (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Самофалов Л.П., Самофалов О.Л. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗНАНЬ ПРО СКЛАД ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Стеценко Н.С. ЕВОЛЮЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У XVIII – НА ПОЧАТКУ XX СТ. В США

Харута В.Ф. ІНСТИТУТ НАРОДНОГО ВЕТО В ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ДОСВІД ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ

Хаустова М.Г., Бондарева А.М. ІДЕОЛОГІЧНИЙ СКЛАДНИК ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Чепульченко Т.О., Крутікова І.Д. СПІВВІДНОШЕННЯ РЕФЕРЕНДУМУ З ІНШИМИ ФОРМАМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ПРАВОТВОРЧОСТІ

Чернік С.Д. КОНСТИТУЦІЙНА ДЕРЖАВА В ПОГЛЯДАХ Є.В. СПЕКТОРСЬКОГО

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Анісімов О.В. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРАВОСУДДЯ

Байрачна Л.К., Черниш В.В. ПРАВО НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ: ТЕОРІЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

Білак О.П. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ У НАУЦІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Зінченко О.В., Щербина В.А. ОСОБЛИВОСТІ ІНДІЙСЬКОГО І БРАЗИЛЬСЬКОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Котляренко О.П., Приполова Л.І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗБРОЇ ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ: ДО ПИТАННЯ КОНВЕНЦІАЛЬНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Лукаш Т.В. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

Петришина М.О., Федоровська М.А. ПАРЛАМЕНТСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

Пономаренко А.Б., Ковальов Д.В. ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В РАЗІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ

Скрипник Ю.О. ІМПІЧМЕНТ: ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Чиркін А.С., Волович Д.О., Тищенко О.С. ОСОБЛИВОСТІ ІБЕРІЙСЬКОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Чиркін А.С., Ритова В.О., Хоменко А.В. ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА АБОРТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Шутова О.С., Хайрулліна Д.І. ІНСТИТУТ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Амеліна А.С. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Анікіна Г.В. ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Ахмедова А.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Березніцький Д.А. КОНСИЛІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Волошина Г.О. ЗАСТОСУВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНСЬКИМИ СУДАМИ: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗА 2014–2019 РОКИ

Воротинцева І.В. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Грабар Н.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Демків Р.Я. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ (ЕМАНСИПАЦІЯ) НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ, ЯКА ЗАПИСАНА МАТІР’Ю АБО БАТЬКОМ ДИТИНИ

Дилігул А.С., Аксютіна А.В. ГЕНЕЗА АНТРЕПРЕНЕРСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПРОДЮСЕРСЬКИХ ПОСЛУГ

Ковальчук О.С., Самілик Л.О. ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПРО РОЗЛУЧЕННЯ

Ліснича О.М. ОРГАНИ Й ТКАНИНИ ЛЮДИНИ ЯК ОСОБЛИВІ ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Мосейчук А.І. НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ДІТЕЙ, УСИНОВЛЕНИХ ІНОЗЕМЦЯМИ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Москалюк Н.Б. ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕКВІЗИЦІЇ В СИСТЕМІ НАБУТТЯ ПРАВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Нагнибіда В.І., Стецков Д.Д. ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЯ АРБІТРАЖУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ СПОРІВ

Романюк У.В. ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В Е-КОМЕРЦІЇ (ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ)

Сердечна І.Л. ЧЕРГОВІСТЬ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Строга Є.О. СТАНДАРТ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ: ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Тищук Н.О. ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ МАЛОЛІТНІМИ ОСОБАМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Турчин Н.В. ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

Уколова В.О. ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРАВОЧИНІВ

Уколова Є.О., Боровенська Г.В. СПАДКУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Фенюк А.Р. ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОБРЕ ВІДОМОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Харченко О.С., Каращук О.О. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА МИТНОМУ КОРДОНІ

Цувіна Т.А. ПОВТОРНА УЧАСТЬ СУДДІ У РОЗГЛЯДІ СПРАВИ МІЖ СТОРОНАМИ: ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ЩОДО ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ СУДУ В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Чепис О.І. БАЛАНС І ДИСБАЛАНС ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Чуйко В.О. ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Боднарчук О.Г., Боднарчук О.І. СУЧАСНИЙ СТАН ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Бочков П.В. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Манзюк В.В., Заборовський В.В. ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Машковська Л.В., Коваленко-Чукіна І.Г. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕКОМЕРЦІЙНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Полосенко К.В. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗА НЕІНІЦІЮВАННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бондар О.С. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА КАНАДІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Веклюк О.В. ТВОРЧІ ВІДПУСТКИ, ЯКИМИ КОРИСТУЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Журавльов С.В. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

Світенок М.І. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Сенюта І.Я. ОКРЕМІ ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА ПРИ СКОРОЧЕННІ ЧИСЕЛЬНОСТІ АБО ШТАТУ

Солодовникова А.Д., Ганджа В.І. ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ЖІНОК В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ

Соцький А.М. САМОЗАЙНЯТА ОСОБА ЯК ОКРЕМИЙ СУБ’ЄКТ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Антонюк У.В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

Бондарчук Н.В., Дубенкова М.А. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Єфремова І.І., Ломакіна І.Ю. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Кирєєва І.В., Коробцова Д.В. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Аблов Є.В. ОСОБЛИВОСТІ ПІДСУДНОСТІ ТА СТРОКІВ ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРОХОДЖЕННЯМ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Більченко А.Г., Сайчук О.К. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ КАРАНТИННИХ НОРМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

Божук І.І., Фоменко Ю.О. ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Гарбінська-Руденко А.В., Сливка А.В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВСТАНОВЛЕННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ ІЗ ВЛАСНИКІВ СОБАК

Грищук А.Б. ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПІДСТАВИ, ПОРЯДОК, НАСЛІДКИ

Дмитрик А.Б. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОБРОСОВІСНУ КОНКУРЕНЦІЮ

Дорофеєва Л.М., Корнєва Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Журавель Я.В. МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Завадський А.А. ІНФОРМАЦІЙНА ТА КІБЕРБЕЗПЕКА АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ (ДОСВІД США)

Іщук Д.О. ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

Козинець І.Г., Приходько В.О. ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Колеснікова М.В. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Корнієнко М.В. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОСВІТНЬОЮ СФЕРОЮ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ)

Котельницька В.Л. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СУДУ В УКРАЇНІ

Коц Д.В. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ

Кравченко І.А. ОБ’ЄКТ СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 173 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Левчук В.Д. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА КОДИФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Лозинський Ю.Р. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Мельник В.І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Менів Л.Д. ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Миронюк С.А. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА СЕРВІСНО-ОБСЛУГОВУЮЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІЦІЇ

Моісєєв М.С., Андрійченко Н.С. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ1

Надобко С.В. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Піддубний О.Ю. ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ ПОРІВНЯНО З МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ

Проць І.М. ОКРЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ОБМЕЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Сорока Л.В. ОРГАНИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Тімашов В.О., Вашко Я.І. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Топольніцький В.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ЗБРОЇ ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ

Ховпун О.С., Муляр Г.В. МЕДИЧНА РЕФОРМА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Шамрук Н.Б., Ісаєнко К.С. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ

Шморгун В.В. ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Ярошенко А.С., Чечель А.О., Марочко А.А. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ З УРАХУВАННЯМ ПОЗИТИВНОГО ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Андрушко А.В. СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СВОБОДИ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Антонюк Н.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ

Горячковська Д.А., Кузина М.-О.С. МЕТА ПОКАРАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Губський В.Є., Тищенко К.С. ОСВІТА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Дільна З.Ф., Устрицька Н.І. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ

Дунай В.О., Яцик Т.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД

Єдинак І.В. РОЗГОЛОШЕННЯ ТАЄМНИЦІ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ЯК ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЕЮ 163 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Й СТАТТЕЮ 267 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Журок Н. Г., Курбатова Д.Л. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ

Камінський П.В. ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИМУШУВАННЯ» У КОНТЕКСТІ СТ. 151-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Ключникова Н.В. ДОСВІД ЛИТВИ ТА ПОЛЬЩІ У СФЕРІ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Кукуріло Д.О. ВІК, З ЯКОГО НАСТАЄ КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО Й ЗАКОНОДАВСТВО ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

Лубенець І.Г., Наумова І.В., Толочко Г.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧІВ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ)

Мицька О.І. ОКРЕМІ ПРИНЦИПИ ПРИЗНАЧЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ

Нанка А.О., Філімонова Ю.О. ПРАЦЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Нестерова І.А. ЩОДО ДЕЯКИХ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Пересада Д.С., Івер І.О. ІНСТИТУТ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ

Піттель А.І., Гармаш В.В. РЕЖИМ ОСОБЛИВИХ УМОВ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ ВІРУСУ COVID-19

Потапова Л.В., Морозов Я.І. СТАТТЯ 441 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «ЕКОЦИД» ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЮ ПРАВ ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕЧНЕ І ЗДОРОВЕ ДОВКІЛЛЯ

Прокеіновa Маргіта, Менджул М.В. ЕЛЕМЕНТИ КОРУПЦІЇ У ЗЛОЧИНІ ШАХРАЙСТВА В РАЗІ БАНКРУТСТВА ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Скиба С.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ

Скок С.Г. ОКРЕМІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОВТОРНОСТІ ТА РЕЦИДИВУ УМИСНОГО ВБИВСТВА

Сокоринський Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИМОГ РЕЖИМУ В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТАХ У ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ПРАВ УВ’ЯЗНЕНИХ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ

Стогній О.А. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Філіпп А.В. РОДОВИЙ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Франчук В.В., Корецка-Шукєвіч Д.Д. ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Хряпінський П.В., Світличний О.О. ПЕРЕОЦІНКА СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДЕЯКИХ ЗЛОЧИНІВ ЩОДО СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ МАЛОЛІТНЬОЇ ОСОБИ

Шалгунова С.А., Шевченко Т.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ В ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Школа С.М. ПОНЯТТЯ БАНДИ В УКРАЇНСЬКОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ХІХ – ХХІ СТ. СТ.

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гловюк І.В., Гринюк В.О., Ковальчук С.О. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВОЇ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ПСИХІЧНО ХВОРИХ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Городецька М.С. РЕАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРЕДМЕТУ ВІДАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Климкевич Р.А. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМНОГО ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ У МЕЖАХ ЄС

Кравчук І.І., Зоріна А.С. ОСОБЛИВОСТІ Й ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРОВАДЖЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У МЕЖАХ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Кубарєва О.В. КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ УЧИНЕННЯ ПІДКУПУ ВИБОРЦІВ

Ліщинська В.О. ПОРІВНЯННЯ ІНСТИТУТУ ПРИСЯЖНИХ В ІНОЗЕМНИХ КРАЇНАХ

Марченко Т.Ю. СУТНІСТЬ ПРАВА ОБВИНУВАЧЕНОГО НА ДОСТАТНІЙ ЧАС ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СВОГО ЗАХИСТУ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЗА 2019 РІК

Матвєєв О.В. ПРАВИЛА ДОПУСТИМОСТІ ТА НЕДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ, ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЇХ ПОРУШЕННЯ

Могила В.С. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ КЛОПОТАННЯ СЛІДЧОГО ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРИМУСОВЕ ВІДБИРАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ

Мудрецька Г.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СЛІДЧОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Позняк Я.С. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ОСІБ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ

Приймак І.В. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Процюк О.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ДОПИТУ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

Пшенічнова З.І., Севастьянова А.Ю. ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ

Сидорчук В.В. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ І НЕЗАЛЕЖНОСТІ СЛІДЧОГО

Соколов О.С. ОБІГ ОБ’ЄКТІВ З ОЗНАКАМИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ЯКІ КЛАСИФІКУЮТЬСЯ ВИРОБНИКОМ ЯК СТАРТОВІ ПІСТОЛЕТИ ТА РЕВОЛЬВЕРИ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Торбас О.О. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ ПІД ЧАС ЗАТВЕРДЖЕННЯ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Христов О.Л. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМ СПІВПРАЦІ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ

Цибульник Г.І., Линник О.В. СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ВІДСУТНОСТІ ОБВИНУВАЧЕНОГО («IN ABSENTIA»)

Шеленіна К.Г. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, УЧИНЕНИХ ЗАСУДЖЕНИМИ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ТА ВІДПОВІДНИЙ АЛГОРИТМ ДІЙ СЛІДЧОГО

Шумейко Д.О. ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СПЕЦІАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Діхтярь А.В., Овчаренко О.М. АДВОКАТСЬКА ЕТИКА У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Корчака Є.О., Самборська О.Ю. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Коцкулич В.В., Берч С.С. СУД ПРИСЯЖНИХ ЗА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЮ (КЛАСИЧНОЮ) МОДЕЛЛЮ: СУТНІСНІ ОЗНАКИ

Муштай Н.О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АДВОКАТУРИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ПОРІВНЯНО З МІЖНАРОДНИМ ДОСВІДОМ

Романюк В.В. ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДВОКАТА В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Баша К.А. ЩОДО ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «КАТУВАННЯ», «НЕЛЮДСЬКЕ ПОВОДЖЕННЯ», «ТАКЕ, ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЯ ЧИ ПОКАРАННЯ» ВІДПОВІДНО ДО ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Біла-Кисельова А.А. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПЕРІОД ПОШИРЕНЯ COVID-19: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Бундз Р.О. НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВ, ЩО РЕГУЛЮЄ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОВЕРНЕННЯМ АБО РЕСТИТУЦІЄЮ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Геєць І.В. ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ І ПРАВА ЛЮДИНИ В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ КОНТЕКСТІ

Григоров О.М. ДЕЛІМІТАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО ТА КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ

Дешко Л.М., Буличева Н.А., Альонкін О.А., Дерунець Н.О., Михайловський В.І. МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПРИНЦИП МЕРЕЖЕВОГО НЕЙТРАЛІТЕТУ ТА ЇХ РОЛЬ В РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Dotsenko R.A. SELF-DETERMINATION RIGHT IN THE CONTEXT OF FALKLANDS CONFLICT

Клєцова Н.В., Волченко Н.В., Курило О.М. НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОВГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ У НІМЕЧЧИНІ В РАМКАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Прогонна О.О. РОЛЬ ОСОБЛИВИХ ТА ОКРЕМИХ ДУМОК У ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН

Стельмахов В.Ю., Бондарчук В.Я. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ

Сухопар А.А., Мананкова І.В. ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄСПЛ

Тітко Е.В., Божук І.І. ПРАВО НА ЗМІНУ ПО БАТЬКОВІ: ПРАКТИКА ЄСПЛ ТА ДОСВІД УКРАЇНИ

Чередниченко К.Ю., Кохан А.С. ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ У СВІТЛІ СТАТТІ 4 ЄКПЛ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

Шельчук Т.С., Глинська О.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТ. 2 ЄКПЛ

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Мельничук Ю.І. ЕКОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ

Палий О.Н., Форманюк В.В. ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ В ПРАВЕ

РЕЦЕНЗІЇ

Бєлов Д.М. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ВАЛЕРІЯ СИРОВАЦЬКОГО «ДЕРЖАВНИЙ ПРИМУС: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ»

Ніщимна С.О. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Н.І. АТАМАНЧУК «ПРАВОВІ ОСНОВИ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ»

Щербанюк О.В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЧЕЧЕРСЬКОГО ВІКТОРА ІВАНОВИЧА «ПРАВО НА РЕПРОДУКЦІЮ (ВІДТВОРЕННЯ) В СИСТЕМІ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»

Подцерковний О.П. ГРУНТОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ НАУКИ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ПЛЕНЮК МАР’ЯНИ ДМИТРІВНИ ТА КОСТРУБИ АНАТОЛІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА «ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В ДОКТРИНІ ПРИВАТНОГО ПРАВА»)

Руденко М.В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ДЕМЕНЧУК МАРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ «РОЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ»

Гріненко О.О. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Н. М. БАКАЯНОВОЇ «ОСНОВИ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ»

Духневич А.В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Т. Є. ХАРИТОНОВОЇ «ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЧУЖІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»