Найближчий випуск

Прийом статей:

до 30 червня

Публікація на сайті:

31 липняОпубліковано

новий номер

№ 1/2020 від 10.06.2020.

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Братасюк М.Г. СУБ’ЄКТИВНИЙ ВИМІР РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

Зігунов В.Ю., Михайліченко М.А., Калюжна С.В. «ЄВРЕЙСЬКЕ ПИТАННЯ» В ПОЛІТИЦІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Калаченкова К.О. ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК СКЛАДНИК РОЗВИНЕНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Маложон О.І. ЗВ’ЯЗКИ СУДІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ З ОСОБЛИВИМ НАГОЛОСОМ НА РОЛІ СУДІВ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Матвєєва Т.О. ПРАВО СТАРОДАВНІХ АФІН

Науменко О.П. ФУНКЦІЇ ПРАВОЗАХИСНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Обушенко Н.М. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Суперсон О.О. СУДОВІ АКТИ В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ АКТІВ

Терещук Д.С. ТЕНДЕНЦІЯ УНІВЕРСАЛІЗАЦІЇ ТА УНІФІКАЦІЇ ПРАВА ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНУ ПРАВОВУ СИСТЕМУ

Турянський Ю.І. ДИСКУСІЙНІ АCПЕКТИ ПРАВА НА ТРАНСПЛАНТАЦІЮ ОРГАНІВ ТА ТКАНИН

Хаустова М.Г., Пилипчук А.В. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ

Хаустова М.Г., Подорван О.О. СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ І СУДОВА ПРАКТИКА

 

РОЗДІЛ 2 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Алмаші І.М. КОМПЕНСАЦІЙНІ ПРАВА ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ НА ВИЩУ ОСВІТУ В УКРАЇНІ

Бобріченко В.В. РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Бончук Н.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

Кравченко М.Г. ПРОЦЕДУРНІ ПРАВА: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ

Ларін Є.О. МІСЦЕ ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ

Митник О.В. ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Перепьолкін Д.С., Перепьолкін С.М. ТИПОЛОГІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ

Пікалюк С.С. ЩОДО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА: КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА

Рябовол Л.Т. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У СФЕРІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Сінькевич О.В. ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА: СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ

Танько А.В. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ

Черняк Є.В. РОЛЬ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ В ОХОРОНІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Чечерський В.І. ВІДМОВА ВІД ІМПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНУ IN VITRO ЯК СКЛАДНИК РЕПРОДУКТИВНОГО ВИБОРУ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Вовк М.З., Юркевич Ю.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСОМ

Грабовська Г.М., Побережнюк В.А. ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ В СИСТЕМІ ПРАВОВИХ ФОРМ УЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Гуйван П.Д. НАУКОВІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОКТРИНИ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СУДІВНИЦТВА

Канзафарова І.С., Святошнюк А.Л. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Кожевнікова А.В. ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Коханська М.Л. ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Крупник Р.В. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В РАЗІ ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Мехеда В.Д. ПРО ЗМІСТ ДОГОВОРУ ІНЖИНІРИНГУ

Микуляк П.П. КЛАСИФІКАЦІЯ САМОКОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗА СУБ’ЄКТАМИ ЇХ ІНІЦІЮВАННЯ

Плєва В.А., Мазур В.В. СУДОВІ ВИТРАТИ В РАЗІ ВИЗНАННЯ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ

Погребняк О.С. СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ

Погуть О.П. ЛІКВІДАЦІЯ НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Рязанцев О.Є., Рязанцева Н.О. ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ЖИТЛОВИХ ПРАВ І ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО В СУЧАСНІЙ СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Сердюк О.О. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Єремєєв А.В. КОМПАНІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСОБА: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ У КОНТЕКСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Хомко Л.В. ПОВНОВАЖЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Зімін М.В. ПОНЯТТЯ «ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ» В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДОКТРИНІ

Поклонська О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Сіроха Д.І. НОРМОТВОРЧА ТЕХНІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОСТІ Й УЗГОДЖЕНОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ ПРАЦІ

Терницький С.М. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Процько М.И. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В УКРАИНЕ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Аністратенко Ю.І., Стадник Д.М. ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ

Банах С.В. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ У ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ

Безега В.В. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ

Богданов А.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Болдіжар С.А. КЛОНУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЦІЛІСНОСТІ ОСОБИ

Бондаренко О.М. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕТАПІВ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВОГО СПОРУ В ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

Булатін Д.О. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

Городецька І.А. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Даниленко А.О. ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА АДМІНІСТРАТИВНУ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Дегтярьова С.В. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Доронін І.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

Єрмаков Ю.В. ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ МІГРАЦІЇ

Жуков М.С. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ, ОЗНАК ТА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кадегроб А.І. ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНИХ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ

Калініна І.В., Хаваліц І.І. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Кандиба С.В. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Кириченко Ю.М. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯДКУ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Кондратенко В.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Костіна М.Г. ПОНЯТТЯ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Кошиков Д.О. СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Крилов Д.В. ДОСВІД ДЕРЖАВ АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Куркова К.М. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ: ПРОБЛЕМА НОРМОТВОРЧОСТІ (ДОСВІД УКРАЇНИ ТА США)

Левченко Д.С. ОЦІНЮВАННЯ ефективності публічного адміністрування  за допомогою громад СЬКОСТІ В УКРАЇНІ

Лесько Н.В., Сливка М.М., Красько С.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ

Логвиненко Б.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Майоров В.В. ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ОКРЕМІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ТА ВИДІВ

Марин П.П. ЗВІЛЬНЕННЯ З ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ ЯК КАТЕГОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

Мельник О.П., Ковтун В.М. ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЯК ШЛЯХ ДО ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ СПОЖИВАЧІВ

Моргунов О.А. МЕТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Мулявка Д.Г. СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ТА НЕДЕРЖАВНОЇ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Обрусна С.Ю., Дзюман Л.В., Шаповал Т.Б. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СУДУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Окопник О.М., Слюсар І.В. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ

Перова Л.В. УЧАСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО КОМПОНЕНТУ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ ООН ІЗ ПІДТРИМАННЯ МИРУ

Піддубний О.Ю., Драчевська О.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ

Семіног С.В. ПРАВА ДІТЕЙ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Сичева О.В., Калініна І.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Сіделковський О.Л. ЄДИНИЙ МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: ДО ПИТАННЯ ПРО ПОШУК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ШЛЯХІВ УПРОВАДЖЕННЯ

Сітар Д. ПРИНЦИПИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОВНОВАЖЕНЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Сливка М.М., Лесько Н.В. ПРО НЕОБХІДНІСТЬ КОНКРЕТИЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Сорока Л.В. ЛІЦЕНЗУВАННЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ США

Сташків Я.Я. СИСТЕМА СЛУЖБИ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ  В СИСТЕМІ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ І В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Столбовий В.М. СТРУКТУРА СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стріяшко Г.М., Барановська В.В., Дорошенко Ю.І. ПОДАТКОВИЙ КОМПЛАЄНС ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОГО УСУНЕННЯ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ

Фесенко Т.В. ҐЕНЕЗА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Фролов Ю.М., Фролова Г.І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Чечетт С.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ФІНАНСОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ

Шестак Л.В. ОБСТАВИНИ, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Шустрова К.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ КРИПТОВАЛЮТОЮ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Андрушко А.В. НАУКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ПРО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ

Глоба М.М. ПРИМИРЕННЯ З ПОТЕРПІЛИМ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ В ЗАРУБІЖНОМУ ПРАВІ

Давидович І.І. ЛЖЕСВІДЧЕННЯ І ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ДОКАЗІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ США ТА УКРАЇНИ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Довбань І.М. КРИМІНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ

Колодчин В.В. ЩОДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ПРАВ УВ’ЯЗНЕНИХ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ

Лугіна Н.А., Левчишина В.В., Щербатюк Я.Б. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО КІБЕРЗЛОЧИНЦЯ

Мохончук С.М. ЧИ ПОТРІБНО ЗМІНЮВАТИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНІ СТАТТЮ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ?

Полях Є.В. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

Рогатинська Н.З. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У МИТНІЙ СФЕРІ

Романівка З.Є. Знаряддя та засоби вчинення злочину  як ознака об ’єктивної сторони складу злочину

Сазонов В.В. ЗАХОДИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Толкач А.М., Пророченко В.В. ПРОФЕСІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

Топчій В.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Устюжанінова О.Т. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Яковець І.С., Карелін В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ РОЗПОРЯДКУ ДНЯ ЗАСУДЖЕНОГО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Арешонков В.В. ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ

Войтович Є.М. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗНИКНЕННЯ ЛЮДИНИ

Горбонос В.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ

Діденко Є.В. СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ

Завидняк І.О. УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА У ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ЙОГО КОНСУЛЬТАТИВНА ДОПОМОГА

Колісніченко В.В. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

Корчева Т.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Ламбуцька Т.О. ГОЛОВУЮЧИЙ У СУДІ ПРИСЯЖНИХ: РОЛЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Слива Ю.М., Кислий А.М. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Томин С.В. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ПІДОЗРЮВАНОГО З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Циганюк Ю.В. КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Єднак В.М. ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ФУНКЦІЙ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Іваницький С.О. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЗАКОННІСТЮ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Ковальова Я.О., Волчкова М.І. АДВОКАТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Нагнибіда В.І. АРБІТРАЖНА УГОДА ЯК ПІДСТАВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Швець Р.Ю. АДВОКАТУРА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Бордіженко В.А. МІЖНАРОДНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО КОМІТЕТУ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

Невінчаний М.О. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Оніщенко В.В. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В БІЗНЕС-СФЕРІ

Стрижак І.В., Філяніна Л.А. ПРИВАТНІ ВІЙСЬКОВІ КОМПАНІЇ: ФЕНОМЕН ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІТИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Олексюк М.М. КОНЦЕПЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

 

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Костицька І.О. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТУ: ПОНЯТТЯ, ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА

Гомонай В.В. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Вовк П.В. ЗАХИСТ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРИВАТНИХ ОСІБ ЯК МІСІЯ ІСНУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА