Найближчий випуск

Прийом статей:

до 30 червня

Публікація на сайті:

31 липняОпубліковано

новий номер

№ 1/2020 від 10.06.2020.

Повернутися до вибору мови

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Дашковська О.Р. ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

Дудченко О.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ПРАЦІ УСРР У 1920-Х РОКАХ

Журавська Д.А., Бахновська І.П. АСПЕКТИ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА

Іванченко О.М. НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА)

Котенко М.В. ІНТЕГРАТИВНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ ЯК ПІЗНАВАЛЬНА ОСНОВА ЦІННІСНО-ПРАВОВОГО ВИМІРУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Кравчук В.М., Сташків Н.М. РЕПУТАЦІЯ СУДДІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ПОВАГИ ТА ДОВІРИ ДО СУДУ

Лапчевська К.В., Письменна О.П. РИМСЬКЕ ПРАВО ЯК НАДІЙНИЙ ФУНДАМЕНТ СИСТЕМИ ПРАВА УКРАЇНИ

Лепіш Н.Я., Павлович-Сенета Я.П. ДІЯ АКТІВ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА В ЧАСІ

Настюк А.А. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВЕЛИКОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ КНЯЗІВСЬКОЇ ВЛАДИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Рибалкін А.О., Зєлєніна М.В. ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В НАЦІОНАЛЬНУ ПРАВОВУ СИСТЕМУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Страшинський Б.Р. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА

Шевцова А.В. СПІВІСНУВАННЯ ПОЗИТИВІЗМУ ТА ЮСНАТУРАЛІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ ТРАДИЦІЇ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Волошенюк Н.М. ОБМЕЖЕННЯ ВЕДЕННЯ ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ У СУЧАСНІЙ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

Гришко Л.М. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Петришина М.О., Оболєнцева М.А. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Полховська І.К., Бражник А.А. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТРАНСГЕНДЕРІВ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Фролов Ю.М., Фролова Г. І. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ НА КОРИСТУВАННЯ ОБ’ЄКТАМИ ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ НА КОНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ

Чечерський В.І. ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА РЕПРОДУКТИВНЕ ВІДТВОРЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Шкабаро В.М. КОНСТИТУЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Шутова О.С., Пісоцький А.Ф., Новицький Д.В., Сисова А.І. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА КІНЕМАТОГРАФІЇ В УКРАЇНІ: ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Адамова О.С. АЛІМЕНТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОДРУЖЖЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Андрієвська Л.О., Варбанський О.В. ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА НОРМА ПРАВА ТА НОРМА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Андріїв В.І., Вівчарук Д.П. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ТИПОВОГО ДОГОВОРУ

Білоусов Ю.В. ГАРАНТІЇ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ: МІЖНАРОДНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Гуйван П.Д. ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ПРИВАТНІСТЬ У СФЕРІ НЕДОТОРКАНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Євко В.Ю., Піхурець О.В. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ, ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

Заборовський В.В., Манзюк В.В., Стойка А.В. СПЛАТА СУДОВОГО ЗБОРУ ЯК МОЖЛИВЕ ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ПІД ЧАС ОСКАРЖЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ В ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Кохан Г.Л., Пацера Ю.О. ВИЗНАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ОДНОСТАТЕВИЙ ШЛЮБ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА В УКРАЇНІ

Майкут Х.В. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯМ У КОНТЕКСТІ ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 1950 Р.

Світлична Г.О. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ

Філінович В.В., Новгородська І.М. ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНИКІВ ДОМЕННИХ ІМЕН

Цувіна Т.А. НАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ АПЕЛЯЦІЇ ТА ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД: ДЕЯКІ ЗАУВАГИ В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Чепис О.І. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ІНТЕРЕСІВ У ПРАВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Чернега В.М. ЗОБОВ’ЯЗУЮЧІ НОРМИ СІМЕЙНОГО ПРАВА ЯК ОБ’ЄКТИ НАУКОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Шапіро В.С., Курова А.А. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гусь А.В. ПРАВОВА ПРИРОДА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Коптяєва А.Ю., Тимченко Л.М. КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ: ГЕНЕЗИС ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Поклонська О.Ю., Бойко К.С., Шуміленко Ю.О. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЙОГО МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Руденко Л.Д., Бенько А.В. ПРОЦЕДУРА “SQUEZZE-OUT” В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ

Руденко Л.Д., Лук’яненко М.П., Гончаренко Я.Ю. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ САМОРЕГУЛЬОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Токунова А.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Шпомер А.І., Лозицька Я.А. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК ВИХОДУ ТА ПРИМУСОВОГО ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ГОСПОДАРСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Юркевич Ю.М. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАТУТНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Амелічева Л.П. ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ – ОСНОВНА ЗАСАДА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Горелік Д.С., Нагорна О.О. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ДОБОРУ КАДРІВ

Грабовська Г.М., Хомченко О.В. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Мельничук О.Ф., Мельничук М.О. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ

Смолярова М.Л. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МЕХАНІЗМ ПРАВОВОВОГО СТУМУЛЮВАННЯ» У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Заболотна Н.Я., Протиняк А.Р. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Махно Н.В. ПРАВОВА ОХОРОНА ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ, ЩО ВІДНЕСЕНІ ДО КАТЕГОРІЇ ЛІКУВАЛЬНИХ

Павлюченко Ю.М. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ

Шуміло О.М. «ЖИВЕ СРІБЛО»: «ПРИВАБЛИВІСТЬ» ТА НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ, ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Ярошенко А.С., Голобородько В.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Аксютіна А.В. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ КУЛЬТУРНИМИ ПОСЛУГАМИ

Греца Я.В. ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ РЕЗИДЕНТСЬКОГО СТАТУСУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ – ІЗИЧНИХ ОСІБ У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Диська Д.Г. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОГО ТА ПРАВОВОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Завадський А.А. ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ СИСТЕМАХ: ЕТИЧНІ ЧИННИКИ, СВІТОВИЙ ДОСВІД

Карпушин Г.Л. НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО З ПАРКУВАННЯМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ

Козинець І.Г., Макогін Н.О. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПОНЯТТЯ

Колеснікова М.В., Скиба Л.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Кондуфорова Л.В. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ

Корнійко С.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В ГАЛУЗІ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Коров’як О.Я. АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Куварзін О.С. АДМІНІСТРАТИВНІ ДЕЛІКТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОРУШЕННЯМ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Майоров В.В. ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ДОКТРИНИ РЕФОРМ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Петренко Г.О. ЩОДО ПРИНЦИПІВ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Полулях О.В., Рєзнік О.М. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЯК МОЖЛИВІСТЬ НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Пригоцький В.А., Олійник О.М. ЩОДО ВПЛИВУ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ПОДАТКОВИХ АГЕНТІВ НА ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ФІЗОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ ІМПОРТІ ТОВАРІВ

Прохоров К.О. ПРАВОВА ПРИРОДА ДЕКЛАРАЦІЙ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ременюк А.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Романюк І.О. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ ОСОБИ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ромашов Ю.С. НОРМАТИВНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Садовська І.О. ПОДАТКОВО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА

Тарасенко Я.В. ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ СУБСИДІАРНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ФЕНОМЕНУ

Тарасюк А.В. ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ СИНТЕЗ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Терещук В.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Титко А.В. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНЕ СТ. 172-9-1 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Толстоносов Д.Ю. БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ З НАСЕЛЕННЯМ

Усенко А.А. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР1 В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 22000:2005 ТА КОДЕКСУ АЛІМЕНТАРІУС2: ПОРІВНЯННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОМУ АСПЕКТІ

Химинець О.О. ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ОСВІТНІЙ І НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ

Шестак Л.В., Веремієнко С.В. ОБСТАВИНИ, ЩО ОБТЯЖУЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Школик А.М. СПЕЦІАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВОМ

Бєліков К.А. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СКЛАДІВ ВУЛИЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

Дьордяй В.І. ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ПІСЛЯ РЕФОРМУВАННЯ (КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Кабаєв В.М. СЛУЖБОВІ ОСОБИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ОСОБЛИВО ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ, ЯК СПЕЦІАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ ЗЛОЧИНІВ

Кубрак Р.М. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У КОНТЕКСТІ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО ВПЛИВУ НА ЗАСУДЖЕНИХ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ВІДХИЛЕННЯМИ

Кузь І.І. ВЗАЄМОДІЯ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ІЗ РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Ліщук Н.О. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАСИЛЬСТВО»

Лобач А.М. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ОСВІТИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Сергійчук В.В. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ШПИГУНСТВА ЯК ЗЛОЧИНУ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Устрицька Н.І. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 347 КК УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гриньків О.О. ОКРЕМІ ДОКТРИНИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї

Дубонос К.В. СУБ’ЄКТИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БАЗ БІОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ

Ільченко О.В., Бенько А.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Коломієць А.М. ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ПУБЛІЧНОГО ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ У МІСЦЯХ МАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ГРОМАДЯН

Ларкін М.О. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ЧЛЕНАМИ МОЛОДІЖНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП (ОБʼЄДНАНЬ)

Перлін С.І. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЕКСПЕРТНОІ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ

Пшенічнова З.І., Севастьянова А.Ю. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ, КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКАЗІВ

Савенко М.Є. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕВІДКЛАДНОСТІ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПЕРЕГЛЯДУ УХВАЛ СЛІДЧИХ СУДДІВ

Семеницький О.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ

Сенченко Н.М., Приходько В.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ОСІБ

Сенченко Н.М., Пророченко В.В. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ ПОСТРІЛУ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У РОЗКРИТТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Христов О.Л. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Черниченко І.В. АРЕШТ МАЙНА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЩОДО ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОВАДЖЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Шахрай К.В., Курман О.В. ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНТАКТУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО

Янішевська К.Д., Хуторянець Ж.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯПОНІЇ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Ковальова Я.О., Прядко А.О. ВІДШКОДУВАННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ

Курбатова Д.Л. ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОКУРАТУРА: ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Ліпінська І.В. ЕТИКА АДВОКАТА ТА ЙОГО РЕПУТАЦІЯ: МЕЖА СПІВВІДНОШЕННЯ

Осташова В.О., Кальян О.С., Нікітенко А.В. ДЕОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОВЕДІНКИ АДВОКАТА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Уланова Ю.В., Овчаренко О.М. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Березніцький Д.А. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕОРІЙ ТРАНСКОРДОННОГО БАНКРУТСТВА

Гончарук В.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЇХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Журок Н.Г. АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО СТАНДАРТІВ ЄС: АНАЛІЗ ДИРЕКТИВИ 2008/98/ЄС ПРО ВІДХОДИ ТА СКАСУВАННЯ ДЕЯКИХ ДИРЕКТИВ

Заїка А.В. ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ВАЛЮТНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)

Савчук К.Ю., Герасимов Г.І. ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В МЕЖАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Санченко А.Є. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СПРАВЕДЛИВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА РЕСТИТУЦІЮ ЖИТЛА І МАЙНА

Саулевич А.О., Перепьолкін С.М. ВИЗНАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЗАСУДЖЕНИМИ В УКРАЇНІ

Сушинський В.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЧАРТЕРНИХ І ЛІНІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Сыроед Т.Л. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНОГО ПРИНЦИПА НА МЕЖДУНАРОДНОМ УНИВЕРСАЛЬНОМ УРОВНЕ

Шаповалова К.Р. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВ СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЇ

Ярцева Д.Д. ОСОБЛИВОСТІ МЕЖ ДОПУСТИМОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВ

Братасюк В.М. ВПЛИВ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ ЛЮДИНИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА В УКРАЇНІ ХІV – ПОЧАТКУ ХІХ СТ.

Івануса З.З. КОНЦЕПЦІЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК КООРДИНОВАНОГО КОНТРОЛЮ НАД ВЛАДОЮ У ПРАВОВОМУ СОЦІУМІ