Найближчий випуск

Прийом статей:

до 30 квітня

Публікація на сайті:

31 травняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВ И І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Гвоздій В.А. ҐЕНЕЗА РОЗВИТКУ ОРГАНІВ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

Гунько Н.Ю. КОРИГУЮЧА ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

Орєшкова А.Ф. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ГАРАНТІЙ ПРАВ І СВОБОД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Ратушна Б.П. ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ У СУДОВОМУ ПРАВОЗАСТОСУВАННІ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Васильчук Л.Б. ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ

Ковтун В.І. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЩОДО ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ: КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ

Комар П.А. СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПРАВА ТА СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА: СУЧАСНИЙ СТАН ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ І ПРИНЦИПІВ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Кравченко М.Г. ВЧЕННЯ ПРО ОСНОВНІ ПРАВА ЛЮДИНИ: ФАКТИ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Нікітенко Л.О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Панасюк В.М. ЦЕНЗИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ

Поєдинок В.В., Косілова О.І. ВТРУЧАННЯ У ПРАВА ЛЮДИНИ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОВИХ ДОКТРИНАХ

Приполова Л.І., Котляренко О.П. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Пундор Ю.О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ ВИБОРІВ 2019 РОКУ

Сус М.С. ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ В ЧАСТИНІ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Чиж І.С. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ: УКРАЇНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Акімова А.О. СПРАВИ ЩОДО СПАДКУВАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ В ПОРЯДКУ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ОЗНАКИ ТА ВИДИ

Бобонич Є.Ф., Ковчі А.Л., Коморна О.М. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

Буга В.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Ватрас В.А. ЗМІСТ ТА ВИДИ ДЖЕРЕЛ СІМЕЙНОГО ПРАВА, ЩО ДІЯЛО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ, ЩО ВХОДИЛИ ДО СКЛАДУ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

Квіт Н.М. ПРАВОВІ МЕЖІ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКИХ ЕМБРІОНІВ: ПОРІВНЯННЯ НІМЕЦЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Малярчук Л.С. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО БОРЖНИКА: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

Савченко Т.М. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПОЛЮВАННЯ» ТА «МИСЛИВСТВО»

Філінович В.В. СУТНІСТЬ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗОВАНИХ ДОМЕННИХ ІМЕН ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Буга Г.С. ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Зуб Г.А. СУДДЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ТРУДОВОГО ПРАВА

Кучма О.Л., Сіньова Л.М. СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лазаренко А.М. ПРИНЦИП «РОЗУМНОГО ПРИСТОСУВАННЯ» ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ В ГАЛУЗІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Бондарчук Н.В., Сторожук К.І. ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Піддубна Д.С. ПРАВОВІ ВИМОГИ ЩОДО ПЕВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ОРГАНІЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Галай В.О. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Дічко Г.О., Алексєєв О.Г., Аніщенко М.А., Гамбург Л.С. МЕДИЧНА ТАЄМНИЦЯ: ПРОБЛЕМА ПОНЯТІЙНОГО ЗМІСТУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПАДКІВ ПРАВОМІРНОГО РОЗГОЛОШЕННЯ

Зозуля Д.В. ПРО РЕФОРМУ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Золотухіна Л.О. МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ

Коліуш О.Л. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Коміссаров С.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ

Коротун О.М. РОЛЬ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОХОРОНИ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Логвиненко М.І., Савенко В.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ У СФЕРІ ПОЗОВНОЇ РОБОТИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ (УКРАЇНА ТА РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

Олефір К.В. ОСНОВНІ МОДЕЛІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Парагайло В.О. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ПОРЯДКУ ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНУ

Циганок С.В. ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ВІДКРИТОСТІ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Біленко П.С. ПОСТРАЖДАЛА ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ОСОБА: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Гумін О.М., Якимова С.В. ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО У СКЛАДАХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ЗА ЗАКАНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Диба Н.І., Пустовіт В.А. ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ПРОТИПРАВНОМУ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ТА ВІДЧУЖЕННЮ ВЛАСНОСТІ (РЕЙДЕРСТВУ) В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Жук І.В. ОЦІНКА СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ОСОБИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Максіменцев М.Г. ПРАВОВІ ФАКТОРИ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Михайлик О.Г. ДЕТЕРМІНАНТИ НАСИЛЬСТВА В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Нестерова І.А., Мацола М.І. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОФІЛЮВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Осадча А.С. ОКРЕМІ НОВЕЛИ ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ЗЛОЧИНУ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Самокиш І.В. СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Якимова С.В., Лесяк Н.І. ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ЯК ВИД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ващенко І.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ

Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ ДЛЯ ПОРУШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАННЯ ОДЕРЖАНИХ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ

Волошина В.К. ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Гриньків О.О. ЗАКОНОДАВЧІ НОРМИ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ДЕЯКИХ КРАЇН БЛИЗЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ

Івасишин Т.М., Ничитайло І.М., Руснак О.В. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИРІШЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ПОРТРЕТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Каланча І.Г. ЕЛЕКТРОННИЙ СЕГМЕНТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЕСТОНІЇ

Котова О.С. АРЕШТ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Лубенцов А.В. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУДОВІЙ АВТОТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Михайленко В.В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Мулявка Д.Г., Самілик Г.М. АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Проценко О.О. ПСИХОЛОГІЧНІ ВМІННЯ ТА ЯКОСТІ СЛІДЧОГО, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ МЕТОД ВЕРИФІКАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Сезонов В.С. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

Спасенко К.О. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столітній А.В. ЕЛЕКТРОННИЙ СКЛАДНИК У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНІ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

Яворська В.Г. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Попов Г.В., Семенюк В.М. СТАНДАРТИ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ ЩОДО ДІТЕЙ: АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗМІСТ

Сенченко Н.М., Пророченко В.В. ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ОРГАН, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дракохруст Т.В. ДОГОВІРНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Турчак О.В., Мисько В.В. КОНЦЕПТ «НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ АВТОНОМІЇ» У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ.

 

РЕЦЕНЗІЇ

Кірін Р.С. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Х.А. ГРИГОР’ЄВОЇ «ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Константий О.В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Н.Б. ПИСАРЕНКО «ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА (СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ)»