Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Долинська М.С. ДО ПИТАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОСАДОВИХ, СЛУЖБОВИХ ОСІБ ЛІКУВАЛЬНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ДІЇ, ПРИРІВНЮВАНІ ДО НОТАРІАЛЬНО ПОСВІДЧЕНИХ (ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ)

Кравчук С.М. ФЕНОМЕН СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

Лісогорова К.М. СІМЕЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНІ В 1960–1980-Х РОКАХ

Миронець О.М., Грабовський Г.В. АБОРТ: ПРАВО ЖІНКИ НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР VS ПРАВО НЕНАРОДЖЕНОЇ ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ

Палюх А.Я. ПРЕЦЕДЕНТНА ПРАКТИКА ВИРІШЕННЯ СПОРТИВНИХ СПОРІВ

Стеценко Н.С. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДОВИХ ПРИСТАВІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Глазунова А.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ

Піфко О.О. ПРИНЦИПИ ВІДСУТНОСТІ МАЙНОВОГО ІНТЕРЕСУ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК ТА НОРМОВАНОГО ВІДРАХУВАННЯ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Цигульський С.М. ПІДХОДИ ДО МОВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ЗАКОНОДАВЧЕ ОФОРМЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ КРАЇН ЄВРОПИ

Чечерський В.І. БІОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ БАЗИС ПРАВА ЛЮДИНИ НА РЕПРОДУКТИВНЕ ВІДТВОРЕННЯ

Чиж І.С. ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОТИРІЧ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Алексій Р.В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ПРАВОЧИНУ З ВАДАМИ ВОЛІ

Бобонич Є.Ф., Карпич М.К. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СЕЛЕКЦІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ: СОРТИ РОСЛИН

Булеца С.Б. ОСОБЛИВОСТІ ЕВТАНАЗІЇ В ЯПОНІЇ ТА ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ

Керноз Н.Є., Пророченко В.В. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

Ковчі А.Л., Іськова О.В., Шпак П.І. ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

Менджул М.В. ПОРІВНЯНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ЗАСАД СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Симбірська Є.В. ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРІЮ ДОПУСТИМОСТІ ТА ПРОЦЕДУРА ЇХ ВСТАНОВЛЕННЯ

Снідевич О.С. АКТИ ВИКОНАВЦЯ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бучинська А.Й. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дуравкіна Н.І. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕСТАНДАРТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Новіков Д.О., Лук’янчиков О.М. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ НА РОБОТІ (МОБІНГУ)

РОЗДІЛ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Балтовський О.А., Сіфоров О.І., Ісмайлов К.Ю. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АЛГОРИТМІВ

Берназюк О.О. ЕЛЕКТРОННИЙ СУД ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА

Бояринцева М.А. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Герич А.Й. РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯН У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО МІГРАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Голобутовський Р.З. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Гресько В.І., Рєзнік О.М. ЩОДО НАПРЯМІВ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Гречанюк Р.В. АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

Замрига А.В. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Зеленський Є.С. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ ДІТЬМИ, ЗАСТОСОВУВАНІ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ

Карабін Т.О. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗСУД

Kachynska M.O. LINKS BETWEEN DOMESTIC VIOLENCE AND ANIMAL ABUSE: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Криницький І.Є. ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР: У ПОШУКАХ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Лежнєва Т.М., Черноп’ятов С.В. СКЛАД БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) ЯК АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Лесько Н.В., Гулак Л.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕРНЕТОМ

Литвин Н.А. ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Мачуська І.Б. ПОНЯТТЯ «НАДРА» В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Неугодніков А.О., Тодощак О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗА ОНОВЛЕНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Пастух І.Д. СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Пасько Т.Г. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ НЕВИЇЗНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТА КАМЕРАЛЬНОЇ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК

Прокоф’єв М.М. ДОВІРА ГРОМАДЯН ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК ЮРИДИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Сандул Я.М. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВИХ РАД З ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Селецький О.В., Приходько В.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДСТАВ ДЛЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Соболь Є.Ю., Колобишко В.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ПРАВА І СВОБОДИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Терещук Г.А. СПІВПРАЦЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ З НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В ПИТАННЯХ РОЗВИТКУ ВІДКРИТОСТІ

Тронько О.В., Довгаль Ю.С. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З ФЕЙКАМИ ТА ДЕЗІНФОРМАЦІЄЮ

Хохлова І.В. РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Чорна М.В. ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

Шемчук В.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Юринець Ю.Л. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

РОЗДІЛ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бесчастний В.М., Бичін С.О. СТАН ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІЖНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Бондаренко О.С., Лісов Д.А. ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПОЗИТИВНИХ РИС СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ В УКРАЇНІ

Канібер Ю.М. КОРЕЛЯЦІЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВНИХ КОЛОНІЙ

Клочко А.М., Дігтяр А.О. СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Кричун Ю.А., Терещенко Л.О. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІКТИМОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ЗҐВАЛТУВАННЯ ЯК ФОРМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Максіменцев М.Г. ПРАВОВІ ФАКТОРИ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Шеховцова Л.І. АНАЛІЗ ЗМІН У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Валуєва Л.В. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЩОДО РОЗКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

Ващенко І.О. КІБЕРПРОСТІР ЯК ОБСТАНОВКА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НАРКОБІЗНЕСУ

Давиденко С.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ ЯК ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

Заболотна Ю.В., Костюкова Т.С. ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ПОРІВНЯЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПІД ЧАС ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-АВТОРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ

Максимів Л.В., Ісакова В.Р. ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Маленко О.В. ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1864–1917)

Мудрецька Г.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Толстой Є.О. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН ТА ЖУРНАЛІСТІВ

Туманянц А.Р. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО В РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ ЯК ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Фігурський В.М., Тимошук В.Є. ПОРЯДОК ОГЛЯДУ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

РОЗДІЛ 9 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Антонюк С.А. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА АДВОКАТА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

РОЗДІЛ 10 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Абушова Б.С. ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Бойко І.С. СУЧАСНА ТЕОРІЯ СУТНОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ СУДОВИХ ПРЕЦЕДЕНТІВ ОРГАНІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВОСУДДЯ

Пушкіна О.В., Палєєва Ю.С., Чебикіна Т.С. АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ ВИМОГ КАДРОВОГО ДИПЛОМАТА УКРАЇНИ НА ТЛІ СУЧАСНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

РОЗДІЛ 11 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Ляшук А.В. ПОНЯТТЯ, ТЕРМІН І КОНЦЕПТ У СУЧАСНІЙ МОВІ ПРАВА

РЕЦЕНЗІЇ

Личенко І.О. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О.Г. СТРЕЛЬЧЕНКО «РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»

Марущак А.І. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В.М. СТОЛБОВОГО «СЛУЖБОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ»