Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Барабаш О.О. ІНСТИТУТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Бєлкін Л.М. ПРОБЛЕМА ВРАХУВАННЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА (НА ПРИКЛАДІ ВАД ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ, ВИСЛОВЛЕНИХ У СУДОВИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТАХ СУДДЕЮ КАСАЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ВЕРХОВНОГО СУДУ, ДОКТОРОМ ЮРИДИЧНИХ НАУК Я.О. БЕРНАЗЮКОМ)

Бутирін Є.О. ДІЯЛЬНІСТЬ «ЦАРСЬКИХ ПРЕФЕКТІВ» В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВНИХ РОЗВІДОК)

Забокрицький І.І. ДЕМОКРАТІЯ ЯК ЦІННІСТЬ, НА ЯКІЙ ПОБУДОВАНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СВІТЛІ ПИТАННЯ «ДЕФІЦИТУ ДЕМОКРАТІЇ» У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Калєніченко Л.І. ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НА ПРОЦЕС ПОКЛАДЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Логвиненко Є.С. ПОЗБАВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ І ВИГНАННЯ ЯК КРИМІНАЛЬНІ ПОКАРАННЯ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

Матвєєва Т.О. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ФРАНЦУЗСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1789-1794 РОКІВ

Прощаєв В.В. ЗОВНІШНЯ КОНТРРОЗВІДКА ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

Слинько Д.В. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОГО ПРОЦЕСУ

Степаненко К.В. ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Харченко Т.О. ПЕРЕГЛЯД МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У 1917–1918 РОКАХ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)

Хаустова М.Г., Гой Г. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Хаустова М.Г., Лагутіна К.О. ВПЛИВ РЕЛІГІЙНИХ ТРАДИЦІЙ НА СИСТЕМУ ПРАВА У КРАЇНАХ ІСЛАМСЬКОГО СВІТУ

Хаустова М.Г., Липнік В. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Хаустова М.Г., Пачколіна В. А. УНІВЕРСАЛЬНЕ ТА КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФІЧНЕ У ПРАВОСВІДОМОСТІ

Хаустова М.Г., Федоровська М.А. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ ГЕНОЦИДУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Хаустова М.Г., Юхименко Д.С. ІСЛАМСЬКА ПРАВОВА СІМ’Я ЯК ОДНА З ПРОВІДНИХ ПРАВОВИХ СІМЕЙ СВІТУ. ГОЛОВНІ ТЕРМІНИ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА – «ШАРІАТ» ТА «ФІКХ»

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Варунц Л.Д. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ КАНАДИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Ліщинська В.О. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

Никорак О.Ю. РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ У ФОРМУВАННІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: СПРОБА КРИТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Піфко О.О. ПОНЯТТЯ «ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛОК» ТА «РЕЄСТРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК»: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ І СПІВВІДНОШЕННЯ

Скорупо В.О. ВИБОРЧЕ ПРАВО – ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Собуцька О.А. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Амеліна А.С. КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Герасименко І.А. ПРОБЛЕМАТИКА ЗАХИСТУ ПРИВАТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЕПОХУ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ

Іськова О.В. НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Кармаза О.О., Кушерець Д.В. МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Киричук А.С., Слободиська О.А. ПРАВОВА ПРИРОДА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Коломієць К.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ БОРЖНИКОМ ОБОВ’ЯЗКІВ ЗА ДОГОВОРОМ ФАКТОРИНГУ

Майкут Х.В. ДО ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ НАРЕЧЕНИМИ ОБОВ’ЯЗКУ ПОВІДОМЛЕННЯ ОДИН ОДНОГО ПРО СТАН СВОГО ЗДОРОВ’Я

Нагорна В.В., Горда К.П., Нагайчук В.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ) МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ ЯК ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ОСОБИ

Свистун Д.С. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Семенюк Ю.Р. АНАЛІЗ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТІ СУДДІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Снідевич О.С. ДОВІРЕНІСТЬ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО НЕРУХОМОГО МАЙНА, ПОСВІДЧЕНА АБО ВИДАНА ЗА КОРДОНОМ, ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

Солоха О.В. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Устименко О.А. ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ В ЦИВІЛЬНИЙ ОБОРОТ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Шевелуха М.О. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СУДОМ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ

 

РОЗДІЛ 4 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вайленко Г.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ СПЕЦИФІКИ ЗМІСТУ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА, ЩО ВИКОНУЄ ВИХОВНІ ФУНКЦІЇ, ЯК ФАКТОРА, ЩО ВИЗНАЧАЄ МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДСТАВИ ДЛЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ВЧИНЕННЯ АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ, НЕСУМІСНОГО ІЗ ПРОДОВЖЕННЯМ ДАНОЇ РОБОТИ

Волченко Н.В., Клєцова Н.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ МОБІНГУ

Купіна Л.Ф. ОКРЕМІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА

Кучма О.Л. КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ: УКРАЇНСЬКА СУДОВА ПРАКТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Чепис О.І., Кекерчень М.І. КОНТРАКТ ФУТБОЛІСТА ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

 

РОЗДІЛ 5 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Ільків Н.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗОПЛАТНОГО ОДЕРЖАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ

Мелех Б.В. КОДИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ЗАСІБ УСУНЕННЯ ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ

Мироненко І.В. ПРИНЦИПИ ІНСТИТУТУ ПРАВА СУСІДСТВА (ДОБРОСУСІДСТВА)

Ткаченко О.М. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПРИРОДООХОРОННІЙ СФЕРІ

 

РОЗДІЛ 6 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Аббасова Д.Л. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ІТ-ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Атаманчук Н.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЕЗОННОГО МИТА В УКРАЇНІ

Бойко В.О., Шульга Т.М. ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Вітліна М.О., Шульга Т.М. МІЖНАРОДНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Гарбінська-Руденко А.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Голодник Ю.А. УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ: АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Грищук А.Б., Гула І.Л. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Губський К.О. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ПРОЦЕДУРИ ЯК СКЛАДНИКИ ФІНАНСОВОГО ПРОЦЕСУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Дмитрик Р.В., Сташків Я.Я. ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Дуженков М.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ТА ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Євтушенко Д.О., Краковська А.Є. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Ілюшик О.М., Пилипенко М. ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ДОХОДІВ ТА ЗБОРІВ У МИТНІЙ СФЕРІ

Ісмайлов К.Ю., Бєлих Д.В. ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ І ДОКТРИНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Іщенко С.О. ВИДИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Каменська Н.П. ЗВЕРНЕННЯ ДО ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК ДІЄВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗАСІБ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Кібець В.О. СУДОВА ОХОРОНА ЯК ОДНА З ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ

Маркін С.І. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ

Михалчич В.М. ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ ЄС

Отчак Н.Я. ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН

Перощук З.І. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОТАЦІЙ

Політова К.О. ПОДАТОК НА БАГАТСТВО

Сеник С.В. ДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Сидор М.Я. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ГЕНЕЗИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ ТА САМОВРЯДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Тронько О.В., Довгаль Ю.С. КІБЕРЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Форсюк В.Л. ПРИНЦИП НЕДИСКРИМИНАЦИИ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ И НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПОЗИТИВНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

Циганенко А.А. ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Чаплінська О. В. ОПОДАТКУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Шолкова Т.Б., Полякова А.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА ЯК САМОЗАЙНЯТОЇ ОСОБИ

Шульга Т.М., Зозуля К.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЩОДО ПОДАТКУ НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Шульга Т.М., Кононенко Л.В. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОЇ АМНІСТІЇ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Шульга Т.М., Стульгінський В.С. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРИПТОВАЛЮТАМИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Ярема О.Г. ЗМІСТ ПРОВАДЖЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

РОЗДІЛ 7 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бадюков Ю.В. ОБ’ЄКТ ПОГАНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ ЯК ВІЙСЬКОВОГО ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 434 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Бондаренко О.С., Доценко А.В. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОВА ОХОРОНА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Васильєв А.А., Юртаєва К.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: СИСТЕМНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВНЕСЕНИХ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

Вітко О.Ю. ОБ’ЄКТ ТА ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 159 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Єрмак О.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКИ ТА ЗАБОРОНИ, ЯКІ СУД ПОКЛАДАЄ НА ОСОБУ, ЗВІЛЬНЕНУ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ

Камінський П.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

Канцір В.С., Пащук А.І. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ ВІЙСЬКОВОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ВЛАДИ ЧИ СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Кравчук М.Ю. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО БЮРО ІНТЕРПОЛУ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Кутєпов М.Ю., Волосовська А.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Логвін А.О. СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ЗЛОЧИНУ, ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ВСТАНОВЛЕНИХ ПРАВИЛ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ (СТ. 320 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ): ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЇ

Мацола А.А., Заєць І.С. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО У ВЧИНЕННІ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

Рубцов В.В., Лемеха Р.І. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ, ОЗНАКОЮ СКЛАДІВ ЯКИХ Є ІСТОТНА ШКОДА, ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

Скок О.С., Шевченко Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ НЕВЕЛИКОЇ ТЯЖКОСТІ ЗА ЧИННИМ КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Старко О.Л. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ДІТОВБИВСТВ В УКРАЇНІ

Ткаля О.В., Шелудько А.А. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Шевчук Т.А. ДО ПИТАННЯ ПРО НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ В УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Байда А.О., Коломієць Н.А. КРИТЕРІЇ ВМОТИВОВАНОСТІ СУДОВОГО РІШЕННЯ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Діброва К.Р., Ставнічук Г.П. ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ СПЕЦІАЛЬНОГО СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ІМІТУВАННЯМ ОБСТАНОВКИ ЗЛОЧИНУ

Дуфенюк О.М. КЛАСИФІКАЦІЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ: ПОЛЬСЬКІЙ ПІДХІД

Кахновець С.О. УГЛЯД ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ЗМІНИ ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ: ДЕЯКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Кос Д.А. ЩОДО ПИТАННЯ ПРОЦЕДУРИ ОСКАРЖЕННЯ АРЕШТУ МАЙНА

Маслюк О.В. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Проценко О.О. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, СКОЄНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Сенченко Н.М., Пророченко В.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ЯК ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

 

РОЗДІЛ 9 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В., Семерак О.С., Стойка А.В. КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ СУДУ В АСПЕКТІ ПРИНЦИПУ RES JUDICATA КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Кравченко О.В. ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)

 

РОЗДІЛ 10 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Вавілон К.І. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЛУМАЧЕННЯ

Денисенко С.І. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПРОЩЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ МИТНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Коваленко А.В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

 

РОЗДІЛ 11 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Липовець Ю.О. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА І СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ

 

12 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Рачинський Р.М. ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ