Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Боднарук Т.В. ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІННЯ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ

Бондар Н.А. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ (ПРАВНИЧОЇ) ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Васильченко Н.В., Заїченко О.О. ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ ЗАКОНОПРОЕКТУ «ПРО ЮРИДИЧНУ (ПРАВНИЧУ) ОСВІТУ І ЗАГАЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ПРАВНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ» ВІД 28 ВЕРЕСНЯ 2017 Р. № 7147

Заболотна Н.Я. ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОЛОГІЧНОГО, СИСТЕМНОГО ТА ІСТОРИЧНОГО СПОСОБІВ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

Лісогорова К.М. ОСНОВНІ РИСИ СИСТЕМИ ОРГАНІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ В УКРАЇНІ У 1960–1980-Х РОКАХ

Матвєєва Т.О. СТАНОВЛЕННЯ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА НА ПРИКЛАДІ СТАРОДАВНІХ АФІН І СПАРТИ

Стеценко Н.С. ЕВОЛЮЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС БУРЖУАЗНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ У ФРАНЦІЇ

Толкач А.М. «ЗОЛОТА П’ЯТІРКА» РИМСЬКИХ ЮРИСТІВ ТА ЇХ ВКЛАД У РОЗВИТОК ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Турчак О.В. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ В ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ПЕРША ПОЛОВИНА 1920-Х РР.)

Харасик Н.О. ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921–1929 рр.)

Хаустова М.Г., Юхименко Д.С. ФОРМА ПРАВЛІННЯ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Чернік С.Д. ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ СЕРБІВ, ХОРВАТІВ, СЛОВЕНЦІВ ЗА ВИДОВДАНСЬКОЮ КОНСТИТУЦІЄЮ 1921 р.

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Андрела А.-М.В. ВПО: КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ТА НОРМАТИВНІ ПРОГАЛИНИ ЗАКОНІВ

Гамбург І.А., Гамбург С.Л. ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ У РІЗНІ СФЕРИ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Portnov I.A. EVOLUTION OF POLITICAL PARTY SYSTEM OF UKRAINE. A GLANCE AT THE LOCAL ELECTIONS DEVELOPMENTS

Сакір-Молочко Н.В. СПОСОБИ РОЗПОДІЛУ МАНДАТІВ У СИСТЕМАХ ПРОПОРЦІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

Якимович Я.В. КОНСТИТУЦІЙНЕ ВТІЛЕННЯ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ В ДЕРЖАВНІЙ ВЛАДІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Ахмач Г.М. МАЛОЗНАЧНІ СПРАВИ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ КАСАЦІЙНОГО ПЕРЕГЛЯДУ

Бондар І.В. СУБ’ЄКТИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У ЦИВІЛІСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Волкова К.В. МОРСЬКЕ СУДНО ЯК ОБ’ЄКТ РЕЧОВИХ ПРАВ

Гайдай Ю.В. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Гнатів О.Б. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ У ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ ШЛЯХОМ ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ПОКУПЦЯ У РАЗІ ПРОДАЖУ ЧАСТКИ У СПІЛЬНІЙ ЧАСТКОВІЙ ВЛАСНОСТІ

Дешко Л.М., Велієв Т.Х. огли ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ UBER В УКРАЇНІ

Заборовський В.В., Манзюк В.В., Стойка А.В. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗПОДІЛУ СУДОВИХ ВИТРАТ ЯК ОДИН ЗІ СКЛАДНИКІВ ПРАВА ДОСТУПУ ДО СУДУ

Карабін Т.О. ЗМІСТ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО МАЙНА

Ліщинська В.О. КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ОБОРОТІ УКРАЇНИ

Лобус А. В. ФОРМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ СТОРІН ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)

Моісеєнко Д.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФУ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Мороз М.В. ЩОДО НІКЧЕМНОСТІ ПРАВОЧИНУ, ЗМІСТ ЯКОГО НЕ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЗАКОНУ

Навальнєва Н.М. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ МАЙНА НЕОБҐРУНТОВАНИМИ АКТИВАМИ ТА ЙОГО ВИТРЕБУВАННЯ

Перунова О.М. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПУ УСТНОСТІ З ФІКСУВАННЯМ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ФОРМІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Подвірна О.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНСТИТУТУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Радчук О.П. ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Ребриш Б.Ю., Ребриш А.С. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЕКСПЕРТА З ПИТАНЬ ПРАВА В УКРАЇНІ

Рязанцев О.Є. ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ СТОРІН ЯК УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Рязанцева Н.О. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Стефанчук М.О. АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

Філінович В.В. ЧИ ЗАВЖДИ КЛІЄНТ ПРАВИЙ: ПИТАННЯ СПОЖИВЧОГО ТЕРОРИЗМУ ТА ЕКСТРЕМІЗМУ

Чернега В.М. УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ РОЗВІДКИ З КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Балан І.Д. ІНСТИТУТ МИТНОГО БРОКЕРА: ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ

Галацевич Н.С. АКТУАЛЬНІ СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ

Добкіна К.Р., Горох С.І. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Долинська М.С. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ НОТАРІУСОМ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Доновська М.С., Марченко О.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ДОГОВОРІВ В УКРАЇНІ ТА ДЕЯКИХ ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ

Кисельов М.Є., Затулко К.А. ДЕРЕГУЛЯЦІЯ СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ

Ольховик Л.А., Мураховська В.М. ЗАМІНА ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН НА КОНЦЕСІЙНІ В ПОРТАХ УКРАЇНИ

Пересада Д.С., Вінніченко Т.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Савчук О.О. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Шахрай К.В. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ “SQUEEZE-OUT” ТА “SELL-OUT” В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Яфонкіна Ю.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Єрофєєнко Л.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ НОРМ У СФЕРІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Красюк Т.В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

Пікалюк С.С. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Багай Н.О. ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Марич Х.М. ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Начос Р.Р. ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Папій Т.О. СУЧАСНИЙ СТАН РЕЦИКЛІНГУ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

Плодистий В.Я., Промський Є.С. ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Покальчук М.Ю., Каракой Т.С. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ В УКРАЇНІ ПОРЯД З ІНШИМИ ТИПАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Слободиська О.А. ЩОДО ПИТАННЯ НАСЛІДКІВ ДІЇ МОРАТОРІЮ НА КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Смолярчук Р.Ф. ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ ЛІСУ ЯК ОБ’ЄКТА ОХОРОНИ Й ВИКОРИСТАННЯ В ЮРИДИЧНІЙ ДОКТРИНІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Алфімова І.В. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ВИДИ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ

Барньова Д.О., Гаруст Ю.В. ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

Берназюк Я.О. ВИДИ СТРОКІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Борищик Ю.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ (ІНТЕРНЕТ) КОМЕРЦІЇ

Будко О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Бурбика В.О. РІВНІ ТА ВИДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ

Вільчинський О.В. СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Гаврік Р.О. ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ СПРАВ ЗА УЧАСТЮ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СПОРАХ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Гула І.Л. ПРИМУСОВЕ ВИДВОРЕННЯ З УКРАЇНИ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ЯК ЗАХІД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ

Жуков С.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ СУДДІВ

Жуковська Л.А. ПОНЯТТЯ «КОРУПЦІЯ» У ДОКТРИНІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Заяць Р.Я. УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ

Іщенко Л.В. ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Колеснікова Л.Г. ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ

Shakhov S.V. HYPOTHESIS, DISPOSITION AND INCENTIVE AS CONSTITUENT ELEMENTS OF THE STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE NORM

Куліш А.М., Фесенко Л.Ю. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Кучеренко О.І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Кучеренко Ю.А. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Лозинський Ю.Р. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Лях В.О. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

Майфат М.А. ЩОДО ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Майфат М.М. ПРИНЦИПИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Мартиновський В.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ’ЄКТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Мартинюк В.В. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ

Марченко В.Б. ПРИЄДНАННЯ ДО ПЛАНУ BEPS ТА РОЗВИТОК ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Марченко О.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ В УКРАЇНІ

Менджул М.В. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯМ МАЙНОМ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Микитченко А.Ю. СТРУКТУРА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ МИТНИХ ОРГАНІВ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ

Міщук І.В., Алексєйчук О.А. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ПРИТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Музика-Стефанчук О.А. CПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД)

Пашковський В.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Пипяк М.І. МЕДІАЦІЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Припутень Д.С. ПРИМУС У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ КРІЗЬ ПРИЗМУ «ПРИМУСОВОЇ ТЕОРІЇ» ГАЛУЗЕЙ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА: ОСОБЛИВОСТІ, ОЗНАКИ

Провозьон К.О. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Проць І.М. СУСПІЛЬНЕ ТА ДЕРЖАВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Савенко В.М., Бондаренко О.С. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ АНТИКОРУПЦІЙНИМ БЮРО УКРАЇНИ

Селюков В.С., Кушніренко Р.О., Константинов Д.В. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ

Семенець М.А. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ

Танасюк А.М. ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тарнавська І.Я. ОГЛЯД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ, ЯКА СТОСУЄТЬСЯ РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Тимчишин Т.М. ПРОВАДЖЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ТИПОЛОГІЗАЦІЯ

Тихомиров О.О. ПРАВОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДЕЛІКТНОСТІ В КОНТЕКСТІ RULE OF LAW CHECKLIST

Химан Б.Ю., Бондаренко О.С. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАКРІПЛЕННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Цьвок М.С. ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Шевчук М.В. ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НЕ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ: ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ

Ярошенко Д.Ю. ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Голобородько Д.І. ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ ЯК СУБ’ЄКТ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Григор’єва М.Є. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕЯКИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Дубіна І.О. КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ТВАРИНАМИ В УКРАЇНІ

Євдокімова О.В. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНИХ МЕЖ ШТРАФУ ЯК ОСНОВНОГО ВИДУ ПОКАРАННЯ

Журавська З.В. ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ГУМАНІЗМУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ЯК ОДНА З ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЗАСУДЖЕНИХ

Казначеєва Д.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Лук’янова Ю.О. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО, ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ЦЬОГО ЗЛОЧИНУ

Petrakova A.V. THE IMPACT OF THE INTERNET ON A MORAL AND PHYSICAL HEALTH OF CHILDREN

Ріжко Я.І. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Тютюнник М.О. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ДИТЯЧОЇ ПРОСТИТУЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ЇЙ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Амеліна А.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Бардигула О.Р., Кушпіт В.П. ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО ТА ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНОГО ПІДРОЗДІЛУ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Бачинський О.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Башта І.І. ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЗМАГАЛЬНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Грицюк І.В., Гаврилюк Н.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Журок Н.Г. ІНСТИТУТ ВІДВОДУ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ГАРАНТІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ ІСТИНИ СУДОМ

Кушпіт В.П. ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОБШУКУ

Лоскутов Т.О. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРОЦЕСУАЛЬНУ САМОСТІЙНІСТЬ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СЛІДЧОГО

Мулявка Д.Г. Шиллє О.О. ЗМІСТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ромців О.І. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фурс С.І. ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Циганюк Ю.В. АДВОКАТСЬКА ТАКТИКА ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ БЕЗ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ

Цилюрик І.І. ЩОДО ОСНОВНИХ ПОМИЛОК ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Dronhal A.M. INTERNATIONAL COOPERATION OF THE PROSECUTOR’S OFFICE OF UKRAINE

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Аббакумова Д.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ГОЛОВНИМИ ОРГАНАМИ РАДИ ЄВРОПИ

Бенедик Я.С. РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН СТОСОВНО ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В РАМКАХ ОКРЕМИХ МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Deshko L.M., Yatsko T.P. INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE COOPERATION OF COUNTRIES IN THE SPHERE OF MINERAL RESOURCES MANAGEMENT

Діброва К.Р. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Допілка В.О., Кішеневська А.С. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МОРСЬКОГО ПЕРЕВІЗНИКА ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

Допілка В.О., Маланіч О.М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ В ПОРТУ

Дюльгер Г.С. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ НА МОРІ

Корчака Є.О., Савчук К.Ю. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНКИ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОГЛЯД

Кунцевич М.П., Буртник Т.С. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ З УКРАЇНИ

Ольховик Л.А., Марущак Л.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У ЛІНІЙНОМУ СУДНОПЛАВСТВІ ЗА КОНОСАМЕНТОМ

Ольховик Л.А., Найдьонова А.П. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМИ АКТАМИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ МОРСЬКОГО СУДНОПЛАВСТВА

Плахотнюк Н.В., Савицька К.А. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Свистун Д.С. КАТАЛОНИЯ: ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ

Ставнічук Г.П. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИНУ АПАРТЕЇДУ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Тарасевич Ю.Д. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Олексюк М.М., Орлов С.Ф. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ЯК СУКУПНІСТЬ ЗОВНІШНІХ ВИРАЗІВ ПРАВА: ДО ПИТАННЯ ПРО ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЮРИДИЧНО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ