Найближчий випуск

Прийом статей:

до 30 квітня

Публікація на сайті:

31 травняОпубліковано

новий номер

№ 6/2018 від 30.03.2019.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка номера

Зміст

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Вергелес Д.Є. КОДИФІКАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Войтанович О.Й. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Гриб А.М. ПРИМИРЕННЯ ТА ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ У ПРАВОВОМУ ЖИТТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Дубчак Л.С., Дубчак Н.С. ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРАВОЗАХИСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ

Дутко А.О. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Дячишин Я.В. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

Заморська Л.І. СИСТЕМНІСТЬ ТА НОРМАТИВНІСТЬ У ПРАВІ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОДІЇ

Зіменко О.В. ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРЕЮДИЦІЇ У ЦИВІЛЬНОМУПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Козьмук Б.П. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МОВИ В УКРАЇНІ (1917-1996 РР.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Наливайко Т.В. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

Ніжиборська Л.А. КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

Подорожна Т.С. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕТОДУ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Пундор Ю.О. ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ У ТЕОРІЇ ПРАВА КЛАСИФІКАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ ГАЛУЗЕВИХ ТЕОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ ТЕОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Сайфуліна Ю.В. ДУХОВНІ, НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВА У ЗАКОН

Сердюк В.О. ПРАВОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ТА СУДОВА ВЛАДА: ПИТАННЯ ПРАВОТВОРЧОСТІ

Тополевський Р.Б. МІСЦЕ СТРУКТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА

Тицька Я.О. СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ОСВІТНІХ ПРАВОВІДНОСИН

Удовика Л.Г. ПРАВОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Шаганенко В.П. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПРАВА У РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СІМ’Ї

 

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Бедь В.В. СВОБОДА СОВІСТІ: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ

Бєлов Д.М. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: ЕВОЛЮЦІЯ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Заворотченко Т.М. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Й ГРОМАДЯНИНА

Азиз К. КОНСТИТУЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2007 ГОДА: ПРЕЗИДЕНТ И РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ

Кобрин В.С. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЛАВ УРЯДІВ КРАЇН ЄС З МОНАРХІЧНОЮ ФОРМОЮ ПРАВЛІННЯ

Логачова В.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА РОЗВИТОК ДЕМОКРАТИЧНИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ

Лукашенко А.А. АРТИКУЛЯЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Мельник А.Г. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АКТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Можаровська К.В. ЩОДО СУЧАСНОГО СТАНУ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Палінчак М.М. СВОБОДА СОВІСТІ ТА СВОБОДА РЕЛІГІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Придачук О.А. СУДОВА ВЛАДА В МЕХАНІЗМІ СТРИМУВАНЬ ТА ПРОТИВАГ

Снігур І.Й. ВПЛИВ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ НА КОНСТИТУЦІЙНУ ПРИРОДУ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ)

Суран А.В. ПРАВО ГРОМАДЯН НА ОБ’ЄДНАННЯ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Тарасенко К.В. МОДЕЛІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПОЗИЦІЙНОЇ ДІ­ЯЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Фрідманський Р.М. УРЯД УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Білоус О.С. ЗМІСТ ДОГОВОРУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ В РАМКАХ ПРИНЦИПІВ УНІДРУА

Венгринюк Ю.В. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ У СФЕРІ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

Вонсович Х.І. ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕВОЛЮЦІЮ ІНСТИТУТУ ШЛЮБУ ТА СІМ’Ї

Гончарова А.В. ЕМПІРИЧНА ЧАСТИНА: ПРИКЛАДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ СПАДКУВАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Гуменний Р.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА КОМЕРЦІЙНИХ (ФІРМОВИХ) НАЙМЕНУВАНЬ

Гусаров К.В. ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМОЇ УХВАЛИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Заборовський В.В. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПІДСТАВИ УЧАСТІ АДВОКАТА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

Іваненко М.А. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК РЕСТИТУЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ ПРАВОПОРЯДКАХ

Короєд С.О. ОЦІНКА СТАНУ РЕФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Крисань Т.Є. ГАРАНТІЇ ПРАВ СПАДКОЄМЦІВ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Куріньовська Л.А. ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ ЗВОРОТНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Нерода Ю.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ПРОДЮСЕРСЬКОГО ДОГОВОРУ НА ПРИКЛАДІ ШОУ-БІЗНЕСУ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Ратушна Б.П. ДОКАЗИ ЯК ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ СУДОВОГО ПІЗНАННЯ

Чижмар К.І. НОТАРІАТ В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

Чубоха Н.Ф. ПРИНЦИП ДОБРОСОВІСНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Ярошевська Т.В. ГАРМОНІЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ НОРМ В ЄС У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гарагонич О.В. ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Іванюта Н.В. ЩОДО ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ГОСПОДАРСЬКОМУСУДОЧИНСТВІ

Корчак Н.М. ЗАСТОСУВАННЯ ТОРГОВИХ ТА ІНШИХ ЧЕСНИХ ЗВИЧАЇВ В КОНКУРЕНТНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Науменко А.В. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОЦІНКИ МАЙНА

Присяжнюк М.П. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Савінова В.М. СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП ЯК ПРИНЦИП ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Андріїв В.В. СТРАХОВІ ДОПОМОГИ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Городецька Ю.Ю. СИСТЕМА ОСВІТИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ПОДОЛАННЯ СЕРЕДОВИЩА ОБМЕЖЕННЯ

Диденко-Чинтимур Д.С. К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОВОГО РЕЖИМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Селецький О.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ЗАОХОЧЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Василенко С.І. ЩОДО ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗБУТУ СІЛЬСЬКОГОС­ПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Горіславська І.В., Сіра Д.М. СЕЛЕКЦІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ В РОСЛИННИЦТВІ ТА ТВАРИННИ­ЦТВІ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Коритнюк (Гончарова) Н.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ГРУНТІВ ЗА ЗАКОНОДАВ­СТВОМ ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Піддубна Д.С. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРО­ДУКЦІЇ НА СТАДІЇ СЕЛЕКЦІЇ У РОСЛИННИЦТВІ

Сюйва І.С. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ ПРО ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ФЕРМЕРСЬКИМИ САДИБАМИ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Басс В.О. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПОПЕРЕДЖЕННІ ЗЛОЧИНІВ І ПРАВОПОРУШЕНЬ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО В РЕФОРМУВАННІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Бутенко Л.А. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Віхляєв М.Ю. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВНОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ ПІД ЧАС ДІЯЛЬНОСТІ У СКЛАДІ ГРОМАДСЬКИХ РАД ПРИ ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Іванова Л.Ю. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ЯК ПРАВОВОЇ ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Калінін Р.С. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР

Кириченко Ю.М. РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ

Кононенко Ю.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЮ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД В УКРАЇНІ

Лиско Г.О. ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ ПРОЦЕДУРИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Огороднікова І.І. ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Позняков С.П. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Сквірський І.О. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Собакарь А.О. ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ТА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Фещук В.В. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Шатрава С.О. ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОВС ЯК КОРУПЦІЙНИЙ РИЗИК В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Шутова О.С. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПОДАТКОВИХ ЗВІЛЬНЕНЬ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Березовська Н.Л. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ОБЛІКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Вечерова Є.М. КРИМІНОГЕННІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЯК НАСЛІДОК НЕОБГРУНТОВАНОЇ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЯНЬ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ

Вітко О.Ю. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ

Гриненко І.М. ВИКОРИСТАННЯ НЕФОРМАЛЬНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ КРАЇН АЗІЇ У ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ВІД НАРКОБІЗНЕСУ

Ковалевська Є.С. УМИСНЕ ТА НЕОБЕРЕЖНЕ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА: ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ

Кузембаєв О.С. ПОРІВНЯННЯ ПОНЯТЬ «КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН», «ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» ТА «КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

Огороднік К.М. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПОМИЛКИ У СКЛАДІ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Осадча А.С. ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІЇ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

Політова А.С. КРИМІНОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ОЦІНКА, ТЕНДЕНЦІЇ,ПРОБЛЕМИ

Соловйова А.М. ВЛАСНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОМУ РОЗУМІННІ

Ступник Я.В. ПРО ДЕЯКІ НАПРЯМКИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН У ГРУПАХ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ

Топорецька З.М. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ

Фіалка М.І. СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ В ЗЛОЧИНАХ У СФЕРІ ДОКУМЕНТООБІГУ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дынту В.А. НЕГАТИВНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В СТРУКТУРЕ ОБСТАНОВКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Кунтій А.І. ЖЕРТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ УМИСНОГО ВБИВСТВА, ВЧИНЕНОГО В СТАНІ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ

Натура Д.А. ИДЕАЛЬНЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ КАК ИСТОЧНИКИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Томіленко В.П. ЗАРУБІЖНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЮВЕНАЛЬНУ ЮСТИЦІЮ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Курило М.П. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ: МОЖЛИВОСТІ УНІФІКАЦІЇ

Назарук О.І. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА У СФЕРІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Семчук Ю.І. ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Сопільник Р.Л. СУДОВЕ ВПІЗНАННЯ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ СУДОМ

Шевченко Ю.В. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНІВ ЩОДО НАДАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

Шестопалов Р.М. ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ПОЗА МЕЖАМИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Гарбазей Д.О. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ МІЖАМЕРИКАНСЬКОЮ КОНВЕНЦІЄЮ ПРОТИ КОРУПЦІЇ

Львова Є.О. ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗУМІННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЯК ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Сыроед Т.Л. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОВЕРШИВШИХ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Бедрій М.М. ВЧЕННЯ ПРО МЕТОД РЕНЕ ДЕКАРТА І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Повар О.В. ДИТИНА ТА ЇЇ ПРАВА У ДАВНЬОРУСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ

Терехова Л.В. КОНЦЕПЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ОСНОВА ПРАВОВИХ ІДЕЙ ЧЕЗАРЕ БЕККАРІА