Найближчий випуск

Прийом статей:

до 30 червня

Публікація на сайті:

31 липняОпубліковано

новий номер

№ 1/2020 від 10.06.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бутирін Є.О. ПОНЯТТЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ НІМЕЧЧИНИ В ХІХ СТОЛІТТІ

Ващенко А.М. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Грубінко А.В. ФОРМУВАННЯ ІДЕЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ І ВЕЛИКА БРИТАНІЯ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Кушик В.Р. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Левицька Н.О. ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ НАУЦІ

Лісогорова К.М. ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНІ У 1960–1980-Х РОКАХ

Мінченко О.В. ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Обрусна С.Ю., Кришталь Т.М. ПРИНЦИПИ ВИБОРЧОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Орос М.М. ҐЕНЕЗА ІДЕЇ ПРАВА НА СПРОТИВ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Осауленко А.О. СВІТОВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАДИЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ (ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Попович Т.П. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ)

Рябошапко Л.І. ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: КРІЗЬ ПРИЗМУ ПАРИЗЬКОГО ПРОЦЕСУ (1917–2017 РОКИ)

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Волкова Д.Є. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ

Гараджаев Д.Я. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА АКТОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА СУДА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Годованик Є.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

Корнєва О.В. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ У 2014–2018 РОКАХ

Кравцова З.С. ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: АКСІОЛОГІЧНІ ТА ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Майданник О.О. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Михалчич В.М. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ: ОНОВЛЕНІ МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

Осауленко С.В. МОНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ У ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

Цукурова Д.В. ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОСТІ ПОРЯДКУ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ОСОБИ, ЯКА ВИЗНАНА У ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ НЕДІЄЗДАТНОЮ, ДО ЗАКЛАДУ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Швець Ю.Ю. МІСЦЕ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я У СИСТЕМІ ІНШИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ

Шевченко А.О. ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТАТУСУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Анатійчук В.В. ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ БУДІВНИЦТВА ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Ашихмин И.М. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КОСВЕННОЙ (СКРЫТОЙ) ЭКСПРОПРИАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Бірюкова А.Г. ПРАВОВА ПРИРОДА ЗВИЧАЯ ДІЛОВОГО ОБОРОТУ ЯК ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Козак І.Б. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Менджул М.В. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ МАЙНОМ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надієнко О.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВЧОГО ІНСТИТУТУ

Неклеса Ю.В. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАТЕНТНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Облакова О.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІЖНАРОДНИХ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (МІЖНАРОДНИЙ ПРИВАТНОПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Погребняк О.С. ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СУДУ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Чайковська А.В. НАГЛЯДОВА РАДА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ОРГАН КОНТРОЛЮ ТА РЕГУЛЮВАННЯ В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бочков П.В. НОРМИ КОНФЕСІЙНОГО ПРАВА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Возняковська К.А. ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ

Мелех Л.В. ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА

Петруненко Я.В. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Тетерятник Б.С. ДО ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гридін М.О. ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИМИРЕННЯ КОМІСІЄЮ ІЗ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Кравцов Д.М. ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ НЕВИКОНАННЯ

Малюга Л.Ю. ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Стрельник В.В. ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ АВАРІЙ

Туєва О.М. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Чепак А.О. СПЕЦИФІКА ПРАВОВІДНОСИН ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ІЗ ВОДНИМ ОБ’ЄКТОМ ДЛЯ РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Баїк О.І. ДИСПОЗИЦІЯ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОЇ НОРМИ

Балтовський О.А., Ісмайлов К.Ю. ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНІСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АДАПТИВНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Горпинюк О.П., Лепісевич П.М. ДОТРИМАННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ СТАНДАРТІВ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 1950 РОКУ

Дембіцька С.Л., Сідляр І.А. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Журавель О.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕЖІ, СПОСОБИ ТА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА САМОЗАХИСТ

Іванець М.Г. КОРУПЦІЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ

Ілюшик О.М. ПРАВО ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ НА ОДНОСТОРОННЄ РОЗІРВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ

Петренко Г.О. ЩОДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ

Попель С.А., Романюк У.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ЗА ФАКТАМИ ЗАНИЖЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Постол О.І. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Припутень Д.С. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСУ В СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЙОГО ІЗ СУМІЖНИМИ ПРАВОВИМИ ПОНЯТТЯМИ

Радишевська О.Р. ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ НАУКАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: КОГЕРЕНТНІСТЬ ДОКТРИНАЛЬНИХ ПОГЛЯДІВ

Резніченко В.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАРХБУДІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ПРОВІДНОГО СУБ’ЄКТА ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Решота В.В. ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ДЖЕРЕЛ У СУДОВОМУ ЗАСТОСУВАННІ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ТА СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Ростовська К.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Савинець О.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ

Саєнко М.І. ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Цьвок М.С. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ОДИН ІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Шепета О.В. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бабанін С.В. УДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

Бойсан М.Я. ПОНЯТТЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАРКОТИЗМУ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

Єрмак О.В., Козьма Є.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Карпенко М.І. ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Коломієць Ю.Ю. ВПЛИВ ІДЕОЛОГІЇ НА ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ

Нестерова І.А. ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ У ТУРИСТИЧНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Стиранка М.Б. СТАН ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СЕПАРАТИЗМУ

Тимчаль М.В. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Амеліна А.С. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ

Бабенко О.Г. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИДІ ПЕРЕДАННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО ПІД НАГЛЯД

Гумін О.М., Римарчук Р.М. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Дзиндра М.М. ЗАСТОСУВАННЯ СУДОМ АНАЛОГІЇ ПРАВА ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Кельман М.С., Коваль М.М. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КАТУВАННЯ

Мамка Г.М. ДО ПИТАННЯ СКАСУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ ЯК НАСЛІДКУ НЕДОТРИМАННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Приходько В.О. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ РОЗШУКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ – ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Семенюта І.С. ЗАКОНОДАВЧІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСЛІДНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Сорока С.О., Шпак Ю.В. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Спасенко К.О. ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОФОТОЗЙОМКИ В ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ В РАЗІ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

Томин С.В. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ПРИПИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ВИРІШЕННІ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Фунікова О.В. КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

Чичиркін А.О. ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ ПІД ЧАС РОЗШУКУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Шило А.В. КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ОДЕРЖАНА ВНАСЛІДОК ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ: СПІРНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В., Булеца С.Б., Фазикош В.Г. СТАДІЯ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ В ДИСЦИПЛІНАРНІЙ СПРАВІ ЩОДО АДВОКАТА: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Абушова Б.С. МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ ТРИБУНАЛ ПО ЮГОСЛАВИИ (КРАТКИЙ ОЧЕРК)

Завгородня В.М. РОЛЬ АФРИКАНСЬКОГО СУДУ ІЗ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА НАРОДІВ У ЗАХИСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ НА АФРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ

Мельникович Б.А. МОРСЬКІ ОХОРОНЮВАНІ РАЙОНИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В МЕЖАХ МАЙБУТНЬОГО ГЛОБАЛЬНОГО МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ

Палінчак М.М., Адамчук Д.О., Комарницький В. РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Перестюк Н.М. ПРИРОДА БЕНЕФІЦІАРНОГО ІНТЕРЕСУ В ТРАСТІ ТА ЙОГО НОСІЇ В КРАЇНАХ НЕ ТІЛЬКИ ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА

Ременяк А.Д. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ МОРСЬКИХ СУДЕН: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Фомін П.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІВ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ ООН

Хаврат М.С. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПОЛУ

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Братасюк В.М. ДІЄЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ОСНОВНИХ ТИПІВ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Пайда Ю.Ю. ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ РЕЛІГІЇ

Cторожук Д.А. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ПРОГРЕСУ У ПОГЛЯДАХ УЧЕНИХ XX – XXI СТОЛІТЬ