Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Бахновська І.П., Ковальчук Ю.І. ПРАВОВА СИСТЕМА ЯК ЦІЛІСНИЙ І СТРУКТУРОВАНИЙ КОМПЛЕКС ПРАВОВИХ ЯВИЩ

Вольвак О.М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Зеленко І.П., Ломоносова Л.Б. ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ОЦІННИХ ПОНЯТЬ

Макарова Л.Р. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВИЙ АКТ ОРГАНУ СУДОВОЇ ВЛАДИ» В СУЧАСНІЙ ПРАВНИЧІЙ НАУЦІ: ПЛЮРАЛІЗМ ПІДХОДІВ

Маложон О.І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Мерник А.М. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Старицька О.О. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ: РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

Толкач А.М. ПРАВО ЛЮДЕЙ НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ, ПОМЕШКАННЯ, ОСОБИСТИХ ПАПЕРІВ І МАЙНА: IV ПОПРАВКА БІЛЛЮ ПРО ПРАВА США

Хаустова М.Г., Шевцов А.А. ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРИНЦИПУ ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Антонова О.Р. УЧАСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У МЕХАНІЗМІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБУ І СІМ’Ї

Бєлов Д.М., Синьобок М.С. ПРАВОВИЙ ПРОСТІР ДЕРЖАВИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ В ТЕОРІЇ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Головей І.І. УЧАСТЬ НАРОДУ У ЗАКОНОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

Іляшко О.О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

Малишкіна Н.О. ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СТРИМУВАНЬ ТА ПРОТИВАГ У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Обрусна С.Ю. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Парій Б.Б СТАТУС ІНСТИТУТУ ОМБУДСМАНА (НАРОДНОГО АДВОКАТА) В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бігняк О.В. ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Євко В.Ю. ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕЗУМПЦІЇ СПІЛЬНОСТІ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Іваницький А.М. ПРАВОМІРНЕ ВТРУЧАННЯ У ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Кaнapик Ю.С., Гpинь С.O. СУДOВA EКСПEPТИЗA У СФEPI IНТEЛEКТУAЛЬНOЇ ВЛAСНOСТI: СУЧAСНИЙ СТAН

Костяшкін І.О. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ

Косьмій Л.Р. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ У ПОРЯДКУ СПРОЩЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Коханська М.Л. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

Круглова О.О., Чуприна А.В. ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ПОДОЛАННЯ ЯВИЩА БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ

Мамушкіна А.І. СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТОМ

Микитин В.І. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА СТРОКІВ ЧИННОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Немеш П.Ф. ПИСЬМОВЕ ОПИТУВАННЯ УЧАСНИКІВ СПРАВИ ЯК СВІДКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Ольховик Л.А., Гончаренко С.О. ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ МОРСЬКОЇ ІПОТЕКИ

Перестюк Н.М. «ЗАХИЩЕНИЙ» ТРАСТ-ФОНД І «ВЛАСНЕ ЖИТТЯ» ТРАСТІВ У КРАЇНАХ НЕ ТІЛЬКИ ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА

Писєва В.В. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВИНАХОДУ, ОБ’ЄКТОМ ЯКОГО Є ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ

Садикова Я.М., Горобець Н.О., Страшок Є.В. ДОТРИМАННЯ БАЛАНСУ ПРИВАТНИХ ТА ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ

Соболєв О.В. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ПОВАГУ ДО ГІДНОСТІ Й ЧЕСТІ ТА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

Токарева В.О. ЩОДО ПОСИЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ПРИКЛАДІ США

Цвігун І.М. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ДОГОВОРУ ІПОТЕКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Чабаненко М.М., Лежнєва Т.М. ПРАВОВА ПРИРОДА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ (В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРИ ЦИВІЛІСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ)

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Бучинська А.Й., Машевська Д.О. ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ У СФЕРІ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Григор’єва В.В. АРГУМЕНТАЦІЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТАБІЛЬНОСТІ

Ільющенко Г.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Козаченко Ю.А. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА І ЗАКОННОСТІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Лапінська Є.І. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Лисак О.В., Ільющенко Г.В. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ФОРВАРДНИХ І Ф’ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ

Мачуський В.В. СУБ’ЄКТИ МАЛОГО Й СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ Й УКРАЇНІ: НОРМАТИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Новікова В.С. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В НАЦІОНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Ясиновська О.С. ПРО ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА В ДЕРЖАВНОМУ ГОСПОДАРСЬКОМУ ОБ’ЄДНАННІ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дуравкіна Н.І. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Межевська Л.В., Сидоров О.А. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ МІЖ СУБ`ЄКТАМИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мельник П.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Панькевич В.М. НЕЩАСНІ ВИПАДКИ, ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА АВАРІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ: ПОНЯТТЯ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗСЛІДУВАННЯ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Лисанець О.С. ПОНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Ольховик Л.А., Шаймарданов В.Г. ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФЛОРИ ТА ФАУНИ МОРЯ

Трегубенко Г.П., Хоменко А.С., Міщенко А.Ю. СОРТУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ: ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ І ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Берназюк О.О. ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ, СПРЯМОВАНІ НА ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ У НАУКОВИХ ТВОРАХ

Борук В.В. ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Городецька І.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ Й ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Демків Д.М. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ

Дмитрик А.Б. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОЗИВАЧІВ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Дніпров О.С. ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

Журавльова А.М. ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

Запотоцька О.В. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Зозуля Д.В. СУТНІСТЬ ДЕЯКИХ ПРИНЦИПІВ ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (НА ПРИКЛАДІ ВИЩОГО ОРГАНУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ)

Івженко А.А. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ

Іщенко Л.В. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДИ ЯК ВАЖЛИВОГО ПРИНЦИПУ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ

Калінічев А.А. СПРАВЛЯННЯ ЛОКАЛЬНОГО ТА КУРОРТНОГО ЗБОРІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Коваленко А.А. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ І ФУНКЦІЙ МИТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Легета І.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБМІНУ ПОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Лесько Н.В. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА

Маріц Д.О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНИХ АНОМАЛІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРАВОВІДНОШЕННІ

Матросова Є.О. РЕЄСТРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ

Мачуська І.Б. АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Овчаренко А.С. ПРАВОВЕ РЕГУЮВАННЯ ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Олицький О.М. ФУНКЦІЇ ПРИКОРДОННОЇ КОМЕНДАТУРИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Попова Л.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИМИ КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ

Проць І.М., Лепіш Н.Я. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Пугач А.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Свіріна К.С. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Сідей Я.Я. ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СУДОВОЇ ЮРИСДИКЦІЇ У СФЕРІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ)

Сказко О.М. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ ДОМЕННИХ СПОРІВ У ПРАВОВІЙ НАУЦІ

Сокіран М.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Столбовий В.М. ІМІДЖ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Хомишин І.Ю. МЕТА І ЗМІСТ ПРОЦЕДУРИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Щокін Р.Г. ПОНЯТТЯ Й ВИДИ ФОРМ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ

Ярошенко А.С., Костенко О.М., Гасанов Е.Д., Калашнік Р.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕСПЛАТУ АЛІМЕНТІВ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Берднік І.В. ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВІДМЕЖУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВОДНІ РЕСУРСИ, ВІД АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Бурдега Р.В. ЗАПОБІГАННЯ РЕЦИДИВНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї З УРАХУВАННЯМ ЇЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Holovko M.B., Shevchenko Yu. TO THE ISSUE OF CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DECISIONS

Кардаш О.Я. КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ

Крикливець Д.Є. ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Мигаль Р.В. ДЕТЕРМІНАНТИ КАТУВАННЯ

Орловська Н.А. ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ (ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ)

Петрів А.С. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Старко О.Л. ОСОБЛИВОСТІ РІВНЯ ТА СТРУКТУРИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Філіпп А.В., Кисельов І.О. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бєлкін М.Л. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ У ВИРОКАХ ЗА УГОДАМИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ

Брисковська О.М., Алєксєєва-Процюк Д.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ РЕФАЙЛІНГУ В УКРАЇНІ

Грицаєнко Р.Л. ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СПИСКУ ПРИСЯЖНИХ

Довгань А.І. СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО В ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ

Іваньков І.В., Максим І.М. ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ СТРОКІВ ПІДГОТОВКИ ДОСУДОВОЇ ДОПОВІДІ ПРЕДСТАВНИКОМ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ ВИМОГАМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ПРАВ УВ’ЯЗНЕНИХ

Комісарчук Р.В. ТЕХНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА КРИМІНАЛІСТИКИ

Мирошниченко Ю.М. ВЕРБАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ, ФОРМИ ЗАКРІПЛЕННЯ, РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ

Мужиловський А.А. ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК РІЗНОВИДИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ

Мулявка Д.Г., Шиллє Д.А. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

Процюк О.М. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ В БЕЗКОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ

Смірнова В.О. ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ІНШИХ ОСІБ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ СЛІДЧИМИ ОРГАНІВ БЕЗПЕКИ

Соколова-Височина Я.А. ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Степанов А.Б. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО АБО ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Грицаєнко Л.Р., Невмержицький Є.В. РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ: ДВА КРОКИ ВПЕРЕД ЧИ ТРИ НАЗАД?

Заборовський В.В., Манзюк В.В. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ У ДИСЦИПЛІНАРНІЙ СПРАВІ ЯК ОДНА ІЗ СТАДІЙ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОСНО АДВОКАТА

Крушніцька О.В. ЕВОЛЮЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ

Ленгер Я.І., Заборовський В.В. ПРАВОВА СПЕЦИФІКА ПРИРОДИ ОСКАРЖЕННЯ НОРМАТИВНИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Дешко Л.М., Бондарєва К.Д. КІБЕРБЕЗПЕКА В УКРАЇНІ: НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Надєн Н.В. ДОКУМЕНТИ, ЯКI ВIДОБРАЖАЮТЬ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ СУДНА

Ольховик Л.А., Буй О.С. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОРЯКІВ

Ольховик Л.А., Костецький С.С. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФУ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Івченко Ю.В. ПАТРІОТИЗМ ЯК ЦІННІСНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Ткаченко В.І. ДІАЛЕКТИКА ВІДОБРАЖЕННЯ ІДЕЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПОЗИТИВНОМУ ПРАВІ

Цигульський С.М. ПОГЛЯДИ ЛІБЕРТАРІАНЦІВ ЩОДО РОЗУМІННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Дурнов Є.С. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ В 1940–1950 РОКАХ