Найближчий випуск

Прийом статей:

до 29 лютого

Публікація на сайті:

31 березняОпубліковано

новий номер

№ 5/2019 від 03.02.2020.

Повернутися до вибору мови

Титульна сторінка

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Алексєєва І.М., Алексєєв О.Г., Аніщенко М.А., Гамбург Л.С., Скріпкін С.В. ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ПРЕДМЕТНОСТІ ТА ГАЛУЗЕВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ

Гамбург І.А., Гамбург С.Л. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Мироненко Ю.М. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЇЇ ДУАЛІСТИЧНОЇ ПРИРОДИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Слабко С.М. СТРУКТУРУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВА: ПЛЮРАЛІЗМ ПІДХОДІВ

Субота С.І. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ І ГРОМАДСЬКОСТІ

 

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Голяк Л.В. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОМБУДСМАНІВ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Громовчук М.В. РЕПРОДУКТИВНІ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Дробуш І.В. ПЕРСПЕКТИВИ УХВАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Журок Н.Г. ПРЯМА ДІЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Забокрицький І.І. ДО ПИТАННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУЧАСНИХ КОНСТИТУЦІЙ

Мохончук Б.С., Панаід Я.І. ДО ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Начос Р.Р. ЕЛЕКТРОННЕ ГОЛОСУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Пулей В.І. СИСТЕМНІ ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ОСНОВНОГО ЗАКОНУ

Сінькевич О.В., Богуцький І.О. ПОНЯТТЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Суха Г.М. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ: СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ

Цимбаліста О.І. КОНТРАСИГНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ВЗАЄМОДІЇ УРЯДУ ТА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Шаповал Н.В. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ЗДІЙСНЕННІ МУНІЦИПАЛЬНИХ РЕФОРМ

Юзефів А.Р. КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Й ГРОМАДЯНИНА

 

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Аксютіна А.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДЮСЕРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

Биркович Т.І. СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Верхола Ю.В. ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Коваленко О.О. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ В ОКРЕМОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Костова Н.І. СТАН РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Кройтор В.А. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЗМІСТУ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Кучерук К.І. ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Майкут Х.В. ДО ПИТАННЯ УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

Малик О.В. ПРАВОВА ПРИРОДА СПАДКОВОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ

Олійник А.І. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДОКАЗІВ ТА МЕЖІ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ

Самілик Л.О. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ МЕДИЧНОГО ПРАВА

Токарева В.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В США В ЦИФРОВУ ДОБУ

Чепис О.І., Кекерчень М.І. ТРАНСФЕРНИЙ КОНТРАКТ ЯК НЕПОІМЕНОВАНИЙ ДОГОВІР У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Щока С.В. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІЗ КРАЇНАМИ ЄВРОПИ)

Юніна М.П., Настич Т.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНСТИТУТУ ШЛЮБУ В СУЧАСНОМУ СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Білько О.П. ПОНЯТТЯ СТРОКІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

Гордієнко Т.О. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Мариношенко В.П. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Ольховик Л.А., Ременяк А.Д. ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Починок К.Б. ВИДИ ТА ФОРМИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Чернега В.М. ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА І ПРОПОРЦІЙНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО ВТІЛЕННЯ В НОРМАХ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Шевердіна О.В. ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДО ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вакарюк Л.В. ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Діденко Т.І. ПОРЯДОК ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ГОЛОВОЮ ПРАВЛІННЯ НОВОСТВОРЕНОГО ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

Межевська Л.В., Фоміна Д.О. ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРАЦІ ЖІНОК В УКРАЇНІ

Минюк О.Ю., Минюк Д.І. ДИСТАНЦІЙНА ЗАЙНЯТІСТЬ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Зубрицький О.В. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВАЖНИХ ПРАВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ

Корнієнко В.М., Жушман Л.П. НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ КРИЗ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Корчака Є.О. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

Фрoлoва Н.В. ПРАВOВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАРКУВАННЯ OРГАНІЧНOЇ ПРOДУКЦІЇ

 

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Артеменко І.А. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ЙОГО ДЛЯ РОЗУМІННЯ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Баїк О.І. ГІПОТЕЗА ЯК ЕЛЕМЕНТ У СТРУКТУРІ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОЇ НОРМИ

Головков О.М. МІСЦЕ ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Городецька І.А. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ В УКРАЇНІ

Змитрович Д.І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРИРОДА Й СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Кисла К.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ДЕМОНСТРУВАННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФІЛЬМІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Красько В.В. ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕНІ ДІЇ З НАРКОТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ ТА ПСИХОТРОПНИМИ РЕЧОВИНАМИ

Лавренова О.І. ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ ВИКОНАВЦІВ: ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ

Пушкарьова Т.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Решота В.В. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ З ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Рєзнік О.М. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Самусь Є.В. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗМІСТ

Стрельченко О.Г. ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Тищенко К.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯВИЩА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ ЯК СКЛАДНИКА ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ

Трофименко О.Г. АНАЛІЗ ПЕРЕДОВОГО СВІТОВОГО ДОСВІДУ Е-УРЯДУВАННЯ

Туз А.В. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗИДЕНТСТВА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Федорко О.О. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ

Фоменко О.В. СПЕЦИФІКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

Фролов Ю.М. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Шпак М.І. АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПОСАДОВИХ ОСІБ І ПОРІВНЯННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЦІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОВІДНИМИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ КРАЇНАМИ

Щокін Р.Г. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ ЦЕНТРАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Бондаренко О.С., Пилипенко Є.С. «ЗЛОДІЇ В ЗАКОНІ»: ДОСВІД ГРУЗІЇ ТА УКРАЇНИ

Бондаренко О.С., Рєпін Д.А. КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, ОЗНАКИ ТА ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ

Гальцова О.В. ЩОДО ПИТАННЯ ПРАВА НА ОСВІТУ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Гладкова Є.О. СИСТЕМА ТАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ

Драгоненко А.О., Ніколенко М.І. ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ШАХРАЙСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАНИХ МАШИН

Дьо Я.Ю. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Іваніна Ю.В. СУДОВА ПРАКТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК ПІДСТАВА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Іваньков І.В., Шевцова О.В. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Марисюк К.Б. ЩЕ РАЗ ПРО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ (ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА)

Олійничук Р.П. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПОКАЗНИКІВ ЗАБРУДНЕННЯ АБО ПСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ

Онокієнко О.А. ВИДИ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Пивоваров В.В., Ілліна А.В. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЮ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Пивоваров В.В., Литвин А.Д. МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Третяк А.І., Шевцова О.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

Шевчук Т.І. ЛАТЕНТНІСТЬ СЕКСУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЩОДО ДІТЕЙ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

Шеховцова Л.І. ВИКОРИСТАННЯ ГІПНОЗУ ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ОБТЯЖУЄ ПОКАРАННЯ

Щербак В.С., Кулик К.Д. ВПЛИВ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ НА ОСОБУ ЗАСУДЖЕНОГО

 

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бортник Н.П., Коваль М.М. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ КАТУВАНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ СПІВРОБІТНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Войтович Є.М. ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Городецька М.С. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ ВІДАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Грібов М.Л. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ СПЕЦІАЛЬНОГО СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ІМІТУВАННЯМ ОБСТАНОВКИ ЗЛОЧИНУ

Дуфенюк О.М., Марко О.І. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 3D-СКАНУВАННЯ В КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Корчева Т.В. НАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ СВІДКУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЯК ВИД АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Луговий О.М. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ

Перегудова Ю.А. ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЯ) ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Попович І.І. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА СУДОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ

Поцілуйко В.М. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОСТАВЛЕННЯ ТА ПРИВОДУ ОСОБИ

Скок О.С., Миронова Т.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ

Скок О.С., Миронова Т.М. ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ З РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ

Томин С.В. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПОБУДОВИ ТА ПЕРЕВІРКИ ВЕРСІЙ ПРО ОБСТАВИНИ КРИМІНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

Ходанович В.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЯВЛЕННЯ Й РОЗСЛІДУВАННЯ ШПИГУНСТВА І ЗРАДИ У ФРАНЦІЇ

Чорний Г.О., Присяжнюк Г.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ

Яковіна О.Б. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗБОЇВ, УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

 

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В. РОЗГЛЯД ДИСЦИПЛІНАРНОЇ СПРАВИ ЯК ОДНА ЗІ СТАДІЙ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОСНО АДВОКАТА

Чаплинська Ю.А. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ» В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Болотна Т.Ю. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Дешко Л.М., Іконнікова Н.В. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ В НАЦІОНАЛЬНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ

Лінник Н.В. ЗАХИСТ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Савенко Я.С. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ САМОВИКОНУВАНИХ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Селезньов В.Є. ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РАДИ ЄВРОПИ ЯК МІЖНАРОДНОЇ МІЖУРЯДОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Братасюк В.М. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ОБРАЗ ЛЮДИНИ ЯК ЗАСАДА РОЗВИТКУ ЇЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ

Горецька Х.В. РОЛЬ ДЕТЕРМІНАНТІВ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ЇЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРАВОСВІДОМОСТІ

 

РЕЦЕНЗІЇ

Бедь В.В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Л.В. ЯРМОЛ «СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)»

Берназюк Я.І. НОВІТНЄ ДОСЛІДЖЕННЯ З КОНСТИТУЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ТА ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Г.С. ЖУРАВЛЬОВОЇ «ПРИНЦИП РІВНОСТІ ТА ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ»)